Herindeling

image_pdfimage_print

Algemene informatie

Meerdere quickscans en onderzoeken zijn vooraf gegaan aan het besluit om te komen tot een herindeling van gemeenten in Noordwest Fryslân. Uiteindelijk is op 1 januari 2015 de stap gezet om te komen tot een fusie voor de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en 4 dorpen uit de gemeente Littenseradiel (Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum).
Er ontstaat een nieuwe gemeente (met de naam Waadhoeke) met 1 stad, 40 dorpen en ongeveer 47.000 inwoners.

De gemeente ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. Naast een vitaal en aantrekkelijk platteland krijgt deze gemeente de stad Franeker als dynamisch, gezellig, historisch en sportief centrum. Eén van de hieruit voortvloeiende consequenties is dat er op 22 november 2017 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad worden gehouden.

Naam Waadhoeke

In 2015 startte de campagne voor het kiezen van de naam voor de nieuw te vormen gemeente. Alle inwoners van deze gemeenten werden gevraagd één of meerdere namen aan te dragen voor een uiteindelijke nieuwe gemeentenaam. Alle stemgerechtigden kregen een stembiljet om uit drie, door de naamgevingscommissie, voorgedragen namen er één te kiezen. Zou er gekozen worden voor Franeker, Nij-Westergo of Waadhoeke? Na twee stemrondes bleek “Waadhoeke” de winnaar.

Gemeentegelang-partijen op weg naar een fusie

De nieuwe partij “Gemeentebelangen Waadhoeke” kwam in het kort als volgt tot stand:

  • 10 januari 2015: bestuursleden van Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel bespraken hoe naar de fusie in 2018 toegewerkt zou worden;
  • 2016: oprichting van een fusiewerkgroep die een plan maakte om meerdere werkgroepen samen te stellen (juridische zaken/financiën/communicatie/verkiezingsprogramma/gebiedsontwikkeling);
  • op 24 mei 2016 werd de fusiewerkgroep omgevormd tot een (interim) bestuur;
  • 2017: diverse gezamenlijke ledenbijeenkomsten accordeerden de fusie, die in dat jaar gerealiseerd werd.

 

Vijf dorpen kiezen voor Waadhoeke

Bij het begin van de herindeling (2015) was een clausule opgenomen dat de mogelijkheid bestond tot een grenscorrectie tussen de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke. Het zou daarbij gaan om de dorpen Marsum, Deinum, Ritsumasyl, Boksum en Blessum. Zij mochten zich eind 2019 uit- spreken voor welke gemeente gekozen zou worden. De uitslag van de enquête was heel duidelijk: 83,7 % (917 stemmen) koos voor Waadhoeke, waardoor een correctie niet behoeft plaats te vinden.