GBulletin-4

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op de social media, nu al nr. 4.

Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een aantal nieuwe leden zich voor.

 

NIEUWBOUWWONINGEN IN WINSUM BIJNA GEREED

Na een lange periode van voorbereiding en erg veel overleg zijn binnenkort de eerste 6 nieuwe woningen in de zogenaamde “Driehoek” in Winsum gereed. Nog in de voormalige gemeente Littenseradeel waren de plannen al rond. Maar zowel de herindeling naar Waadhoeke en daarmee ook andere inzichten over de stedenbouwkundige kwaliteit zorgden voor een aanmerkelijke vertraging. Begin dit jaar is er gestart met de bouw en eind dit jaar worden de woningen, naar het zich laat aanzien, opgeleverd. Het gaat om 2 blokjes van drie aaneen gebouwde woningen, waarvan twee met een slaapkamer op de begane grond, zo genaamde seniorenwoningen.

Nieuwbouw in Winsum. (Foto: Bouwe van der Veer)

Gemeentebelangen is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen en is blij met de nu in gang gezette ontwikkeling van de “Driehoek” in Winsum.

 

GEMEENTEBELANGEN WIL EEN 100% DEKKEND AED-NETWERK

Een AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn, maar de AED’s, incl. de burgerhulpverleners, moeten dan wel aangemeld zijn bij en op de site van HartslagNu. De AED’s kwamen er in de Waadhoeke, maar de website noemde nog 14, niet aangemelde, plekken. Dat kwam aan het licht door vragen van Gemeentebelangen over dit onderwerp.

Volgens de gemeente zou de site van HartslagNu niet up-to-date zijn en zouden er nog slechts twee rode vlekken zijn. Gemeentebelangen zocht het uit en kreeg te horen dat de site wel degelijk up-to-date was, maar dat de nieuw geplaatste AED’s mogelijk niet aangemeld waren. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

Namens GB vroeg Adrie Weiland aan wethouder Boukje Tol of zij op de hoogte was van het feit dat AED’s en burgerhulpverleners aangemeld dienen te worden bij HartslagNu.  Dit bleek niet zo te zijn, waarna de wethouder vervolgens de toezegging deed hierop actie te zullen ondernemen.

Hieronder een fragment van Adrie Weiland over het onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

 

EMPATEC

In de raadsvergadering van 3 december 2020 was er het raadsvoorstel om de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) vanuit onze gemeente een extra bijdrage te geven van 1,1 miljoen. Dit bedrag moet betaald worden uit de algemene reserve. Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd om daarmee een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Lees ook: De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Hieronder Anita Mast afgelopen 3 december over dit onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten. 

HERINDELINGSVERKIEZINGEN NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA (GRONINGEN)

In een aantal gemeenten in Nederland hebben, net als eerder bij de Waadhoeke, herindelingsverkiezingen plaats gevonden. Interessante uitslagen in Groningen, waar Delfzijl, Appingedam en Loppersum een fusie zijn aangegaan naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. De uitslagen:

 • Lokaal Belang Eemsdelta (= Fractie 2014-Delfzijl, GB Appingedam en Loppersum): 11 zetels
 • Verdere zetelverdeling: P.v.d.A (5 zetels), CDA (3), VVD (3), CU (3), Gem.bel (2), GL (2)
 • Totaal : 29 zetels

Ook in het zuiden van het land waren herverdelingsverkiezingen: ook daar forse winst lokale partijen! WE HAVE DREAMS FOR 2022!!

 

WERVINGSCOMMISSIE GEMEENTEBELANGEN

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil GB nu al proberen om haar ledenbestand uit te breiden. Daarvoor heeft de “denktank” een aantal mensen op een lijst geplaatst, die door een “wervingscommissie” benaderd zullen worden.

Samenstelling “wervingscommissie”:

 • contactpersoon tussen groep/bestuur/denktank: Lute Pen, Dronryp
 • leden wervingsgroep: Anita Mast, Menaam, Adrie Weiland, Minnertsgea en Saskia Kuiper – Cats, Dronryp.

Uitgelicht: het werk van de commissie leidde al tot nieuwe leden; een aantal stelt zich voor!

Laura van Twillert, een actieve dame uit Franeker, bekend geworden vanwege de handtekeningenactie tegen de kap van het Dreeslaantje in Franeker. Dit heeft zij samen met andere deelnemers voor elkaar gekregen. Tevens is zij onlangs gestart met het project Minima Moestuintjes. Hierover heeft een leuk en informatief artikel in de Franeker Courant gestaan.

Inge ten Hoorn woont samen met meerdere Engelse Cocker Spaniels in het mooie plaatsje Nij Altoenae. Zij is een grote liefhebber van dit hondenras. Tevens werkt zij bij de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Tot voor kort was Inge secretaris van dorpsbelang Nij Altoenae.

Daarnaast heeft Geert Faber uit Minnertsga aangegeven zich te willen aansluiten bij Gemeentebelangen. Hij is voorzitter van stichting MFA ‘De Doarpsfinne’ en als coördinator nazorg / bestuurslid betrokken bij de Vogelwacht Franeker e.o. Ook is Geert actief in eigen dorp bij verschillende projecten vanuit de samenleving, zoals de realisatie van een huisartsenpraktijk en ‘Hiel Minnertsgea Aktyf’, een initiatief om een multifunctioneel  speel- en beweegveld te realiseren.

 

ZWEMVOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE WAADHOEKE

Bloemketerp in Franeker. (Foto: Herre Hof)

De gemeente Waadhoeke gaat onderzoek doen naar de overdekte zwembaden De Bildtse Slag  in St Annaparochie en “Zwembad Bloemketerp in Franeker.

Ook wordt onderzocht het openlucht zwemmen – op het resort Waadhoeke te Menaldum – en mogelijkheden om te kunnen zwemmen in de  natuur.

In de raadsvergadering van 3 december jl. zijn de  toekomst-scenario’s  besproken: beide overdekte zwembaden in stand houden en/of nieuwbouw van één duurzame overdekte zwemvoorziening en in de tussentijd beide overdekte zwembaden behouden.

Begin 2021 wordt er onder de inwoners van de gemeente een digitale enquête gehouden, waarbij ook de georganiseerde sporters bij het onderzoeksproces worden betrokken.

In mei/juni 2021 zijn de scenario’s uitgewerkt en wordt door de Raad een definitief besluit genomen. In december jl. heeft de Raad er mee ingestemd dat “Stichting Zwembad Bloemketerp” nog een extra financiële steun krijgt van bijna € 80.000; daarmee kan het bad tot september 2021 open blijven. Deze eenmalige subsidie was nodig om de inkomstenderving over 2020 als gevolg van Covid-19 en een exploitatietekort op de begroting op te vangen en mogelijke sluiting te voorkomen.

Over dit onderwerp Kees Arendz aan het woord: 

Eerder verschenen GBulletins:

🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Vragen gesteld m.b.t. veiligheid scholen Onderwijsgroep Fier (nu Elan)

Gemeentebelangen heeft in de raadvergadering van 6 december 2018 vragen gesteld aan het college over de veiligheid van de scholen van Onderwijsgroep Elan.

Op de agenda van de raad stond o.a. de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van Onderwijsgroep Fier (nu opgegaan in Onderwijsgroep Elan). In de jaarrekening aangegeven: bij zeven scholen vormen de cv-leidingen een bijzonder risico omdat ze in zeer slechte staat verkeren.

De fractie van Gemeentebelangen vindt dit een zorgelijke situatie en heeft de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1. Betreft dit ook scholen in onze gemeente?
2. Bestaat dit bijzonder risico nog steeds?
3. Als dit risico nog steeds bestaat. Hoe gaat is het risico dat er een incident gebeurd opéén van de scholen?
4. Welke acties gaat de wethouder ondernemen?

De wethouder heeft bij de beantwoording van de vragen aangegeven: het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de onderwijsgroep. Maar de wethouder gaat bij de onderwijsgroep navragen wat de huidige stand van zaken is en komt hier mee terug naar de gemeenteraad.
Jaarstukken Dienst SoZaWe

Vorige week donderdag werden de jaarstukken van de Dienst SoZaWe van 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisname.

Met veel verbazing hebben wij kennis genomen van de jaarstukken.

 • Ten eerste: door een misverstand zijn de stukken niet aan de gemeenteraden gestuurd. Dit was ook al het geval met de jaarstukken van 2016. Deze is de Dienst ook vergeten tijdig op te sturen. Hoe is dit mogelijk? Twee jaren achtereen dezelfde fout. Leert de Dienst niet van gemaakte fouten.
  Wat is hierin de rol van het Dagelijks bestuur? Een van onze wethouder zat in 2017 en in 2018 in het dagelijks bestuur. Is het deze wethouder niet opgevallen dat de stukken niet verstuurd zijn als lid van het dagelijks bestuur en als verantwoordelijk wethouder? Dat de Dienst voor het tweede jaar achtereen de jaarrekening te laat heeft opgestuurd naar de Gemeenteraad voelt bij de fractie van Gemeentebelangen als minachting naar de Gemeenteraad.
 • Ten tweede: de accountant kan geen volledige verklaring van rechtmatigheid afgeven. De uitgave van een bedrag van 2,5 miljoen is niet te verifiëren. Dit speelde ook al in 2015 en 2016. De Dienst geeft aan dat zij dit gericht hebben aangepakt, maar er is nog geen oplossing. Voor de fractie van Gemeentebelangen klinkt dit zeer ongeloofwaardig. En wij hebben nogmaals de vraag: hoe is dit mogelijk? 2,5 miljoen aan gemeenschapsgeld uitgeven en dat niet kunnen verantwoorden.
 • Ook heeft de accountant aangegeven dat er een onrechtmatige transactie is van  € 750.000,– Er is niet voldaan aan de Europese aanbestedingsregels. Voor de derde keer de vraag: hoe is dit mogelijk? Waarom hoeft de Dienst zich niet aan de regels te houden. Als een cliënt van de Dienst zich niet aan de regels houdt dan krijgt deze een maatregel of boete. Dat de Dienst zich niet aan de regels hoeft te houden is volgens ons niet uit te leggen.

De jaarrekening van 2017 wordt positief afgesloten. Maar wij weten inmiddels dat er ook een herziene begroting ligt voor 2019 waarin de Dienst 1,3 miljoen extra nodig heeft voor het uitvoeren van de zorg aan de inwoners van onze gemeente.

De gemeenteraden van de gemeenten die zijn opgegaan in Waadhoeke hebben uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de Dienst in 2020 weer deel uit te laten maken van onze gemeente. Coalitiepartij FNP heeft dan ook in haar verkiezingsprogramma staan: “daarnaast krijgt de gemeente haar eigen sociale Dienst terug”. In het coalitieakkoord is aangegeven: “Er is onderzoek nodig naar wat er gaat gebeuren”.

Gemeentebelangen heeft de uitdrukkelijke wens om de Dienst weer een afdeling van gemeente Waadhoeke te maken. Onder de verantwoordelijkheid van één wethouder.
Waarom willen wij dat?

 • Gemeentebelangen wil controle en zeggenschap over de uitgaven van de Dienst. Het grootste gedeelte van onze begroting gaat naar het sociaal domein en daarmee naar de Dienst. Wij willen tijdig jaarcijfer, een jaarrekening die is goedgekeurd door de accountant en een Dienst die zich aan de regels zoals Europese aanbesteding houdt. Gemeentebelangen wil geen jaarrekening die ter kennisgeving wordt aangeboden. Nogmaals wij willen controle en zeggenschap over de jaarrekening.
 • Ook levert de overgang van de Dienst naar een afdeling van de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing op aan overhead/huisvestigingskosten. Bij de verbouw van het gemeentehuis van Waadhoeke is rekening gehouden met huisvesting van de Dienst als afdeling van de gemeente Waadhoeke. Nu worden er nog twee panden gehuurd in de binnenstad van Franeker en is er 2018 een aanzienlijke verbouwing aan de panden gedaan. In 2017 waren de huurkosten € 791.000,–. Er worden onnodig hoge kosten gemaakt voor de huisvesting van de Dienst. Volgens de fractie van Gemeentebelangen kan dit geld binnen onze gemeente beter besteed worden.

Gemeentebelangen vraagt het college met onze opmerkingen aan de slag te gaan en deze ook mee te nemen naar de eerst komende bestuursvergadering. Na de bestuursvergadering  verwachten wij een terugkoppeling over de door ons gemaakte opmerkingen en verwachten wij een reactie van het Bestuur van de Dienst.

Daarnaast vragen wij de wethouder om januari 2019 het onderzoek te starten naar de toekomst van de Dienst en daarbij de uitdrukkelijke wensen van de voormalige raden meer te nemen.

Noot:
van de wethouder hebben wij begrepen dat wij in januari 2019 meer horen van het college over de mogelijke overgang van de Dienst naar een afdeling van de Gemeente Waadhoeke.

Gemeentebelangen wil benadrukken dat wij willen dat alle inwoners van onze gemeente, die zorg of ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen. Maar wij vinden ook dat wij de kosten voor de uitvoering van deze zorg en ondersteuning (overhead) scherp in de gaten moeten houden. In de raadsvergadering van 6 december 2018 doelden wij op de huisvestingskosten van de Dienst (bijna € 800.000,–) deze kunnen volgens ons veel lager. Het geld dat teveel wordt uitgegeven aan overhead kan volgens Gemeentebelangen beter besteed worden binnen onze gemeente. Hiervoor hebben wij ideeën genoeg.
Subsidies en een lintje

Het is alweer een tijdje geleden dat we hier op de website een update geplaatst hebben, maar we hebben zeker niet stilgezeten. In dit item wordt een aantal activiteiten van mei genoemd.

Zo hielden we 9 mei onze eerste officiële ledenvergadering onder de nieuwe vlag van Gemeentebelangen. Deze vergadering hebben we gecombineerd met een schaduwfractievergadering.

 

Dinsdag 15 werd het Kernteam Samenleving bijgepraat over werk en participatie in de raadzaal van Waadhoeke.

 

Donderdag 17 mei, tijdens het jubileumfeest van VvV Sjirk de Wal, ontving schaduwfractielid Sijtze Leijenaar uit Dronryp een lintje uit handen van burgemeester Apotheker. Sijtze is als sinds 2006 lid van Gemeentebelangen (Menaldumadeel) en actief in de schaduwfractie.

 

Die avond vond er een raadsvergadering plaats waarin besloten werd dat Zwembad Waadhoeke voor twee jaar op subsidie kon rekenen van de gemeente. Nadat we eerder dit jaar een motie indienden met de VVD en CU hieromtrent, zijn we dus erg content met dit besluit.

 

Ook die avond werd er gesproken over subsidie voor de uitbouw van het dorpshuis Doarpsfinne in Minnertsga. Dit was nodig om huisvesting te kunnen realiseren voor de nieuwe huisarts. Helaas zag het college deze subsidie als staatssteun en niet als middel om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Die motie die aan de orde was, werd in een schorsing zonder ons medeweten gewijzigd, waardoor het niet meer om subsidie maar om een lening ging.

Wethouder De Pee beweerde in haar betoog meermalen dat de huurprijs van de dokterspraktijk omlaag zou gaan als de gemeente over zou gaan tot het verstrekken van subsidie. Dit is volstrekt niet aan de orde, omdat de huurtarieven voor dokterspraktijken landelijk worden vastgesteld.

Ook zijn wij niet te spreken over de uitspraken van wethouder De Pee over het steeds lager worden van het bedrag waar de commissie om verzocht. Als er dan maar lang genoeg gewacht wordt, komt het verzoek vanzelf uit op nul. In onze ogen neem je de noodkreet uit het dorp dan niet serieus.

 

Schaduwfractielid Jannetta Plantinga was die donderdagavond aanwezig voor ons bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang St.-Jabik.

De inwoners van dit Bildtse dorp maken zich zorgen over krimp. Veel sociale woningbouw lijkt naar St.-Anne te gaan i.p.v. andere, omliggende dorpen. Ook maakt men zich zorgen over mogelijke toename van arbeidsmigranten en de toekomstige bestemming van school die straks leeg komt te staan.

Het dorp heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in het ontwerp van het nieuw te realiseren MFC, waar ook de nieuwe samenwerkingsschool in gehuisvest wordt.

 

De volgende avond was Herre Hof aanwezig bij jaarvergadering in Ried. Punten die die avond aan de orde kwamen gingen o.a. over de dorpsvisie en de infrastructuur. Op de doorgaande weg zou men graag maatregelen zien tegen hard rijden. En in de haven is de walbeschoeiing aan vervanging toe en werd er gesproken over het aantal camperplaatsen aldaar. Binnenkort zullen deze punten besproken worden met de wethouder en dorpscoördinator.

 

Op 31 mei vond er weer een raadsvergadering plaats waarin de vragen behandeld werden die onze fractie gesteld heeft aan het college n.a.v. de perikelen bij de GGZ in Franeker.
De oeverzwaluw- en vleermuismuur van Deinum

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten.

Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de raadsvergadering van 26 april niet doorging vanwege te weinig agendapunten, ging de openbare fractievergadering wel door. Mede door het feit dat de fractie een inspreker mocht ontvangen.

De dinsdagavond erna waren we aanwezig in St.-Anne bij een informatiebijeenkomst van Wonen Noordwest Friesland en Accolade.

 

 

Diezelfde avond hield Dorpsbelang Boksum een ledenvergadering waar Anita Mast voor ons aanwezig was.

 

 

De volgende ochtend werd in Deinum de nieuw aangelegde oeverzwaluw- en vleermuismuur geopend. Voor dit project heeft de raad van Menameradiel nog geld beschikbaar gemaakt. Een prachtig project waar Dorpsbelang Deinum een Vogelwacht Boksum mee in hun nopjes zijn.

 

 

Adrie Weiland was woensdag 25 april te vinden in Sexbierum voor de ledenvergadering van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

 

 

Afgelopen zaterdag hield Provinciaal Belang Fryslân in Poort van Franeker een bijeenkomst waarbij de het concept van het verkiezingsprogramma onder handen werd genomen. Naast leden uit Waadhoeke, waren er ook leden uit Harlingen, Súdwest-Fryslân en andere gemeenten.

 

 

Halverwege deze week verscheen in de rubriek ‘De raad aan zet’ van de Franeker Courant een kort interview van onze fractievoorzitter.

 
Gemeentebelangen langs Dorpsbelangen

Als Gemeentebelangen proberen wij om bij zo veel als mogelijk ledenvergaderingen in dorpen en wijken aanwezig te zijn. Niet altijd hebben we tijdig de datum van zo’n bijeenkomst achterhaald of komt het qua planning een keer niet uit. Daarom missen we er helaas wel eens een.
Binnen de partij delen we de bevindingen van zo’n avond, zodat iedereen globaal op de hoogte is van wat er speelt in het dorp of de wijk.

Vanaf maart t/m mei vinden dergelijke vergaderingen plaats, dus we zijn al een aantal weken door de hele gemeente Waadhoeke te vinden. Zo ook deze week weer.

Afgelopen maandag was Anita Mast voor ons in Menaam, Herre Hof in Skingen-Slappeterp en Kees Arendz in Dronryp.

 

 

 

Dinsdag was Herre Hof in het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker aanwezig bij een raadbijeenkomst van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Een avond waarbij hij interessante gesprekken gevoerd heeft met aanwezigen.

 

Diezelfde avond zaten Albert Stuulen en Kees Arendz in Deinum bij de jaarvergadering van het Dorpsbelang.

 

Vrijdag werd in Bitgum de ledenvergadering van het Dorpsbelang gehouden. Anita Mast was namens Gemeentebelangen aanwezig.

 

Daarnaast werd tijdens de vergadering in Bitgum nog genoemd dat de communicatie met de gemeente Waadhoeke nog niet altijd goed verloopt en is de redactie van ‘Doarp en Sport’ dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij hopen op vlug positief nieuws over deze twee laatste onderwerpen.
Motie van treurnis voor wethouder Tol

 

Het voormalige gemeentekantoor van gemeente Menameradiel

 

Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben wij een motie van treurnis ingediend. Deze motie is voor wethouder mevrouw Tol en heeft alles te maken met de gang van zaken omtrent het vraagstuk over het vestigen van de Dienst SoZaWe in het oude gemeentekantoor van voormalige gemeente Menameradiel.

 

Volgens ons heeft heeft de wethouder niet voldaan aan haar actieve informatieplicht: ze had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit dat de Dienst zich niet zou gaan vestigen in Menaam.

 

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de beslissing hiertoe genomen zou zijn door het voormalig college van Menameradiel. Wat volgens ons niet waar is.

 

De gehele motie is hieronder te lezen:

 

Motie (Motie van treurnis)

Betreft: motie (van treurnis) vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: wethouder mevrouw Tol

De raad van gemeente Waadhoeke, in de vergadering bijeen op 22 maart 2018.

Constateerde dat:
Wij in de Leeuwarder Courant van 24 februari 2018 hebben kunnen lezen dat de Dienst SoZaWe ervoor heeft gekozen om zich niet in het voormalige gemeentekantoor in Menaam te vestigen.

Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 8 maart 2018 hierover vragen heeft gesteld aan  wethouder mevrouw Tol. Dit omdat het hier gaat om een beslissing die van groot belang is voor de leefbaarheid van Menaam en omgeving. Gemeentebelangen heeft dan ook gevraagd waarom het besluit van de dienst niet is gecommuniceerd met de raad van Waadhoeke.

Het antwoord van wethouder mevrouw Tol op deze vraag was: ik hoefde dit niet te communiceren met de raad van Waadhoeke. Dit omdat het besluit over het feit dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe genomen is door het voormalig college van Menameradiel en omdat dit college de raad van Menameradiel hierover heeft ingelicht.

Ook heeft Gemeentebelangen de vraag gesteld of er in het college van Waadhoeke een besluit is genomen over de beschikbaarheid van het pand in Menaam voor de Dienst SoZaWe. Deze vraag is niet beantwoord door wethouder mevrouw Tol.

De beslissing dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe is niet genomen door het college van Menameradiel. Dit blijkt uit:

In het verslag van het fractievoorzitteroverleg (overdrachtsdocument) van Menameradiel van       19 december 2017 staat:

 • Voor het gemeentekantoor is een zeer serieus gegadigde. In verband met het premature karakter wordt deze partij niet opgenomen in dit verslag. Een architectenbureau maakt op dit moment een schets van de mogelijke inrichting. De uitkomst wordt in januari verwacht.
 • Er staan ook andere opties open waaronder vestiging van de sociale dienst.

Uit de brief van de Dienst SoZaWe van 1 maart 2018 en de memo van het College van B&W Waadhoeke van 27 februari 2018 blijkt:

Op 21 december 2017 is in de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe geadviseerd om te kiezen voor de locatie “Gemeentekantoor Menaam’. De dienst wil echter uiterlijk 31 januari 2018 uitsluitsel over de mogelijkheid een huurovereenkomst af te sluiten.

In de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe van 25 januari 2018 heeft wethouder mevrouw Tol aangegeven dat de gemeente Waadhoeke niet voor 31 januari 2018 duidelijkheid kan geven over de huisvestigingsmogelijkheden van de Dienst SoZaWe in Menaam. Wethouder mevrouw Tol heeft de dienst dan ook om uitstel van deze beslissing gevraagd. Voor dit uitstel was binnen het bestuur van de Dienst SoZaWe geen draagvlak en daarom is besloten te gaan voor huisvestiging in Franeker.

Conclusie
Op basis van bovenstaande komen wij tot de volgende conclusie: in de bestuursvergadering van de dienst op 25 januari 2018 heeft wethouder mevrouw Tol namens de gemeente Waadhoeke de mededeling gedaan dat deze geen duidelijkheid kan geven aan de Dienst SoZaWe over de beschikbaarheid van het pand in Menaam voor deze dienst. Gevolg van deze mededeling is dat de dienst heeft afgezien van huisvesting in Menaam. Deze mededeling heeft de wethouder gedaan als portefeuillehouder en aan deze mededeling is geen besluit van het college van Waadhoeke vooraf gegaan. Na de mededeling van wethouder mevrouw Tol heeft het bestuur van de Dienst SoZaWe het besluit genomen af te zien van huisvesting in Menaam. Wethouder mevrouw Tol is namens de gemeente Waadhoeke bestuurslid van het bestuur van de Dienst SoZaWe en daarmee mede verantwoordelijk voor het besluit.

Spreekt uit
Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol niet heeft voldaan aan haar actieve informatieplicht. Zij had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit van de Dienst SoZaWe om zich niet te vestigingen in Menaam.

Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol aangeeft dat de beslissing is genomen door het voormalig college van Menameradiel. Dit omdat wethouder mevrouw Tol verantwoordelijk is voor de mededeling die gedaan is in de vergadering van het bestuur van de Dienst SoZaWe op 25 januari 2018. Verder is zij als bestuurslid van de Dienst SoZaWe mede verantwoordelijk voor de beslissing die over de huisvesting is genomen door het bestuur van de Dienst SoZaWe.

Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol de raad onjuiste informatie heeft verstrekt in de raadvergadering van 8 maart 2018 bij de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen.

En gaat over tot de orde van de dag
Laatste dag voor Lute Pen als Wethouder in Menameradiel

(V.l.n.r.: Douwe Hiemstra, Kees Arendz, Piet Drost, Anita Mast, Lute Pen en Willem Roersma)

Vandaag was de laatste werkdag voor Lute Pen. Voor Gemeentebelangen Menaldumadeel is Lute 7 jaar raadslid geweest en 17 jaar wethouder in gemeente Menameradiel.

Over enkele dagen valt het doek voor deze gemeente. Per 1 januari a.s. gaan we verder in gemeente Waadhoeke, zoals u weet.

Een aantal bestuurs- en raadsleden van Gemeentebelangen Menaldumadeel kwam nog één keer bij de wethouder op de koffie om even later met elkaar de deur van het gemeentekantoor achter hem te sluiten.

Ook vanaf deze plek danken we Lute voor zijn jarenlange inzet voor gemeente Menameradiel en Gemeentebelangen Menaldumadeel.

 

Fractievoorzitter Piet Drost overhandigt wethouder Pen een presentje als dank voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en de partij.
Met 6 zetels in de eerste raad van gemeente Waadhoeke

Op vrijdag 24 november werd om 10.00 uur de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt in het stadhuis in Franeker.

In totaal waren er 29 zetels te verdelen waarvan 3 restzetels. Deze gingen naar CDA, Gemeentebelangen en de VVD.

Dankzij 3240 van uw stemmen mogen namens Gemeentebelangen de volgende 6 GB’ers zitting nemen in de eerste gemeenteraad van gemeente Waadhoeke:

 1. Douwe Kamstra;
 2. Anita Mast;
 3. Kees Arendz;
 4. Herre Hof;
 5. Adrie Weiland;
 6. Klaas Rodenburg.

Lees meer over de uitslag op de website van Waadhoeke.nl.
Werkbezoek aan loonbedrijf Joostema Minnertsga

Afgelopen zaterdag was een delegatie van Gemeentebelangen op bezoek bij loonbedrijf Joostema in Minnertsga. In aanloop naar de komende gemeentelijke verkiezingen is Gemeentebelangen bezig om binnen de nieuwe gemeente Waadhoeke haar visie uit te dragen. Het contact met bewoners en bedrijven is daarin vanzelfsprekend heel belangrijk. We werden bijzonder gastvrij onthaald aan de Moaije Peal, op de boerderij van Johannes en Aukje Joostema, waar we eerst op de hoogte werden gebracht van een stukje historie. Inmiddels is het loon- en akkerbouwbedrijf al bijna zestig jaar een begrip in het dorp. Een familiebedrijf, waar indertijd pake Johannes H. Joostema mee is gestart. Begin jaren ’90 nam Johannes het bedrijf over van zijn vader Bram en broer Willem Joostema (beide overigens nog altijd werkzaam binnen het bedrijf).

Na een verhuizing van de Tilledijk naar bedrijventerrein Colkesyl in 1985, groeide het loonbedrijf opnieuw uit zijn voegen en werd in 2001 nieuw gebouwd op Moaije Peal. Net buiten het dorp, waar ook veel percelen van het akkerbouwbedrijf liggen. In die tijd rond de 70 hectare.

Sinds 2010 runt vader Johannes samen met beide zonen Bram en Bauke het loonbedrijf met 10 vaste medewerkers, allen woonachtig in de directe omgeving. Ook het machinepark is in de loop der jaren flink gegroeid en uitgebreid. Daarnaast is het akkerbouwbedrijf steeds groter geworden en geoptimaliseerd. Het bestaat inmiddels uit 95 hectare grond en vanaf 2012 is er veel geïnvesteerd in egalisatie, drainage en grondvruchtbaarheid. Loonbedrijf Joostema is uitermate maatschappelijk betrokken, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en biedt in de drukke maanden werkgelegenheid aan zeker dertig personen.

Na een uitgebreide rondleiding op zowel het bedrijf aan de Moaije Peal als op Colkesyl kijken we als Gemeentebelangen terug op een plezierig en zeker informatief werkbezoek.

 

Van links naar rechts: Marian Douma, Kees Arendz, Johannes Joostema, Bauke Joostema, Bram Joostema, Bouwe van der Veer, Anita Mast en Adrie Weiland.