Herindeling

Algemeen

Meerdere quickscans en onderzoeken zijn vooraf gegaan aan het besluit om te komen tot een herindeling van gemeenten in Noordwest Fryslân.

De commissie Koopmans kwam met een aanbeveling om tot een herindeling te komen van de gemeenten Harlingen, het Bildt, Littenseradiel, Franekeradeel en Menameradiel. In februari 2012 nam de provincie deze voorlopige visie over met de bijgevoegde ‘opdracht’ dat de herindeling zijn beslag zou krijgen per 1 januari 2015. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel hebben die opdracht aanvaard. Op dat moment was de opstelling van Harlingen nog onduidelijk; een referendum in 2013 liet weten dat deze gemeente niet mee gaat in de fusie. Littenseradiel had op dat moment nog geen definitief besluit genomen.

Uiteindelijk is op 1 januari 2015 de stap gezet om te komen tot een fusie voor de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en 4 dorpen uit de gemeente Littenseradiel (Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum).
Er ontstaat een nieuwe gemeente (met de naam Waadhoeke) met 1 stad, 40 dorpen en ongeveer 47.000 inwoners.

De gemeente ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. Naast een vitaal en aantrekkelijk platteland krijgt deze gemeente de stad Franeker als dynamisch, gezellig, historisch en sportief centrum.

Eén van de hieruit voortvloeiende consequenties is dat er op 22 november 2017 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad worden gehouden.

De naam “Waadhoeke”

In 2015 startte de campagne voor het kiezen van de naam voor de nieuw te vormen gemeente. Alle inwoners van deze gemeenten werden gevraagd één of meerdere namen aan te dragen voor een uiteindelijke nieuwe gemeentenaam. Alle stemgerechtigden kregen een stembiljet om uit drie, door de naamgevingscommissie, voorgedragen namen er één te kiezen. Zou er gekozen worden voor Franeker, Nij-Westergo of Waadhoeke? Na twee stemrondes bleek “Waadhoeke” de winnaar.

 

Stand van Zaken

Gemeentebelangen is wars van Haagse bemoeizucht en wil lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden!

Steeds blijkt dat de landelijke aangesloten/verbonden partijen proberen een doorbraak te forceren om bepalend te worden. Maar u staat dat niet toe!

U gaat voor uw belangen: gemeentebelangen. Gemeentebelangen is van en voor U!

Daarom:

 • kwamen op 10 januari 2015 bestuursleden van Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel bijeen om te bespreken hoe de beide GB’s naar een fusie in 2018 willen toewerken.
  Al snel werd besloten om tot een fusie te komen vóór de verkiezingen van 2018. Een fusie zou verrijkend zijn  en onze positie sterker maken.
  Tegelijk werd besloten om contacten te leggen met Bildtse partijen, welke ook gericht zijn op lokale politiek. Met de Frije Bildtkers zijn een aantal gesprekken gevoerd. Deze hebben niet tot resultaat geleid.
 • werd medio 2016  door de fusiewerkgroep het plan gemaakt om te komen tot een aantal werkgroepen die de fusie moeten voorbereiden:
  1. juridische zaken: intentieverklaring, statuten, huishoudelijk reglement. KvK, registratienaam, verkiezingsreglement;
  2. financiën: contributies, donaties, fractievergoeding, website- en promotiekosten;
  3. communicatie: website, naam/logo/kleur, folders/flyers; advertenties, campagneteksten, social media en pr-activiteiten;
  4. verkiezingsprogramma;
  5. gebiedsontwikkeling (“witte vlekken”)
  6. afronding: benoeming definitief bestuur, vergaderstructuur, bestuursplan, voorstel raadsleden en verkiezingslijst.
 • is op 24 mei 2016  de fusiewerkgroep omgevormd tot een (interim) bestuur tot december 2017.
  De functies werden als volgt verdeeld:

  • Sebastiaan Douma – voorzitter
  • Jacob Cats – vicevoorzitter
  • Hedzer Terpstra – secretaris
  • Sybrig Kromkamp – 2e secretaris
  • Wietse Kuipers – penningmeester
  • Gerard Tanja – algemeen lid
 • 24 november 2015: kennismakingsbijeenkomst Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel, incl. bedrijfspresentatie;
 • 24 juni 2016: oprichtingsakte gepasseerd bij notariskantoor Jelsma Koelma in Franeker;
 • 3e trimester:
  • alle werkgroepen zijn actief en leveren diverse voorstellen op;
  • geregistreerde namen zijn vastgelegd:
   • internetadres voor website: www.gemeentebelangen.frl
   • accountnamen voor twitter en facebook: @GBWaadhoeke (gebruikersnaam: Gemeentebelangen)
  • diverse gezamenlijke bijeenkomsten, w.o. 19 december 2016 met beamer-presentatie en informatie inzake de vorderingen bij de werkgroepen.
  • voorjaar 2017: ledenvergaderingen die de diverse fusiestukken gaan accorderen;
  • idem: publiciteitscampagne via folders, advertenties, media en dorps-/wijkbijeenkomsten. Zie ook Update vanuit bestuur en werkgroepen.

 

Voorbeeld advertentie