GBulletin ’21-1

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor het fietspad tussen Winsum en Hatsum, de mobiliteitsvisie van Waadhoeke en een update over nieuwbouwwoningen in Winsum.

 

FIETSPAD WINSUM-HATSUM

Inwoners uit Winsum en Baaium maken zich zorgen over het fietsverkeer van Winsum naar Hatsum. Het gaat daarbij om alle fietsverkeer (recreatief en werk), maar specifiek het verkeer van (schoolgaande) jeugd. Op veel plaatsen zorgt de smalle en ook drukke weg veelvuldig voor gevaarlijke situaties. Ook wordt er regelmatig door auto’s te hard gereden en moet zwaar en breed vrachtverkeer vaak uitwijken naar de bermen om aanrijdingen te voorkomen. In de bermkant ontstaan daardoor diepe sporen, waardoor modder en steenslag soms op aanliggende woningen spat. Door een aanliggend of vrij liggend fietspad zou deze gevaarlijke situatie kunnen worden opgelost.
Er moet op korte termijn iets gebeuren!

Gemeentebelangen heeft het college een financiële oplossing aangereikt voor de aanleg van een fietspad, in combinatie met een fietspad bij Berltsum. Zie verder “Mobiliteitsvisie”.

Links de situatie nu en rechts hoe het wordt. (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

In het op 12 januari jl. gehouden digitale Kernteam “Mobiliteitsvisie Waadhoeke” kwamen een aantal, door Gemeentebelangen aangekaarte, zaken aan de orde.

Ten eerste de twee zeer gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en het fietspad vanaf Berltsum langs de Gernierswei naar Wier scoorden in het uitgevoerde onderzoek bijzonder hoog. Met stip op 1 en 2!

Samen met Kees Arendz is er overleg geweest met de dorpsbelangen Wier, Minnertsga en Berltsum  over het alternatief voor het fietspad langs de Gernierswei. Dit alternatief levert voor het fietspad langs de Gernierswei een kostenbesparing van ca. € 600.000,– op. Mocht de voorgestelde aanpassing er komen dan kan de vrijval van de Gernierswei ingezet worden voor het fietspad Winsum-Hatsum.  Voor Wier, Minnertsga en Berltsum ontstaan er extra dorpsommetjes, voor Wier zelfs twee.

De door Gemeentebelangen voorgestelde aangepaste uitvoering is inmiddels aan de raad en het College van B. en W. aangeboden. Helaas hebben we tot nu toe van wethouder Baukje Tol geen enkele reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

  • fietstunnel bij Marsum en onderzoek naar twee transferia
    Herre Hof stelde namens Gemeentebelangen vragen over de voortgang en aanbesteding van de fietstunnel bij Marsum. De wethouder moest hierop het antwoord schuldig blijven en ze zou er schriftelijk op terugkomen; helaas: tot nu toe geen enkele reactie van de wethouder.
    Positief was de uitkomst van het onderzoek naar de komst van twee transferia: één bij de Werpsterhoek en één bij Marsum (nabij het crematorium). Een transferium bij het crematorium is een enorme stimulans om toch voor de bus te kiezen. Je kunt dan vanuit de richting St. Annapar. – Berltsum overstappen op lijn 97 naar Franeker of verder naar Harlingen. Voor de inwoners van Ritsumasyl ontstaat er een opstapplek naar Franeker, Leeuwarden of richting Sint Annaparochie – de Bjirmen. De bewoners langs de Trekwei bij Deinum krijgen, na het verdwijnen van de brug, eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Het weghalen van de brug betekende voor hen ook het verbreken van de verbinding met het treinstation in Deinum.

 

NIEUWE HUURWONINGEN IN WINSUM BEWOOND

In november jl. meldden we de komende oplevering van 6 nieuwe woningen in de Winsumer “Diehoek”; nu worden inmiddels al 5 woningen bewoond. Hoewel de omgeving nog verder moet worden ingericht, zijn de eerste bewoners enthousiast begonnen met de inrichting. De bouw van deze huurwoningen is, zo hopen wij, een stap in de goede richting om de “Driehoek” nu verder in te vullen. De entree van het dorp zou, samen met het bijzondere gebouw van de Coöp-winkel, een flinke positieve oppepper krijgen. GB is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen. Daarom juicht onze partij het initiatief toe van de Werkgroep Woningbouw Spannum om samen met de gemeente een nieuwbouwplan te realiseren aan de zuid- zuidkant van het dorp, grenzend aan de pastorietuin.

Nieuwe huurwoningen en de Coop in Winsum (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

KORT UITGELICHT

BASISSCHOOL DE PÔLLE IN MARSSUM WEER IN GROENE CATEGORIE

Mooi nieuws voor basisschool “de Pôlle” in Marsum. Na 2 jaar hard werken is deze school het predicaat “zeer zwakke school” weer kwijt en mag ze weer groene school heten. Gemeentebelangen vindt het een geweldig resultaat; wij feliciteren “de Pôlle” met dit resultaat.

RADARPOST WIER

In Bulletin-3 (oktober-2020) meldden we al de onrust bij bewoners in Wier inzake de nieuwe radarpost van Defensie. GB stelde toen in de raad vragen aan het College. Toen ging het nog over mogelijke schadelijke straling. Nu maakt deze post ’s nachts te veel lawaai met als gevolg: slecht slapen, storingen in elektrische apparaten (lampen/ TV/ Wifi). ’s Nachts staat de radar uit tussen 23 uur en 7 uur. Er is dan wel sprake van een verminderde bescherming. Wordt vervolgd!

KWIJTSCHELDING HUUR SPORTVELDEN

Buitensportverenigingen die een veld huren van de gemeente hoeven over 2020 geen huur te betalen i.v.m. coronaschade. Kosten € 63.000, betaald uit de cornonacompensatie van het Rijk.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Kies voor vrijliggend fietspad Wier-Berltsum

Gemeentebelangen-raadslid Haaye Hoekstra heeft mede namens Christen Unie Waadhoeke en VVD Waadhoeke de onderstaande brief aangeboden aan het college van B & W.

 

Bijbehorend opiniestuk verscheen gisteren in het Friesch Dagblad en is hier te lezen.

 

Aan het College van B. en W. en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke
p.a. Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

 

Berltsum, 21 december 2020

 

Geacht College en mede raadsleden,

 

Naar aanleiding van de motie van 2 juli 2020, het amendement van 5 november 2020, de verzoeken van de betreffende dorpsbelangen en werkvoorzieningsschap  EMPATEC hebben de fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Hatsum – Winsum en Menaam – Wier (Gernierswei) te bespoedigen.

Door de komst van de Haak om Leeuwarden en het wegvallen van de  brug bij Deinum kiezen vooral de inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke er nu voor om via Dronryp en Winsum richting Sneek te rijden. Dat betekent dat het autoverkeer tussen Hatsum en Winsum van de zelfde weg gebruik moet maken als de fietsers. Zet daar het veelvuldige en alsmaar groter wordende landbouwverkeer naast en het moge duidelijk zijn dat de fietsers hier in de knel komen en dat de weg als zeer onveilig bestempeld kan worden.

De Genierswei is de laatste jaren steeds drukker geworden. Enerzijds door groter, zwaarder landbouw- en vrachtverkeer en meer autobewegingen. Anderzijds door de toename van fietsers. Dit zorgt regelmatig voor zeer onveilige situaties langs dit tracé. Met name bezoekers van Theeschenkerij de Brinkhoeve, maar ook toeristen, inwoners van Wier en omliggende dorpen maken veelvuldig gebruik van de Genierswei richting Berltsum.

Hoewel wethouder Tol het verzoek heeft gekregen alternatieven – en de mogelijkheid tot financiering van beide fietspaden te onderzoeken,  hebben, gelet op het belang van de betreffende fietspaden,  bovengenoemde fracties besloten de wethouder hierin te ondersteunen in de vorm van een eigen onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er een veel goedkoper alternatief is voor de aanleg van een fietspad langs de Gernierswei vanaf de Kleasterdyk bij Berltsum tot in het begin van Wier.  

Het onderzochte alternatief is inmiddels met EMPATEC en de dorpsbelangen van Wier, Minnertsga en Berltsum besproken en wordt door alle partijen breed gedragen. Wel hebben de betrokken partijen aangegeven dat men graag onderstaande wensen in de plannen ingepast zag worden. Dat betreft;

  • I.v.m. de veiligheid van de werknemers van EMPATEC graag het fietspad aan de oostkant van de Gernierswei.
  • Niet te veel verkeersremmende maatregelen. Voor de inwoners van Minnertsga en ook voor de inwoners van St. Jacobiparochie en Westhoek is de Gernierswei de ontsluitingsweg richting Leeuwarden en Sneek. Verkeersremmende maatregelen op de Gernierswei kunnen er toe leiden dat men voor een route door de dorpen kiest en daarmee meer overlast voor de betreffende dorpen veroorzaakt.
  • I.v.m. de verkeersveiligheid voor de fietsers graag een aparte fietsbrug naast de bestaande brug.
  • Een opgang vanaf het fietspad langs het Wiid naar het te realiseren fietspad langs de Gernierswei.  Dit geeft een impuls aan de recreatieve fietsroutes in de omgeving.
  • Bij Wier, afhankelijk van welke afslag wordt gekozen,  een verbreed schelpen – of betonpad naar de theetuin.

Op de bijgesloten  kaart staan de vier bestaande mogelijkheden om van Menaam naar Berltsum te komen (v.v.). De route over de Gernierswei (vanaf de Sânwei tot de Kleasterdyk) staat hier niet op omdat we deze als onveilig beschouwen.  Op de kaart staat ook het gewenste tracé vanaf de Kleasterdyk tot Wier en als kers op de taart de twee wandelrondjes die ontstaan door de aanleg van het fietspad vanaf de Kleasterdyk tot Wier.

Met de onderzochte variant langs de Gernierswei besparen we ruim ca. € 600.000,– t.o.v. de raming ( totaal € 1.000.000,– ). Voor in totaal ruim € 1.000.000  kan dan ook  het fietspad van Hatsum naar Winsum worden aangelegd,  dit is geraamd op ca. € 680.000,–

Hopelijk ziet het College in bovenstaande alternatief voldoende aanleiding om zo spoedig mogelijk met de aanleg van de gewenste fietspaden te starten. Mocht wethouder Tol een beter alternatief hebben dan zullen wij dat alternatief van harte steunen.

 

De fracties van:

Christen Unie Waadhoeke
VVD Waadhoeke
Gemeentebelangen Waadhoeke

 

Kaart van fiets- en wandelroutes. In het rood de ontbrekende veilige wandel- en fietsverbinding over de Gernierswei.GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij. Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

 

TURBOROTONDE EN FIETSTUNNEL BIJ MARSUM

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)

Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog € 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF 2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019 opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel begin 2021 met de aanleg worden begonnen.

Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31 oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in het 2e kwartaal van 2021.

 

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL DOMEIN

De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

 

ZWEMBADEN

De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie, Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie op de hoogte!

 

MFC BERLTSUM

Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met het besluit. Proficiat Berltsum.

 

MILITAIRE RADARPOST WIER

Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente. Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

 

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS

In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 – tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van € 54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund. Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het Rijk.

 

REGENBOOGGEMEENTE

Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld. Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

 

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP

Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark. Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het dorp een contingent van St. Jabik krijgt.

De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking voor woningbouw!

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
Een vol dorpshuis in Ingelum n.a.v. onze avond over Buslijn 71

Afgelopen maandagavond 24 februari 2020 heeft Gemeentebelangen Waadhoeke een avond georganiseerd in het dorpshuis in Ingelum. Wij hebben deze avond georganiseerd, omdat wij ons zorgen maken over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (lijn 71) van de dorpen: Wier, Berltsum, Bitgum. Bitgummole, Ingelum en Marsum. Dit omdat de nieuwe provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer gevolgen kan hebben voor de bereikbaar van deze dorpen bijvoorbeeld door de haltes in deze dorpen te laten vervallen. Maar het gaat niet alleen om voorgenoemde dorpen; deze aanbesteding kan ook gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in andere dorpen in onze provincie.

Kees Arendz
Raadslid Kees Arendz aan het woord in Ingelum

Op de avond is een actieplan gemaakt: er is afgesproken dat Gemeentebelangen samen met de dorpsbelangen en inwoners van de dorpen in actie komen. Hoe inwoners deze actie kunnen steunen is beschreven in onderstaand bericht.

Skerne Wibe Ingelum
Skerne Wibe, Ingelum

Leefbaarheid dorpen in de gemeente Waadhoeke in gevaar!

Provincie Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort opnieuw aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het programma van eisen, blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte krijgt om buslijnen anders in te gaan delen. De politieke partij Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke heeft deze, mogelijke, ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de onderstaande dorpen. Maar mogelijk gaat deze problematiek ook in andere dorpen in Waadhoeke spelen. Gemeentebelangen roept de inwoners van Waadhoeke dan ook op om alert te zijn op de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Fryslân. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners als voor de leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben.

Voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum dreigt bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk 750 meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een bushalte (lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat jeugd, ouderen en minder validen middels onverlichte en gevaarlijke buitenwegen naar een bushalte moeten en ook nog eens in een sociaal onveilige situatie terecht kunnen komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat men eerder voor eigen vervoer zal gaan kiezen.

Ook kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het wegvallen van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. En wat te denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum willen bezoeken. Zij kunnen daar niet meer met het openbaar vervoer komen!

In een andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn of “opstapper”, maar hier heeft het busje in totaal een speling van een half uur. Bestel je in dat geval een busje voor 08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de tijd tussen kwart voor acht en kwart over acht komen halen. Veelal moeten nog andere passagiers worden opgehaald en kan de reistijd naar Leeuwarden wel oplopen tot een uur of zelfs nog langer. Een goede aansluiting op trein, een andere bus of op tijd op school zijn lukt dan in de meeste gevallen niet meer.

Voor forenzen en scholieren is een dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet als men zou instappen bij de afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de provinciale weg.

Deze ontwikkeling staat haaks op hetgeen de provincie en de gemeenten feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede voorzieningen en goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is daar een goed voorbeeld van.

Gemeentebelangen gaat samen met de dorpsbelangen en inwoners van bovengenoemde dorpen in actie komen. U kunt deze actie steunen door de petitie van de gezamenlijke dorpsbelangen te ondertekenen en uw zorgen en bezwaren kenbaar te maken middels de onderstaande e-mail adressen bij gemeente Waadhoeke, Provinciale Staten van provincie Fryslân en bij Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân.

Daarnaast is het aan te raden om uw zorgen via de sociale media te delen met familie, vrienden en kennissen. Geef uw mening en redt het openbaar vervoer in uw regio.

E-mailadressen voor het indienen van uw zienswijze:

Advies stuur uw zienswijze naar alle onderstaande e-mail adressen:
statengriffie@fryslan.frl Wel erbij vermelden aan de statenleden van de fracties van Provinciale Staten van de provincie Fryslân.
info@waadhoeke.nl t.a.v. de afdeling Omgeving, team Verkeer
info@gemeentebelangen.frl
Sloop aardappelloodsen Berltsum afgerond

Op dinsdag 29 augustus jl. zijn de sloopwerkzaamheden van de voormalige aardappelloodsen aan de Mulseleane in Berltsum afgerond. Met de sloop van deze gebouwen is een vervolg gegeven aan de sanering van een aantal – in ruimtelijke zin – minder fraaie locaties in Berltsum.

Eerder werd het voormalige veilingterrein al gesaneerd. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf Jansma en Van Dijk BV uit Buitenpost. De gemeente werkt momenteel aan een ontwerp voor de herinrichting van het gebied.

(Uit Ynformaasje nr. 16 2017)

Op de foto de overhandiging van de laatste steen van de voormalige loodsen door Rudy Jansma (aannemersbedrijf Jansma) aan wethouder Lute Pen.
Dien nu uw subsidieaanvraag in bij Streekwurk

Net als vorig jaar attenderen we u graag op de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie bij Streekwurk voor het Iepen Mienskipsfûns voor initiatieven om de leefbaarheid in uw woonplaats te verbeteren. Voorbeelden van initiatieven die in het verleden zijn ingediend en waarvoor subsidie beschikbaar gesteld is:

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

U kunt uw idee digitaal indienen en mocht u extra informatie wensen, dan kunt u terecht bij mevr. Lia van Dijk bij Streekwurk Noardwest Fryslân in Franeker.
Wethouder Pen op bedrijfsbezoek in Berltsum

Samen met wethouder Dijkstra (CDA) bracht wethouder Pen van Gemeentebelangen Menaldumadeel begin maart een bezoek aan Atelier Kunst & Lijsten van Hiske Wiersma en Lijstenmakerij Blanksma aan de Kleasterdyk in Berltsum.

Hiske Wiersma heeft haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen genoten, en schildert het liefst portretten van dieren en mensen. Ze volgt hierin haar eigen stijl en legt zich verder nu ook toe op het schilderen van landschappen. Zij werkt veel in opdracht. Haar werk is thuis te bezichtigen en in galeries.

Anne-Arjen Blanksma is lijstenmaker en doet dit op ambachtelijke wijze. Hij maakt op professionele manier en met veel zorg exclusieve lijsten. Zijn opdrachten komen zowel van buitenlandse opdrachtgevers als uit de buurt. Met zijn vakmanschap ziet hij kans de schilderijen, foto’s, afbeeldingen, kaarten etc. op een passende wijze te omlijsten.

Wethouders Pen en Dijkstra hebben een boeiend “bedrijfsbezoek” gebracht van ruim anderhalf uur en danken Hiske en Anne-Arjen voor de ontvangst.