1

PBF-Bulletin

Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN

Daarom dit speciale bulletin dat onze leden, donateurs, sympathisanten en belangstellenden wil oproepen om 15 maart op Provinciaal Belang Fryslân testemmen bij de provinciale verkiezingen.

Ook in onze mooie Friese provincie moeten Friese belangen gehoord worden en een plaats krijgen.

Op de kandidatenlijst van Provinciaal Belang Fryslân staan ook een aantal mensen uit Waadhoeke:

Douwe Kamstra, Bitgum (nr.3), Anita Mast, Menaam (nr.15), Kees Arendz, Dronryp (nr.18), Leendert Ferwerda, Sint Annaparochie (nr. 22) en Herre Hof, Franeker (nr.32)
GBulletin ’22-3

Gemeentebelangen in een stevig college met een gezond akkoord!

Op dinsdag 24 mei besprak de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord dat door SAM, Gemeentebelangen en FNP is opgesteld. Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractie-voorzitters tot dit akkoord en volgde daarmee het advies van informateur Peter van der Voort: een sterke lokale en brede coalitie.

Het akkoord kreeg een passende ondertiteling: “SȖN WURKJE OAN ‘E TAKOMST” en de kernwoorden van de samenwerking zullen zijn: fijn wonen, duurzaamheid, meedoen, een mooi landschap en de gemeente als ondersteuner!

De bezetting van het nieuwe college zal bestaan uit burgemeester Waanders en 4 wethouders:

MARJA VAN DER MEER, Ingelum (SAM). Zij was al raadslid en wethouder in Menameradiel; griffier op Schiermonnikoog en werkte de laatste tijd als manager bij een zorginstelling.

RENÉ DE VRIES, Herbayum (SAM); werkte als teammanager in Súdwest Fryslân.

KEES ARENDZ, Dronryp (Gemeentebelangen); Kees was al raadslid voor Menameradiel en was 4 jaar raadslid voor de gemeente Waadhoeke; hij werkte bij de politie in Noord-Nederland.

JAN DIJKSTRA, Hitzum (FNP); 4 jaar wethouder voor Waadhoeke en daarvoor raadslid Franekeradeel; Eerder vrachtwagenchauffeur en later teammanager voor Verslavingszorg Noord-Nederland.

KEES ARENDZ (GB-wethouder) krijgt de volgende portefeuilles: WONEN, RECREATIE en TOERISME, VERKEER en VERVOER, STATUSHOUDERS/ARBEIDSMIGRANTEN (woondeel), GEMEENTELIJK VASTGOED (behalve sportaccommodaties), BEHEER OPENBARE RUIMTE, VERGUNNINGEN (toezicht/handhaving). Ook is Kees 1e locoburgemeester.

Wij allemaal wensen het team een fijne samenwerking toe en een succesvolle coalitieperiode.

BEËDIGING EMMA ZUIDEMA

Bij de beëdiging van onze raadsleden op 30 maart ontbrak ons raadslid EMMA ZUIDEMA (St.-Annaparochie). Zij werd beëdigd op 21 april.

We wensen Emma heel veel succes in de fractie van Gemeentebelangen en bij haar raadswerk voor de gemeente Waadhoeke.

Nu Kees Arendz voor Gemeentebelangen onze wethouder is geworden, bestaat de fractie uit Douwe Kamstra, Anita Mast, Adrie Weiland, Herre Hof, Leendert Ferwerda, Emma Zuidema en Haaye Hoekstra. Laatstgenoemde zal beëdigd worden in de raadsvergadering van 2 juni.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op 26 april kregen 12 mensen uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding. De “lintjes” werden opgespeld door burgemeester Waanders. Ook 2 leden van Gemeentebelangen werden in het zonnetje gezet: Joop Bekkema uit Schalsum en Theun Veenstra uit Franeker.

VERSLAG JAARVERGADERING DORPSBELANG ST.-ANNAPAROCHIE

Omdat er op dezelfde avond een raadsvergadering was en de fractie daarom verhinderd was, woonden Marcel van der Vaart en Lute Pen de algemene vergadering in St.-Anna bij.

Na de huishoudelijke zaken kwamen o.m. aan de orde:

Werkgroep Plantsoenen.

De gemeente Waadhoeke heeft een beperkt bedrag beschikbaar gesteld om nader onderzoek te doen naar de invulling van het dorpsplantsoen achter het Raadhuis, dat moet lijken op de indeling van 1937 van de heer Schipper. Een verdere invulling van het plan en de financiën volgen nog.

Woningbouw

Voor het  woningbouwplan Zuid-West is veel belangstelling. De bouw zal in fases verlopen (fase 1A omvat 35 woningen, fase 1B: 30). De bedoeling is dat na de zomervakantie het wijzigingsvoorstel van het bestemmingsplan in de Raad zal komen.

“Dorpskrant” Pot en Pan zal gaan verdwijnen. De voltallige redactie stopt ermee. (redenen: leeftijd, andere werkzaamheden en te weinig affectie met het dorp).

Picknicktafel nog “in de stalling”!

Dorpsbelang heeft een mooie picknicktafel aangeboden gekregen en heeft daarvoor ook wel een mooie plaats. Helaas: de gemeente vindt dat deze tafel niet past in het beeld van het straatmeubilair en de tafel is ook “klautergevoelig”.

Dorps- en wijkbelangen zijn de eerste vertegenwoordigers van het dorp cq de wijk naar de gemeentelijke overheid. De gemeente vraagt deze organisaties graag hun mening over dorps- en wijkzaken. Zij worden dan geacht een voor het dorp cq wijk representatief antwoord te geven. Wel is er draagvlak van bewoners bij o.a. plantsoen-plannen, zorgelijk is echter de opkomst bij bijeenkomsten, hoewel er een ledenbestand is van 400!

GEMEENTEBELANGEN BIJ SC. FRANEKER

Onze raadsleden Douwe Kamstra, Herre Hof en Anita Mast waren op bezoek bij de accommodatie-commissie van de sc. Franeker. Ze kregen een inkijkje in de huidige situatie (kantine, kleedkamers en dakterras) en werden bijgepraat over mogelijke nieuwe plannen.

JAARVERGADERING GEMEENTEBELANGEN

Op 20 mei jl. hield Gemeentebelangen haar Algemene Ledevergadering. Lute Pen en Tetman van der Meulen werden benoemd in het bestuur, resp. als voorzitter en als penningmeester. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er verslag gedaan van de coalitieonderhandelingen.
GBulletin ’22-2

De verkiezingen namen veel tijd in beslag. Gelukkig kunnen we jullie nu op passende tijden weer een bulletin sturen met informatie. Deze keer nog even op de verkiezingen terugblikken.

DE VERKIEZINGEN IN BEELD

VERKIEZINGSUITSLAGEN VOOR GEMEENTEBELANGEN

  • Gemeentebelangen kwam 78 stemmen tekort om de grootste partij in Waadhoeke te worden;
  • wel boekte GB de grootste verk.winst (van 3240 in 2017 naar nu 4329; een winst van 1089!);
  • interessant is het feit dat GB een brede vertegenwoordiging had die veel stemmen opleverde. (de eerste 13 kandidaten waren goed voor 3482 stemmen; Douwe Kamstra: 1197 stemmen; Anita Mast: 518; Kees Arendz: 413; Adrie Weiland: 223; Herre Hof: 191; Leendert Ferwerda: 223; Haaye   Hoekstra: 88; Mathijs Kalma: 144; Sebastiaan Douma: 38; Ludwig Seerden: 128; Emma Zuidema: 177; Bouwe van der Veer: 49 en Marcel v/d. Vaart: 94.
  • Emma Zuidema is met voorkeursstemmen in de raad gekozen;
  • het bestuur, de fractie en het campagneteam danken alle stemmers voor hun betrokkenheid

OVERZICHTJE STEMMEN-PERCENTAGES (globaal)

Partij / Cluster Franeker e.o. Menaam e.o. ’t Bildt
Gemeentebelangen 19,5 % 30 % 22,5 %
CDA 22,5 % 15 % 19,5 %
SAM 21,4 % 24,5 % 26,5 %
FNP 21,5 % 19,5 % 16,5 %
VVD 9,1 % 7,4 % 9,9 %
CU 5,8 % 5 % 5,5 %

ZETELVERDELING IN NIEUWE RAAD WAADHOEKE

SAM: 7 zetels; Gem.Belangen: 7; FNP: 6; CDA: 6; VVD; 4 en CU: 1

Onderstaande foto van de GB-raadsleden, gemaakt op 30 maart, na de installatie voor de nieuwe raadsperiode. Emma Zuidema uit St.-Annaparochie ontbreekt op de foto.

Van links naar recht: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof en Douwe Kamstra

FORMATIE VAN START GEGAAN

Op 1 april bood informateur Peter van der Voort zijn advies over een mogelijke coalitie aan aan zijn

opdrachtgever Hanna van der Werff (fractievoorzitter van SAM). Zij nam het advies over om een coalitie te verkennen in de formatie met SAM, Gemeentebelangen en de FNP.

Deze 3 partijen zijn enthousiast om samen aan een akkoord te gaan werken. Intussen zijn de verkennende gesprekken, om tot een coalitieprogramma te komen, begonnen, onder leiding van een formateur.

Gemeentebelangen is blij om weer “aan tafel” te zitten en klaar om met een sterk team bestuurs-

verantwoordelijkheid te dragen. We houden jullie op de hoogte!

JAARVERGADERING DORPSBELANG OOSTERBIERUM – KLOOSTER LIDLUM

Op 6 april 2022 hebben de fractieleden Weiland en Hof de jaarvergadering van dorpsbelang Oosterbierum-Klooster-Lidlum bijgewoond. Belangrijkste punten:

Nieuwbouw
De bouw van 25 woningen aan de Stajonsreed kan van start. De regie over de uitvoering daarvan blijft in handen van de bouwcommissie Oosterbierum. Tot 15 mei as. krijgen de inwoners van eigen dorp de tijd om in te schrijven; daarna kan de omgeving ook inschrijven.

Arbeidsmigranten
In een aantal huizen waren meer migranten ( single’s / short stayers) wat in strijd was met het gehanteerde beleid van de gemeente Waadhoeke.

“Sense of Place”
Aan het eind van de Slachtedijk nabij de Waddendijk zal in het kader van Sence of Place een kunstproject worden geplaatst. Dat is een project langs de Waddenkust , dat een mengvorm is van kunst en landschapsbeheer. Op de oude vuilstort zal een “Dijk van een Wijf”  herrijzen.

Laadpalen

Dorpsbelang wil graag een aantal laadpalen bij dorpshuis It Mienskar hebben.

Mûntsjewei
Dorpsbelang is blij dat er eindelijk “passeervakken” op de Mûntsjewei zullen worden aangelegd. Gemeentebelangen heeft daarvoor bij de behandeling van Mobiliteitsvisie middels een amendement gepleit.

Gebiedsontwikkeling
De gelden die daarin zijn overgebleven bedragen ca, 7 ton. Dat geld zou worden bestemd voor projecten in de dorpen Tzummarum/Firdgum, Sexbierum/Pietersbierum en Oosterbierum/Kloosterlidlum. De dorpen kiezen zelf voor een verdeling van 1/3 per dorp i.p.v. een verdeling op grond van het aantal inwoners.
#12 Bouwe van der Veer

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer twaalf op de kandidatenlijst, Bouwe van der Veer uit Winsum.
#10 Ludwig Seerden

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer tien op de kandidatenlijst, Ludwig Seerden.

Mijn naam is Ludwig Seerden. Ik ben ondernemer in sportprijzen en relatiegeschenken en woonachtig te Franeker.

Ik ben kandidaat op de lijst Gemeentebelangen Waadhoeke omdat wij de burger voorop zetten en in beweging willen krijgen. Als ondernemer in de sport branche EN trainer in diverse sporten, weet ik uit ervaring dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel van het leven is.

Sport is een afspiegeling van de maatschappij waarin we ervaren wat het voordeel is van sporten en bewegen EN het omgaan met winnen en verliezen. Waar de ene persoon kiest voor topsport, zal de ander zich prettig voelen bij lekker bewegen alléén of in een groep.

In de eerste fase van het leven is goed en voldoende bewegen van enorm groot belang. De gymlessen op lagere scholen en voortgezet onderwijs dragen bij aan een gezonde en sociale levensstijl. De noodzaak van zwemlessen in onze waterrijke gemeente lijkt mij duidelijk, deze moeten aan ieder kind worden aangeboden tijdens zijn/haar schoolperiode.

Gedurende het werkzame leven is het heerlijk om je te ontspannen middels het beoefenen van sporten, al dan niet in teamverband.

Nu we met elkaar steeds ouder worden, is ook het sporten na je pensionering van groot belang voor een gezonde oude dag.

Alle verenigingen in onze mooie gemeente zullen u met open armen ontvangen om te komen sporten en participeren binnen hun vereniging. Wij van Gemeentebelangen zijn altijd in beweging, vergeet u zelf ook niet om te sporten en te bewegen? In ieder geval op 16 maart op naar de stembus om te stemmen.
#9 Sebastiaan Douma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer negen op de kandidatenlijst, Sebastiaan Douma.

Mijn naam is Sebastiaan Douma ik ben ondernemer in de Gemeente Waadhoeke, en sta op de lijst voor Gemeentebelangen.

Als ondernemer wil ik me inzetten voor een gemeente die actief is voor ondernemers, te vaak hoor ik in mij omgeving dat ondernemers NEE als antwoord krijgen.

Past niet in het bestemmingsplan, gebruikersfunctie is niet correct, of “Dien maar een plan in” om dat vervolgens tot horen dat het niet kan. Over het algemeen langdurige en niet hulpvaardige trajecten.

Dit kan en moet anders, ondernemers zijn de bakermat voor de economie, Het MKB is de grootste werkgever in de land, en daar moeten we trots op zijn.

De gemeente Waadhoeke bestaat voor een groot deel uit agrarische bedrijven, met vruchtbare landbouwgrond,  daar moeten we trotst op zijn en de agrarische en grond moet niet gebruikt worden voor zonneparken, terwijl er nog veel daken leeg zijn. Daarom een actieve van de Gemeente, meedenken en als het niet past, hoe krijgen we een plan dan wel passend. Niet op voorhand NEE zeggen, maar JA hoe kunnen we het plan aanpassen zodat het wel kan. Overleg over de mogelijkheden en niet over de onmogelijkheden. Daar wil ik me voor inzetten.
#7 Haaye Hoekstra

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zeven op de kandidatenlijst, Haaye Hoekstra.

Ik ben Haaye Hoekstra, geboren in Kleaster Anjum en woon nu al weer 34 jaar in Berltsum.

Ik ben raadslid voor Gemeentebelangen en als projectleider werkzaam voor het Recreatieschap Marrekrite (bekend vanuit de watersport en de fiets- en wandelknooppunten).

Door mijn werk heb ik veel kennis verkregen op het gebied van natuur, recreatie en toerisme. Door werk met werk te maken kun je vaak net ietsje meer doen en bijvoorbeeld ook de openbare ruimte of de natuur versterken. Het beheer van de openbare ruimte in Waadhoeke gaat de goede kant op, maar er blijven nog te veel zaken en kansen liggen.

Bij het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer is men nog te veel bezig met alleen het versterken van de zeedijk. Naast het buitendijkse fietspad kan er veel meer worden gedaan aan natuurontwikkeling, beschutte uitkijkpunten en rustpunten voor wandelaars en fietsers.

Het versterken van de openbare ruimte betekent ook dat we voor ons allen een prettige woonomgeving creëren waar iedereen graag wil wonen, werken en recreëren. Ik wil me de komende vier jaar graag inzetten om onze inwoners een prettige woonomgeving te bieden.
#6 Leendert Ferwerda

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zes op de kandidatenlijst, Leendert Ferwerda.

Hé, dat is de Bildtse bútsoeker, hoor ik jim sêgen. Ik bin Leendert Ferwerda, geboren Bilkert en hest sestyn jaar raadslid. Twaalf jaar in de gemeente ‘t Bildt foor de pertij Frije Bilkerts en nou in Waddenhoek foor Gemeentebelangen.

‘t Dorp met syn ferenings, winkels en openbare foorsienings dichtbij is de kracht fan de samenleving. Deur bestuurlijke inbring wil Gemeentebelangen d’r met foor sorge dat ‘t ok op ‘t Bildt, met de rykdom fan syn taal-aigenhyd en historys landskap, blivend goed weunen en werken is.

Ferkeersfailige Bildtdiken en dorpen, fral ok foor fytsers en die’t koiere wil. ’n Nij parkeerterrain bij de Swarte Haan bij feerder toenimmend toerisme dêre, gyn ontpoldering bij Westhoek.

Sporthal De Bildtse Slag, mèt swimbad, mot blive en in alle dorpen in de gemeente mot na behoefte boud worre kinne soadat fral de jeugd in aigen dorp weunen blive kin.

 ‘n Blivende wîns fan Gemeentelangen is ‘n gemeentlike besoek-lokasy in St.-Anne.

‘t Metdinken fan inweuners, de inbring fan dorp- en streekbelangen, is foor Gemeentebelangen belangryk foor beslútforming.

Inweuners foorop! derfoor kiest Gemeentebelangen. Stim derom op Gemeentebelangen.
#5 Herre Hof

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vijf op de kandidatenlijst, Herre Hof.

Ik bin Herre Hof en staan op e kandidatenlist fan Gemeentebelangen foar de komende gemeenteraadsverkiezingen verkyzingen yn maart.

Ik ben rom 40 jier trouwt haw 2 Bern en 2 pakesizzers. Ik wol my noch in periode as riedslid beskibbaer Stelle en ynsette foar de ynwenners fan de gemeente Waadhoeke.

Fanof 2008 bin ik riedslid west, wervan de leste fjour jier yn waadhoeke. Ien fan de punten yn us ferkiesingsprogramma is Keunst en Kultuur.

Ik wol der in pear punten ut neamme: Gemeentebelangen steunt de ynwenners die wurkje aan keunstutingen die yn sted en dorpen toant wurd om dermei de skiednis fan de stad en doarpen te bewarjen.

Gemeentebelangen steunt partikulieren, ferienigingen en organisaties die sich ynsette foar kulturele evenementen lykas musiek, sang, iepenloftspul en toaniel; mar ek evenementen lykas AD, Bildtse earappelwiken, it fierljeppen en de PC.

Gemeentebelangen wol dat it oanfreegjen fan fergunningen for iepenbiere kulturele aktiviteiten ferienfaldigt wurd. Sprekke dizze punten jo on? Meitsje in maart gebruk van jo demokratisch stemrjocht en Stim Gemeentebelangen! Us motto is: Ynwenners foarop.
#8 Mathijs Kalma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer acht op de kandidatenlijst, Mathijs Kalma.

Mijn naam is Mathijs Kalma in het dagelijks leven werk ik bij Ingenieursbureau Anteagroup. Ik houd mij met name bezig met gebiedsontwikkeling en realisatie van vastgoed.

Zelf woon ik in Berlikum, gezamenlijk met mijn vrouw en twee zoons. Ik mag graag op mijn racefiets door de provincie fietsen en ervaar dan de schoonheid van onze gemeente, de stad, de dorpen en het buitengebied.

Krimp of groei?
Waar de provincie Fryslân nog steeds voorziet in krimp van het in inwonertal, gaat het Centraal Bureau voor statistiek uit van groei. Een groei tot een bevolking van ca. dik 20 miljoen mensen in 2050. Dat is een toename van 15%.

Wat houdt dat in voor de dorpen in onze gemeente? Gemeentebelangen wil dat leefbaarheid en kwaliteit in de dorpen hoog op de agenda staan. Een dorp moet ruimte kunnen bieden aan jongeren en ouderen om zich daar blijvend te kunnen vestigen. Bouwen naar behoefte, waarbij de gemeente openstaat voor burger- en dorpsinitiatieven.

Dit zorgt er niet alleen voor dat het basisvoorzieningenniveau op orde blijft, maar denk bijvoorbeeld ook aan een levendig verenigingsleven. Stabilisatie en wellicht zelfs lichte groei kunnen ervoor zorgen dat voorzieningen op peil blijven en er een goede mix van jong en oud in de dorpen blijft.

Al onze dorpen liggen op maximaal een kwartier van een groot voorzieningencentrum. De nadruk ligt dan meer op bereikbaarheid en mobiliteit. Denk daarbij aan een goede busverbinding, veilige en goede wegen en fietsverbindingen, zodat de kinderen veilig naar school kunnen.

Dat moet georganiseerd worden om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden, dit gecombineerd met kwalitatieve stabilisatie of groei van de woningvoorraad. Niet domweg aanbouwen, maar zorgvuldige herstructurering of uitbreiding naar de aard en schaal van het dorp. Inwoners voorop!