1

GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
GBulletin ’21-8

De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer geregeld verschijnen.

 

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN

In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als lijsttrekker.

Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.

Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen!

Douwe Kamstra

Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

 

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG OOSTERBIERUM

Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van het dorp met woningbouw.

Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum

Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.

Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak succesvol te laten zijn.

 

BUSVERVOER

Vlak voor  het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en, volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

 

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE – DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz

Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in Waadhoeke om trots op te zijn!

Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

 

NOG ENKELE PUNTEN:

Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75 woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.

Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met 12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.

Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.
GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3 bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergadering-nieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie, ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.

 

RAADSVERGADERING 1 JULI

GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN:

Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in Franeker en gymnastiekvereniging Be Quick;
De uitvoering van de motie (11 juni 2020) “Meer ecologie in landschapselementen”

ZWEMBAD BLOEMKETERP

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is de fractie akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 60.000,- subsidie voor het openhouden van zwembad Bloemketerp. Dat de fractie hiermee akkoord is gegaan ligt mede aan het feit dat in oktober/november a.s. definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de zwembaden in de gemeente Waadhoeke. Om als openbaar zwembad tot de besluitvorming open te blijven, staat het bad “het water zodanig tot aan de lippen” dat het dan in september al dicht zou gaan. Met de € 60,000,- (nodig voor personeel – en energiekosten en noodzakelijk achterstallig onderhoud) blijft Bloemketerp in ieder geval open als openbaar zwembad tot 1 maart 2022.

WONINGBOUW WAADHOEKE

Onder andere in de Kadernota wordt aangegeven dat Waadhoeke jaarlijks met vijftig (50) wooneenheden wil groeien. Dat betekent een rem op de zo hoog nodige woningbouw. Op deze manier doet Waadhoeke er 12 jaar over om het haar, door Gedeputeerde Staten toegekende quotum, vol te bouwen en is er nog niets extra’s gedaan. Groeien betekent ook een toename van het totaal aantal woningen in Waadhoeke. In de nota is niet helder aangegeven wat er gedaan wordt met het aantal af te breken wooneenheden. Worden die gecompenseerd of gaat het alleen om het aantal van 50 te bouwen wooneenheden. In dat geval is er geen toename van 50 maar een aanmerkelijk kleiner aantal.

Dit moet in een volgende raadsperiode anders en Gemeentebelangen zal dan ook volop in blijven zetten op meer woningbouw. Waadhoeke heeft 40 mooie dorpen en een gezellige stad. Er is nog voldoende ruimte om te bouwen! “Net eamelje, mar dwaan!”

BODEMVISIE

Wat valt Gemeentebelangen op in de Bodemvisie? Gemeente Waadhoeke wil, zo staat in de visie, gas- en zoutwinning onder land blijven toestaan. Gemeentebelangen heeft de wethouder er tweemaal op gewezen dat de tekst in de Bodemvisie meerdere tegenstrijdigheden bevat en uitgaat van gas – en zout winning onder land. Een ander opvallend punt uit de Bodemvisie is de hoeveelheid zorg die men heeft voor het landschap, dat blijkt ook uit ”Bijlage 3”. Hier staat letterlijk: “Beperken plaatsing windmolens en zonnevelden (schade aan landschap).”

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er fouten/tegenstijdigheden staan in de bodemvisie. Helaas heeft de wethouder niets met de opmerkingen gedaan en deze is ter inzage gelegd. Wilt u meer weten over de bodemvisie:
Ga naar de iBabs-omgeving van Waadhoeke en typ ‘Bodemvisie’ in het zoekveld.

MOBILITEITSVISIE

De Ontwerp Mobiliteitsvisie is ter inzage gelegd. Tot en met 31 augustus 2021 kunt u met een zienswijze uw opmerkingen en wensen op deze visie kenbaar maken.
fietspaden
Gemeentebelangen heeft bij de behandeling om meer aandacht gevraagd voor de fietsroutes Hatzum – Baaium – Winsum, de Gernierswei en de Mûntsewei. Deze laatste hoofdfietsroute, die veel door schoolgaande jeugd gebruikt wordt, wordt niet in de Ontwerp Mobiliteitsvisie genoemd.
Openbaar vervoer, busverbinding Het Bildt – Franeker en het transferium bij Marsum
Gemeentebelangen is voor het in standhouden van de huidige buslijnen en routes. Het strekken van drukbezette lijnen met veel scholieren en ouderen is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar. Ook mist in het Ontwerp Mobiliteitsvisie het, in het rapport van Goudappel, genoemde Transferium voor de busverbindingen bij Marsum. Dit Transferium zou een prima overstapplek zijn voor de inwoners van het Bildt en de dorpen aan lijn 71 naar o.a. Franeker. Maar ook het crematorium, de bewoners van de Trekwei van Deinum en de inwoners van Ritsumasyl zouden hiermee weer aangesloten worden op het openbaar vervoer.
Harnzertrekfeart – Dronryp
In het kernteam van 23 maart jl. is de conceptmobiliteitsvisie behandeld. Op pagina 26 van dit stuk staat een kaartje met daarop de vaarwegen in Waadhoeke. De Harnzertrekfeart naar Dronryp is hier voor het traject van Harinxmakanaal – Dronryp centrum als vaarwegklasse CM (grote motorjachten) opgenomen. In de voorliggende “Ontwerp Mobiliteitsvisie” staat op pagina 26 (bijna) hetzelfde kaartje. Echter is hier de bovengenoemde vaarwegklasse vanaf de bocht bij de scheepswerf tot Dronryp centrum er helemaal uitgehaald. Gemeentebelangen heeft de Wethouder gevraagd bovengenoemde zaken alsnog in de Ontwerp Mobiliteitsvisie op te nemen c/q aan te passen. Helaas werd dat door de wethouder geweigerd.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van de gemeente Waadhoeke (link: Nieuwsbericht – Gemeente Waadhoeke)

 

INZAMELING OUD PAPIER

Het kan dus wel. De bestaande ophaalsystematiek van oud papier in Waadhoeke is nog gebaseerd op de periode van voor de herindeling. Zo kent bijna ieder dorp en wijk een andere inzameling. Het college wilde dit graag harmoniseren. Ook Omrin gaf als verwerker van al die tonnen oud papier aan, dat zij graag naar een of twee systemen wilde. Onze fractie heeft zich sterk gemaakt voor het handhaven van de huidige en beproefde verschillende ophaalsystemen. Want de input van de verenigingen, scholen en wijken gaf daar alle reden toe. Waarom iets veranderen als iedereen daar tevreden over is? Na raadsbesluit van 1 juli jl. blijft alles bij het oude en is zelfs de garantieprijs nog iets verhoogd.

Goed nieuws voor de penningmeesters! Het kan dus wel!

 

GB AANWEZIG BIJ JAARVERGADERING DORPSBELANG SPANNUM

Op 8 juni waren Lute Pen en Bouwe van der Veer van Gemeentebelangen (en daarmee de enige vertegenwoordigers van een politieke partij) aanwezig bij de jaarvergadering van dorpsbelang Spannum. Het mooie dorpshuis Ús Gebouw, prachtig opgeknapt met behulp ook van vrijwilligers, is een voorziening om trots op te zijn.

De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering. Er stonden veel punten op de agenda. In een ontspannen en plezierige sfeer werden die punten bekwaam en met kennis van zaken besproken. Er worden veel initiatieven ontwikkeld, achter subsidies aan gegaan en vooral wordt er heel veel zelf gedaan. Het motto “niet wachten op de gemeente of andere instanties maar vooral zelf actief zijn” is zeker van toepassing op de inwoners van Spannum. GB kreeg in de rondvraag de gelegenheid om dorpsbelang te bedanken voor de fijne avond en kon de inzet van het dorp en de positieve benadering van veel zaken erg waarderen.

 

Gemeentebelangen wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

En… hebt u ons nodig, er is altijd wel een raadslid beschikbaar voor u!

DE FRACTIE VAN GEMEENTEBELANGEN, van links naar rechts: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Haaye Hoekstra en fractievoorzitter Douwe KamstraGBulletin ’21-6

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, het zesde in 2021. Interessant nieuws over bescherming van bomen en struiken, gas- en zoutwinning onder land of toch niet, energieplan, zonnevelden, Gerard de Jong als talencoördinator en het moestuinproject van Laura van Twillert.

 

RAADSVERGADERING 20 MEI

Bodemvisie, gas- en zoutwinning onder land of toch niet?

In de raadsvergadering van 20 mei stemde de voltallige raad in met het ter visie leggen van de Bodemvisie; deze bevat een aantal tegenstrijdigheden t.a.v. de gas- en zoutwinning onder land. Gemeentebelangen (bij monde van Haaye Hoekstra) pleitte er in de vergadering voor om de bodemvisie in overeenstemming te brengen met het Coalitieakkoord., nl. geen gas- en zoutwinning onder het vaste land! Wethouder Dijkstra bevestigde deze visie. Vreemd dat er dan meerdere keren in de Bodemvisie staat dat “Waadhoeke (beperkt) mee wil werken aan de winning onder land.

Wel of geen zonnevelden op landbouwgrond

Ook in de Bodemvisie stond dat Waadhoeke, wegens schade aan het landschap, het aanleggen van zonnevelden wil beperken. Het staat haaks op het plan dat wethouder Dijkstra onlangs bekend maakte van een 800 ha groot energiepark met zonnepanelen bij Sexbierum.
Dit plan zorgt voor veel onrust en vraagtekens!
VVD en CU kwamen in de raadsvergadering met een motie om geen landbouwgrond te gebruiken voor zonnepanelen Gemeentebelangen stemde voor deze motie: geen grote zonnevelden op kostbare Friese landbouwgrond. Vreemd dat de coalitiepartijen (CDA, SAM en FNP) tegen de motie stemden en feitelijk dus voor de zonnevelden zijn. Niet te rijmen met hun standpunt in de Bodemvisie en moeilijk uit te leggen aan de inwoners van Waadhoeke.

Motie Gemeentebelangen, SAM en Christen Unie inzake bescherming bomen

In de vergadering van 20 mei nam de gemeenteraad in meerderheid een, door GB, SAM en CU ingediende, motie aan voor een betere bescherming van karakteristieke en beeldbepalende bomen en landschapselementen. Ook is wethouder Jan Dijkstra gevraagd naar de voortgang van een op te stellen convenant dat het landschap rond de oude Middelseedyk beter moet beschermen. Hiermee is een eerste stap gezet naar een betere bescherming van het groen (bomen en struiken). Ons fractielid Haaye Hoekstra heeft in oktober 2020 een interne beleidsnotitie geschreven, waarin hij stelt dat bomen, ook monumentale, nog steeds vogelvrij zijn en dat van een toegezegde aanplant van bomen nog weinig terecht is gekomen. De bescherming en aanplant van bomen is van groot belang voor het afvangen van CO2, fijnstof en voor versterking van biodiversiteit en is zeker een aandachtspunt in het verkiezingsprogramma van GB.

 

INFORMATIEAVOND ENERGIEPLAN EN WARMTETRANSITIE

Op 12 mei had Gemeentebelangen voor fractie, bestuur en denktank een informatieavond gepland met als spreker Folkert Algera uit Berltsum, een kenner op het gebied van warmtetransitie.. Door corona kon helaas slechts een kleine opkomst worden gerealiseerd. Enkele bijzondere uitspraken:

 • opwekking met zonnepanelen op huizen/gebouwen en windmolens gaat niet lukken; plaatsing op kostbare Friese klei is niet nodig en ook wordt daarmee de transitie niet gerealiseerd;
 • er ligt een té grote nadruk (ook bij de provincie) op de “zonneweide-tour” en op windmolens; over de warmtetransitie (huizen haalbaar en betaalbaar kunnen blijven verwarmen) wordt nauwelijks gesproken;
 • ga eerst huizen/gebouwen goed isoleren en ga dan berekenen welke energie er nodig is; zonnepanelen op eigen daken is een goede investering (je houdt dan je eigen “regie”)
 • door de inzet van Hybride warmtepompen met Groengas kunnen (oudere) huizen verwarmd worden (voordelen: ondergrondse gasleidingen kunnen over 15/20 jaar gebruikt worden voor waterstof en netverzwaringen zijn dan eveneens niet nodig);
 • wil je gas vervangen door puur elektrische verwarming dan ben je 8x duurder uit. Bij gebruik van een warmtepomp ben je goedkoper uit dan met gas;

Een vruchtbare avond met voldoende voeding voor het verkiezingsprogramma van GB 2022-2026.

 

TALENCOORDINATOR IN WAADHOEKE

Onze gemeente heeft met het aantrekken van Gerard de Jong (nu nog hoofdredacteur van de Bildtse Post) een coördinator aangetrokken die de vier gesproken talen (Nederlands, Fries, Bildts en het Franekers) de juiste aandacht en zichtbaarheid moet geven en ook voor verankering moet zorgen.
“Waadhoeke is met hur taal ’n unike gemeente; ’n rykdom om te koesteren en om út te bouwen”!
Gemeentebelangen is het eens met de visie dat iedereen zich moet kunnen uiten in zijn of haar taal! Wij wensen Gerard veel succes toe met deze nieuwe uitdaging.

 

MINIMA MOESTUINTJES VAN LAURA VAN TWILLERT (FRANEKER)

Dit jaar, op 1 maart, ben ik gestart met het project “Minima Moestuintjes” met 50 deelnemers die allen thuis een moestuinbak kregen met aardmix, voeding, zaden en een begeleidende app. Je hebt geen verstand nodig van moestuinieren; van zaai tot oogst worden de plantjes getrackt in de app. Ondanks het koude voorjaar hebben de deelnemers al hun eerste groenten kunnen oogsten: radijs, spinazie en diverse slasoorten. De zomergroente staat te popelen om geplant te worden en de eerste aardbeiplantjes hebben al bloemetjes. Leuk om enthousiaste en dankbare deelnemers en hun kinderen te zien. Recepten worden al onderling uitgedeeld. Zelf groente kweken: leuk voor de portemonnee, lekker, gezond en goed voor het milieu.

Laura van Twillert (GB-lid): lauravantwillert@gmail.com

 

Eerder verschenen GBulletins:

🌹 GBulletin ’21-5
🚨 GBulletin ’21-4
🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-4

MEER DEELNEMERS VOOR BURGERNET

Als Burgernet-deelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er in uw buurt iets gebeurt. In het bericht krijgt u dan het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Heeft u iets gezien dan kunt u met de Meldkamer bellen via het gratis Burgernummer.

In onze gemeente maakt Burgernet ook gebruik van email om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie of om u te vragen of u iets verdachts heeft gezien in uw omgeving, bv naar aanleiding van een diefstal, inbraak, beroving, vermiste persoon.

De Vereniging van Groninger Gemeenten roept mensen in het Noorden op om deelnemer te worden van Burgernet. U vindt de aanmeldprocedure op de site van Burgernet.

Gemeentebelangen roept u ook op om, als inwoner van Waadhoeke, zich aan te melden als deelnemer. Samen kunnen we ook Waadhoeke weer een stukje veiliger maken.

 

WONINGBOUW IN WAADHOEKE

Gemeentebelangen wil graag uw woonwensen in Waadhoeke mogelijk maken en pleit voor een versnelde aanpak in het woningbouwprogramma

Met die opdracht is de werkgroep “Wonen” van Gemeentebelangen aan de slag gegaan. Voor de dorpen in de gemeente en de stad Franeker zijn mogelijk geschikte locaties voor woningbouw in beeld gebracht. Een brief met een uitgebreide begeleidende woningbouw-notitie is opgesteld en toegezonden aan verenigingen van dorpsbelang en aan de wijkraden. In de brief werd de mogelijkheid geboden om met de commissie contact op te nemen om het kaartmateriaal met de mogelijk geschikte locaties toegestuurd te krijgen. Van die mogelijkheid is inmiddels door 17 dorpsbelangen en door de Regiodienst gebruik gemaakt.

Een succes voor GB. In de contacten tussen de GB-commissie ”Wonen” en dorpsbelangen bleek de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken in een behoefte te voorzien. Een algemene conclusie uit de contacten is dat er grote behoefte is aan mogelijkheden voor woningbouw, en wel het liefst op korte termijn. Graag zien de dorpsbelangen een veel sneller tempo in het overleg en de plan voorbereiding door de gemeente. Immers: er is veel grond in eigendom bij de gemeente en bij ontwikkelaars en toch is vrijwel geen woning meer te koop. De actualiteit is er nu, en zo vinden de dorpsbelangen, moet die snel en voortvarend worden opgepakt. GB is dan ook van mening: “geen ellenlange voorbereidingen en procedures, maar actie!”. De GB-werkgroep is inmiddels met de uitkomsten uit de contacten aan de slag gegaan. Bekeken wordt wat de vervolgacties richting dorpen, stad en gemeente zouden kunnen zijn.

 

WIL JE OOK MEEDOEN MET GEMEENTEBELANGEN?

Met de verschijning van GBulletin ’21-3 zijn we een nieuwe weg ingeslagen! De informatie wordt nu via info@gemeentebelangen.frl verzonden aan leden en donateurs en ook naar meer dan 200, bij ons bekende, e-mailadressen en tenslotte naar alle dorpsbelangen. Alles onder bcc’s en met het aanklikken van een link, waardoor geïnteresseerden ook direct met de site van Gemeentebelangen zijn verbonden. Goed nieuws toch, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarbij onze partij hoge ogen wil scoren! Wij hebben nu een raadsfractie van 8 mensen. Een aantal nieuwe leden en donateurs hebben zich al bij ons aangesloten. Wil jij ook directer bij Gemeentebelangen betrokken zijn? Laat het ons dan even weten via bovengenoemd e-mailadres en wij nemen contact met je op. Met het concept verkiezingsprogramma 2022-2026 zijn we al druk bezig. Graag nodigen we je uit ons lokale onderwerpen aan te reiken die een plek zouden moeten krijgen in ons programma. Jij bent vaak nog beter op de hoogte wat er speelt in jouw buurt dan wij.

 

KORTE BERICHTEN

buslijnen

Vorig jaar uitte Gemeentebelangen in het bomvolle dorpshuis “Skerne Wibe” in Ingelum haar zorgen over het verdwijnen van de bus uit de dorpen. Het betreft dan vooral buslijn 71 (Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum) en lijn 35 (Tsjom). Onze fractie heeft samen met andere partijen opnieuw vragen aan het college gesteld. De opdracht is dat de verantwoordelijk wethouder de gedeputeerde (VVD) op andere gedachten brengt. Corona moet geen motief zijn om de plannen er alsnog door te drukken. Wij blijven het kritisch volgen! De bal ligt nu bij de provincie!

digitale raadsvergadering 8 april

 • bij het agendapunt “Mededelingen” werd aangegeven dat de eigenaar van Sânwei 17-a in Menaam verder kan procederen voor het omvormen van een schuur tot een woonhuis. Gemeentebelangen is content dat de eigenaar nu verder kan met zijn plannen.
 • op het moment dat de heer Piet Drost (namens dorpsbelang Menaam) zou inspreken over de woonvisie, bleek dat de raadsvergadering niet was te volgen via de website van de gemeente. Rond 20.30 uur is daarom besloten de vergadering te beëindigen en te verplaatsen naar donderdag 15 april. De fractie van Gemeentebelangen vond dat een juiste beslissing, omdat de vergadering te volgen moet zijn via de gemeentelijke website.
 • tijdens deze raadsvergadering had GB vragen willen stellen over:
  • Het bedrijventerrein Boskdykje fase 4 Minnertsga
  • Het verdwijnen van pinautomaten uit het centrum van Franeker
 • verder stonden/staan op de agenda:

 

Eerder verschenen GBulletins:

🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-5

De fractie van Gemeentebelangen wenst de inwoners van Waadhoeke vooral een gezond

2021

 

2020: Covid-19 verhinderde ons om jullie op geplande inwonersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken te ontmoeten. We hopen op een beter en gezonder 2021.

GB is voortdurend bezig om jullie belangen te behartigen.

Ook 2021 is een belangrijk jaar! Samen met inwoners, leden, donateurs en schaduwfractie gaan we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

 

Wij gaan er voor!

 

 

Wil je contact met GB?

info@gemeentebelangen.frl

Je kunt ons ook vinden op:

www.gemeentebelangen.frl

facebook.com/GBWaadhoeke

twitter.com/GBWaadhoeke

instagram.com/GBWaadhoeke

LOKAAL

   KRACHTIG

      AMBITIEUS

 

 

 

Eerder verschenen GBulletins:

🏠 GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-4

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op de social media, nu al nr. 4.

Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een aantal nieuwe leden zich voor.

 

NIEUWBOUWWONINGEN IN WINSUM BIJNA GEREED

Na een lange periode van voorbereiding en erg veel overleg zijn binnenkort de eerste 6 nieuwe woningen in de zogenaamde “Driehoek” in Winsum gereed. Nog in de voormalige gemeente Littenseradeel waren de plannen al rond. Maar zowel de herindeling naar Waadhoeke en daarmee ook andere inzichten over de stedenbouwkundige kwaliteit zorgden voor een aanmerkelijke vertraging. Begin dit jaar is er gestart met de bouw en eind dit jaar worden de woningen, naar het zich laat aanzien, opgeleverd. Het gaat om 2 blokjes van drie aaneen gebouwde woningen, waarvan twee met een slaapkamer op de begane grond, zo genaamde seniorenwoningen.

Nieuwbouw in Winsum. (Foto: Bouwe van der Veer)

Gemeentebelangen is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen en is blij met de nu in gang gezette ontwikkeling van de “Driehoek” in Winsum.

 

GEMEENTEBELANGEN WIL EEN 100% DEKKEND AED-NETWERK

Een AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn, maar de AED’s, incl. de burgerhulpverleners, moeten dan wel aangemeld zijn bij en op de site van HartslagNu. De AED’s kwamen er in de Waadhoeke, maar de website noemde nog 14, niet aangemelde, plekken. Dat kwam aan het licht door vragen van Gemeentebelangen over dit onderwerp.

Volgens de gemeente zou de site van HartslagNu niet up-to-date zijn en zouden er nog slechts twee rode vlekken zijn. Gemeentebelangen zocht het uit en kreeg te horen dat de site wel degelijk up-to-date was, maar dat de nieuw geplaatste AED’s mogelijk niet aangemeld waren. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

Namens GB vroeg Adrie Weiland aan wethouder Boukje Tol of zij op de hoogte was van het feit dat AED’s en burgerhulpverleners aangemeld dienen te worden bij HartslagNu.  Dit bleek niet zo te zijn, waarna de wethouder vervolgens de toezegging deed hierop actie te zullen ondernemen.

Hieronder een fragment van Adrie Weiland over het onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

 

EMPATEC

In de raadsvergadering van 3 december 2020 was er het raadsvoorstel om de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) vanuit onze gemeente een extra bijdrage te geven van 1,1 miljoen. Dit bedrag moet betaald worden uit de algemene reserve. Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd om daarmee een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Lees ook: De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Hieronder Anita Mast afgelopen 3 december over dit onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten. 

HERINDELINGSVERKIEZINGEN NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA (GRONINGEN)

In een aantal gemeenten in Nederland hebben, net als eerder bij de Waadhoeke, herindelingsverkiezingen plaats gevonden. Interessante uitslagen in Groningen, waar Delfzijl, Appingedam en Loppersum een fusie zijn aangegaan naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. De uitslagen:

 • Lokaal Belang Eemsdelta (= Fractie 2014-Delfzijl, GB Appingedam en Loppersum): 11 zetels
 • Verdere zetelverdeling: P.v.d.A (5 zetels), CDA (3), VVD (3), CU (3), Gem.bel (2), GL (2)
 • Totaal : 29 zetels

Ook in het zuiden van het land waren herverdelingsverkiezingen: ook daar forse winst lokale partijen! WE HAVE DREAMS FOR 2022!!

 

WERVINGSCOMMISSIE GEMEENTEBELANGEN

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil GB nu al proberen om haar ledenbestand uit te breiden. Daarvoor heeft de “denktank” een aantal mensen op een lijst geplaatst, die door een “wervingscommissie” benaderd zullen worden.

Samenstelling “wervingscommissie”:

 • contactpersoon tussen groep/bestuur/denktank: Lute Pen, Dronryp
 • leden wervingsgroep: Anita Mast, Menaam, Adrie Weiland, Minnertsgea en Saskia Kuiper – Cats, Dronryp.

Uitgelicht: het werk van de commissie leidde al tot nieuwe leden; een aantal stelt zich voor!

Laura van Twillert, een actieve dame uit Franeker, bekend geworden vanwege de handtekeningenactie tegen de kap van het Dreeslaantje in Franeker. Dit heeft zij samen met andere deelnemers voor elkaar gekregen. Tevens is zij onlangs gestart met het project Minima Moestuintjes. Hierover heeft een leuk en informatief artikel in de Franeker Courant gestaan.

Inge ten Hoorn woont samen met meerdere Engelse Cocker Spaniels in het mooie plaatsje Nij Altoenae. Zij is een grote liefhebber van dit hondenras. Tevens werkt zij bij de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Tot voor kort was Inge secretaris van dorpsbelang Nij Altoenae.

Daarnaast heeft Geert Faber uit Minnertsga aangegeven zich te willen aansluiten bij Gemeentebelangen. Hij is voorzitter van stichting MFA ‘De Doarpsfinne’ en als coördinator nazorg / bestuurslid betrokken bij de Vogelwacht Franeker e.o. Ook is Geert actief in eigen dorp bij verschillende projecten vanuit de samenleving, zoals de realisatie van een huisartsenpraktijk en ‘Hiel Minnertsgea Aktyf’, een initiatief om een multifunctioneel  speel- en beweegveld te realiseren.

 

ZWEMVOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE WAADHOEKE

Bloemketerp in Franeker. (Foto: Herre Hof)

De gemeente Waadhoeke gaat onderzoek doen naar de overdekte zwembaden De Bildtse Slag  in St Annaparochie en “Zwembad Bloemketerp in Franeker.

Ook wordt onderzocht het openlucht zwemmen – op het resort Waadhoeke te Menaldum – en mogelijkheden om te kunnen zwemmen in de  natuur.

In de raadsvergadering van 3 december jl. zijn de  toekomst-scenario’s  besproken: beide overdekte zwembaden in stand houden en/of nieuwbouw van één duurzame overdekte zwemvoorziening en in de tussentijd beide overdekte zwembaden behouden.

Begin 2021 wordt er onder de inwoners van de gemeente een digitale enquête gehouden, waarbij ook de georganiseerde sporters bij het onderzoeksproces worden betrokken.

In mei/juni 2021 zijn de scenario’s uitgewerkt en wordt door de Raad een definitief besluit genomen. In december jl. heeft de Raad er mee ingestemd dat “Stichting Zwembad Bloemketerp” nog een extra financiële steun krijgt van bijna € 80.000; daarmee kan het bad tot september 2021 open blijven. Deze eenmalige subsidie was nodig om de inkomstenderving over 2020 als gevolg van Covid-19 en een exploitatietekort op de begroting op te vangen en mogelijke sluiting te voorkomen.

Over dit onderwerp Kees Arendz aan het woord: 

Eerder verschenen GBulletins:

🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij. Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

 

TURBOROTONDE EN FIETSTUNNEL BIJ MARSUM

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)

Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog € 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF 2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019 opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel begin 2021 met de aanleg worden begonnen.

Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31 oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in het 2e kwartaal van 2021.

 

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL DOMEIN

De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

 

ZWEMBADEN

De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie, Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie op de hoogte!

 

MFC BERLTSUM

Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met het besluit. Proficiat Berltsum.

 

MILITAIRE RADARPOST WIER

Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente. Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

 

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS

In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 – tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van € 54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund. Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het Rijk.

 

REGENBOOGGEMEENTE

Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld. Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

 

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP

Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark. Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het dorp een contingent van St. Jabik krijgt.

De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking voor woningbouw!

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

Hierbij het 2e bulletin van Gemeentebelangen, deze keer slechts één onderwerp. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede, veilige en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang  voor deze regio. Interessant voor u om de reacties van Gemeentebelangen te lezen.

 

Ontwerpagenda voor het waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

GB heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. over het onderwerp “Ontwerpagenda voor het Waddengebied”  een amendement ingediend. Ook CDA en VVD dienden over dit onderwerp een amendement in. Beide amendementen zijn met een grote raadsmeerderheid aangenomen. Alleen de fractie van SAM stemde tegen beide amendementen.

In eerste instantie was het College van B. en W. van mening dat de Ontwerpagenda voor het Waddengebied niet naar de raad hoefde. Echter op verzoek van GB en de VVD is dit onderwerp alsnog op de raadsagenda gekomen. GB is in haar amendement vooral ingegaan op, enerzijds, de mogelijke gevolgen van de plannen voor de inwoners langs de Waddenkust en anderzijds de kansen die deze plannen bieden. Het CDA en VVD gingen vooral in op de gevolgen van de toename van zoute kwel voor de pootaardappelteelt. De Ontwerpagenda voor het Waddengebied is een lange termijn visie voor het gehele Waddengebied. Daarnaast speelt op korte termijn het Dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer. Helaas heeft het College van B. en W. dit grote dijkversterkingsproject niet voor een zienswijze aan de Raad voorgelegd. Ook tijdens de behandeling van de ontwerpagenda is het College, en ook de andere partijen, niet op de suggestie van koppeling van beide zaken ingegaan. GB heeft daarom voor beide onderwerpen een eigen zienswijze bij het Rijk en provincie Fryslân ingediend.

GB was zeer onaangenaam verrast over de opmerking in de Ontwerpagenda voor het Waddengebied dat het noordelijk deel van Fryslân aangemerkt wordt als een krimpgebied met veel leegstand. Dit uitgangspunt is niet juist. Net als in veel andere gebieden is ook in Noord Fryslân veel behoefte aan woningen voor ouderen (liefst alles gelijkvloers) en jongeren. Vooral starters kunnen moeilijk aan een betaalbare woning komen. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen blijkt de Waddenkust juist erg in trek te zijn voor woningzoekenden van elders. Gelet op de woningbehoefte in een groot aantal dorpen en de stad Franeker liggen er volgens GB voldoende kansen om door middel van woningbouw de economie en de leefbaarheid in Waadhoeke te stimuleren.

GB heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor het landschap en de vogels als de bouw van nieuwe grote windmolens, middels de Ontwerpagenda voor het Waddengebied, mogelijk wordt gemaakt.

De wensen om meer natuur binnendijks aan te leggen deelt GB niet. Een lage dijk/golfbreker op enige afstand uit de zeedijk, biedt volop kansen voor nieuwe natuur, natuurversterking en natuurbeleving. Tevens biedt het een goede bescherming voor de achterliggende zeedijk. Samen met een aantal hoogwatervluchtplaatsen voor de vogels kan hier de beleving van het Wad op een eenvoudige wijze versterkt worden en daarmee een belangrijke rol als aanjager voor het natuurtoerisme gaan vervullen. Het project Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rijk en Wetterskip Fryslân. We blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Hieronder een fragment van de betreffende raadsvergadering over het punt. Aan het woord is onze fractievoorzitter, Douwe Kamstra. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

Meer informatie:

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpagenda_voor_het_waddengebied_2050

https://waddenzeekust.inbeeld.app/startdocument/digitaal-startdocument

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’

Vanaf nu gaan we regelmatig zogenaamde ‘GBulletins’ op onze website publiceren, www.gemeentebelangen.frl. Deze bulletins verspreiden we ook via onze social media-kanalen, naast Twitter en Facebook tegenwoordig ook Instagram. Allemaal te vinden via @GBWaadhoeke.

Wil je liever op de hoogte gehouden worden via e-mail? Dat kan, stuur ons even een verzoek via info@gemeentebelangen.frl en we voegen u toe aan de verzendlijst.

 

Waarom de bulletins?

Douwe Kamstra (fractievoorzitter GB): “Wij willen u met het nieuwsbulletin iets breder informeren dan tot nu toe. Wij begrijpen dat u niet iedere keer naar de openbare fractie- of raadsvergadering kunt komen. U bent dan beperkt tot wat de reguliere pers van de Waadhoekster politiek vindt en de plek die Gemeentebelangen daar inneemt.
Kortom: wij willen u met enige regelmaat een nieuwsbulletin sturen met ervaringen en plannen vanuit het hart van Gemeentebelangen: lokaal, krachtig en ambitieus.

 

Lute Pen (voorzitter partijbestuur GB): “Gemeentebelangen komt naar u toe. Zo hebben we de afgelopen jaren inwoners van Winsum, Spannum, Wjelsryp en Baaium, van Ouwe Syl en van Minnertsga uitgenodigd op informatieavonden in hun dorpen. Ook zijn er door GB een flink aantal bedrijfsbezoeken afgelegd.
Voortzetting van deze activiteiten in 2020 lukte door corona helaas niet, maar zodra het weer kan, gaan onze fractieleden er weer op uit om uw wensen, ideeën en suggesties m.b.t. de gemeentelijke politiek te horen en hoe we u, uw dorp, uw onderneming of uw vereniging kunnen helpen.

Ondertussen zijn we weer bezig met de voorbereidingen van de gemeentelijke verkiezingen in 2022.
Bent u gemeentelijk politiek nog niet onderdak en denkt u zich bij Gemeentebelangen thuis te kunnen voelen? Dat kan als lid, donateur of sympathisant. Laat het ons even weten. We vertellen u graag waar wij voor staan: lokaal, krachtig en ambitieus.”

 

Gemeentebelangen: 50 jaar jong

Met gepaste trots noemen we in ons eerste bulletin het 50-jarig bestaan van onze partij. Geen uitbundig feest in deze coronatijd, maar wel waard om te vermelden.

Immers: GB is de lokale partij in Waadhoeke, ontstaan bij de gemeentelijke herindeling in 2017 en een voortzetting van Gemeentebelang Franekeradeel (opgericht in 1970) en Gemeentebelangen Menaldumadeel (1994).

 

Lokaal, krachtig en ambitieus is ons motto met 7 raadsleden. In 2017 een stemmenpercentage van 21 %; een waarborg voor de toekomst!

 

Folkert Kuperus (erelid GB): “Als oud-voorzitter van horeca Nederland-Franeker/Harlingen e.o. diende ik de belangen van die bedrijfstak en vanaf 1972 vond ik het belangrijk om mij ook politiek bezig te houden bij Gemeentebelangen. Gerard Buwalda, Saarloos, de Jong en Aukema waren mijn grote inspirators en met Atte Wiersma heb ik in die tijd een aantal GB-partijen opgericht met een sterke start, o.a. Leeuwarderadeel en Menameradiel. Direct werden zij de grootste partijen in hun gemeenten. Ook was ik betrokken bij de oprichting van de provinciale partij Federatie Gemeente- belangen Friesland. Nu kijk ik met plezier terug en hecht grote waarde aan lokale politiek. Die is bij Gemeentebelangen in goede handen: nu en in de toekomst!”

 

Douwe Kamstra: “De partij vond haar oorsprong in de gemeente Franeker. Zelf ben ik de helft van de periode actief voor Gemeentebelangen en zit daarvan bijna 22 jaar voor GB in de gemeenteraad. Inmiddels hebben alle inwoners van Waadhoeke in ieder geval de afgelopen twee jaar kennis kunnen maken met onze partij en kennis kunnen nemen van onze standpunten in de gemeenteraad.”

 

Douwe Kamstra, Lute Pen en andere fractie- en bestuursleden vind je op onze pagina wie-we-zijn.

Houd onze website in de gaten en volg ons via onze socials:

www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke
instagram.com/GBWaadhoeke