1

GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3 bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergadering-nieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie, ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.

 

RAADSVERGADERING 1 JULI

GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN:

Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in Franeker en gymnastiekvereniging Be Quick;
De uitvoering van de motie (11 juni 2020) “Meer ecologie in landschapselementen”

ZWEMBAD BLOEMKETERP

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is de fractie akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 60.000,- subsidie voor het openhouden van zwembad Bloemketerp. Dat de fractie hiermee akkoord is gegaan ligt mede aan het feit dat in oktober/november a.s. definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de zwembaden in de gemeente Waadhoeke. Om als openbaar zwembad tot de besluitvorming open te blijven, staat het bad “het water zodanig tot aan de lippen” dat het dan in september al dicht zou gaan. Met de € 60,000,- (nodig voor personeel – en energiekosten en noodzakelijk achterstallig onderhoud) blijft Bloemketerp in ieder geval open als openbaar zwembad tot 1 maart 2022.

WONINGBOUW WAADHOEKE

Onder andere in de Kadernota wordt aangegeven dat Waadhoeke jaarlijks met vijftig (50) wooneenheden wil groeien. Dat betekent een rem op de zo hoog nodige woningbouw. Op deze manier doet Waadhoeke er 12 jaar over om het haar, door Gedeputeerde Staten toegekende quotum, vol te bouwen en is er nog niets extra’s gedaan. Groeien betekent ook een toename van het totaal aantal woningen in Waadhoeke. In de nota is niet helder aangegeven wat er gedaan wordt met het aantal af te breken wooneenheden. Worden die gecompenseerd of gaat het alleen om het aantal van 50 te bouwen wooneenheden. In dat geval is er geen toename van 50 maar een aanmerkelijk kleiner aantal.

Dit moet in een volgende raadsperiode anders en Gemeentebelangen zal dan ook volop in blijven zetten op meer woningbouw. Waadhoeke heeft 40 mooie dorpen en een gezellige stad. Er is nog voldoende ruimte om te bouwen! “Net eamelje, mar dwaan!”

BODEMVISIE

Wat valt Gemeentebelangen op in de Bodemvisie? Gemeente Waadhoeke wil, zo staat in de visie, gas- en zoutwinning onder land blijven toestaan. Gemeentebelangen heeft de wethouder er tweemaal op gewezen dat de tekst in de Bodemvisie meerdere tegenstrijdigheden bevat en uitgaat van gas – en zout winning onder land. Een ander opvallend punt uit de Bodemvisie is de hoeveelheid zorg die men heeft voor het landschap, dat blijkt ook uit ”Bijlage 3”. Hier staat letterlijk: “Beperken plaatsing windmolens en zonnevelden (schade aan landschap).”

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er fouten/tegenstijdigheden staan in de bodemvisie. Helaas heeft de wethouder niets met de opmerkingen gedaan en deze is ter inzage gelegd. Wilt u meer weten over de bodemvisie:
Ga naar de iBabs-omgeving van Waadhoeke en typ ‘Bodemvisie’ in het zoekveld.

MOBILITEITSVISIE

De Ontwerp Mobiliteitsvisie is ter inzage gelegd. Tot en met 31 augustus 2021 kunt u met een zienswijze uw opmerkingen en wensen op deze visie kenbaar maken.
fietspaden
Gemeentebelangen heeft bij de behandeling om meer aandacht gevraagd voor de fietsroutes Hatzum – Baaium – Winsum, de Gernierswei en de Mûntsewei. Deze laatste hoofdfietsroute, die veel door schoolgaande jeugd gebruikt wordt, wordt niet in de Ontwerp Mobiliteitsvisie genoemd.
Openbaar vervoer, busverbinding Het Bildt – Franeker en het transferium bij Marsum
Gemeentebelangen is voor het in standhouden van de huidige buslijnen en routes. Het strekken van drukbezette lijnen met veel scholieren en ouderen is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar. Ook mist in het Ontwerp Mobiliteitsvisie het, in het rapport van Goudappel, genoemde Transferium voor de busverbindingen bij Marsum. Dit Transferium zou een prima overstapplek zijn voor de inwoners van het Bildt en de dorpen aan lijn 71 naar o.a. Franeker. Maar ook het crematorium, de bewoners van de Trekwei van Deinum en de inwoners van Ritsumasyl zouden hiermee weer aangesloten worden op het openbaar vervoer.
Harnzertrekfeart – Dronryp
In het kernteam van 23 maart jl. is de conceptmobiliteitsvisie behandeld. Op pagina 26 van dit stuk staat een kaartje met daarop de vaarwegen in Waadhoeke. De Harnzertrekfeart naar Dronryp is hier voor het traject van Harinxmakanaal – Dronryp centrum als vaarwegklasse CM (grote motorjachten) opgenomen. In de voorliggende “Ontwerp Mobiliteitsvisie” staat op pagina 26 (bijna) hetzelfde kaartje. Echter is hier de bovengenoemde vaarwegklasse vanaf de bocht bij de scheepswerf tot Dronryp centrum er helemaal uitgehaald. Gemeentebelangen heeft de Wethouder gevraagd bovengenoemde zaken alsnog in de Ontwerp Mobiliteitsvisie op te nemen c/q aan te passen. Helaas werd dat door de wethouder geweigerd.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van de gemeente Waadhoeke (link: Nieuwsbericht – Gemeente Waadhoeke)

 

INZAMELING OUD PAPIER

Het kan dus wel. De bestaande ophaalsystematiek van oud papier in Waadhoeke is nog gebaseerd op de periode van voor de herindeling. Zo kent bijna ieder dorp en wijk een andere inzameling. Het college wilde dit graag harmoniseren. Ook Omrin gaf als verwerker van al die tonnen oud papier aan, dat zij graag naar een of twee systemen wilde. Onze fractie heeft zich sterk gemaakt voor het handhaven van de huidige en beproefde verschillende ophaalsystemen. Want de input van de verenigingen, scholen en wijken gaf daar alle reden toe. Waarom iets veranderen als iedereen daar tevreden over is? Na raadsbesluit van 1 juli jl. blijft alles bij het oude en is zelfs de garantieprijs nog iets verhoogd.

Goed nieuws voor de penningmeesters! Het kan dus wel!

 

GB AANWEZIG BIJ JAARVERGADERING DORPSBELANG SPANNUM

Op 8 juni waren Lute Pen en Bouwe van der Veer van Gemeentebelangen (en daarmee de enige vertegenwoordigers van een politieke partij) aanwezig bij de jaarvergadering van dorpsbelang Spannum. Het mooie dorpshuis Ús Gebouw, prachtig opgeknapt met behulp ook van vrijwilligers, is een voorziening om trots op te zijn.

De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering. Er stonden veel punten op de agenda. In een ontspannen en plezierige sfeer werden die punten bekwaam en met kennis van zaken besproken. Er worden veel initiatieven ontwikkeld, achter subsidies aan gegaan en vooral wordt er heel veel zelf gedaan. Het motto “niet wachten op de gemeente of andere instanties maar vooral zelf actief zijn” is zeker van toepassing op de inwoners van Spannum. GB kreeg in de rondvraag de gelegenheid om dorpsbelang te bedanken voor de fijne avond en kon de inzet van het dorp en de positieve benadering van veel zaken erg waarderen.

 

Gemeentebelangen wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

En… hebt u ons nodig, er is altijd wel een raadslid beschikbaar voor u!

DE FRACTIE VAN GEMEENTEBELANGEN, van links naar rechts: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Haaye Hoekstra en fractievoorzitter Douwe KamstraDe oeverzwaluw- en vleermuismuur van Deinum

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten.

Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de raadsvergadering van 26 april niet doorging vanwege te weinig agendapunten, ging de openbare fractievergadering wel door. Mede door het feit dat de fractie een inspreker mocht ontvangen.

De dinsdagavond erna waren we aanwezig in St.-Anne bij een informatiebijeenkomst van Wonen Noordwest Friesland en Accolade.

 

 

Diezelfde avond hield Dorpsbelang Boksum een ledenvergadering waar Anita Mast voor ons aanwezig was.

 

 

De volgende ochtend werd in Deinum de nieuw aangelegde oeverzwaluw- en vleermuismuur geopend. Voor dit project heeft de raad van Menameradiel nog geld beschikbaar gemaakt. Een prachtig project waar Dorpsbelang Deinum een Vogelwacht Boksum mee in hun nopjes zijn.

 

 

Adrie Weiland was woensdag 25 april te vinden in Sexbierum voor de ledenvergadering van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

 

 

Afgelopen zaterdag hield Provinciaal Belang Fryslân in Poort van Franeker een bijeenkomst waarbij de het concept van het verkiezingsprogramma onder handen werd genomen. Naast leden uit Waadhoeke, waren er ook leden uit Harlingen, Súdwest-Fryslân en andere gemeenten.

 

 

Halverwege deze week verscheen in de rubriek ‘De raad aan zet’ van de Franeker Courant een kort interview van onze fractievoorzitter.

 
Gemeentebelangen langs Dorpsbelangen

Als Gemeentebelangen proberen wij om bij zo veel als mogelijk ledenvergaderingen in dorpen en wijken aanwezig te zijn. Niet altijd hebben we tijdig de datum van zo’n bijeenkomst achterhaald of komt het qua planning een keer niet uit. Daarom missen we er helaas wel eens een.
Binnen de partij delen we de bevindingen van zo’n avond, zodat iedereen globaal op de hoogte is van wat er speelt in het dorp of de wijk.

Vanaf maart t/m mei vinden dergelijke vergaderingen plaats, dus we zijn al een aantal weken door de hele gemeente Waadhoeke te vinden. Zo ook deze week weer.

Afgelopen maandag was Anita Mast voor ons in Menaam, Herre Hof in Skingen-Slappeterp en Kees Arendz in Dronryp.

 

 

 

Dinsdag was Herre Hof in het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker aanwezig bij een raadbijeenkomst van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Een avond waarbij hij interessante gesprekken gevoerd heeft met aanwezigen.

 

Diezelfde avond zaten Albert Stuulen en Kees Arendz in Deinum bij de jaarvergadering van het Dorpsbelang.

 

Vrijdag werd in Bitgum de ledenvergadering van het Dorpsbelang gehouden. Anita Mast was namens Gemeentebelangen aanwezig.

 

Daarnaast werd tijdens de vergadering in Bitgum nog genoemd dat de communicatie met de gemeente Waadhoeke nog niet altijd goed verloopt en is de redactie van ‘Doarp en Sport’ dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij hopen op vlug positief nieuws over deze twee laatste onderwerpen.
#7 Albert Stuulen, Deinum

Van de nummer 3 gaan we door naar onze nummer 7: Albert Stuulen uit Deinum:

 

Graag stel ik mij even aan u voor: Albert Stuulen, 59 jaar oud en nummer 7 op de lijst van Gemeentebelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november. Niet “hikke en tein” in Fryslân. Maar ik woon en werk al weer zo’n dertig jaar in deze mooie provincie. Daardoor kan ik me ook goed redden in het Frysk. De eerste periode woonde ik in een klein dorp in de buurt van Dokkum. Intussen bijna 5 jaar met veel plezier in Deinum. Daar woon ik met mijn partner Jannet. Samen hebben we de draad van ons leven weer opgepakt nadat we allebei ongeveer 10 jaar geleden onze echtgenoot verloren door een ernstige ziekte. Ik werk in het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Tot nu toe was ik niet actief in het politieke wereldje. In mijn werk en ook privé heb ik behoorlijk wat bestuurlijke vaardigheden opgebouwd door veel verschillende bestuursfuncties die ik deed en nog steeds doe. Deze bestuurlijke ervaring en mijn kennis over hoe de overheid werkt, wil ik nu graag inzetten bij het meehelpen onze gemeente een goede plek te laten zijn om te leven, te wonen, te recreëren en te werken. Dat doe je het best bij een politieke partij. En daarbij kwam ik al snel uit bij Gemeentebelangen. Een partij die praktijkgericht, met beide benen op de grond en doortastend wil zijn in je directe leefomgeving. En… voor mij ook erg belangrijk, Gemeentebelangen is niet gebonden aan landelijke of regionale partijen die dikwijls van bovenaf voorschrijven welk beleid je lokaal moet uitstralen. Daarmee verlies je slagvaardigheid die je nu juist in een plattelandsgemeente als Waadhoeke nodig hebt om snel te kunnen inspelen op lokale zaken.

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen spreken de punten over de waarde van vrijwilligerswerk mij bijzonder aan. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in onze dorpen. Niet alleen bij de sport, maar ook bij culturele en veel andere activiteiten. Daarom is het een belangrijk punt dat Gemeentebelangen vrijwilligerswerk van harte ondersteunt en stimuleert. Gemeentebelangen wil bijvoorbeeld ook kijken naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk met behoud van uitkering te kunnen doen.
Mede daarvoor wil ik mij zeker inzetten in de Raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke.

 
Lytse Bieb Deinum

 

Eke de Boer gaat een Lytse Bieb inrichten in de winkel van Bakkerij Sybesma in Deinum. Als raadsleden en bestuur van Gemeentebelangen vinden wij dit een geweldig initiatief. Daarom hebben wij ongeveer 70 boeken ingezameld. Deze boeken hebben wij op 15 september 2017 bij Bakkerij Sijbesma gebracht.

 

Wij wensen Eke de Boer veel succes bij het inrichten van de Lytse Bieb.

 
Treinstations Deinum en Dronryp: aantal stops blijft gelijk

Station Dronryp – bron: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Eind vorig jaar zegde wethouder Lute Pen toe dat het college van Menameradiel zich zou inzetten om een goede dienstregeling voor Dronryp en Deinum te behouden. Dit n.a.v. een raadsbreed gesteunde motie. Ook in Franekeradeel werd de motie van harte gesteund. Daarnaast kwamen de dorpsbelangen van Blessum, Dronryp en Deinum in actie en schreven een gezamenlijke brief aan de provincie.

 

De provincie gaf op dat moment nog de ruimte om in de nieuwe vervoersconcessie de trein nog maar eens in het uur te laten stoppen in Deinum en Dronryp.

 

Begin dit jaar heeft de provincie de voorwaarden in de concessie aangepast naar twee keer per uur een trein in de dorpen. Vanaf toen hing het nog van de aanbieder af of die aan de voorwaarden zou kunnen voldoen.

 

Inmiddels is bekend dat Arriva in de periode 2020 – 2035 het treinvervoer in Fryslân zal blijven verzorgen. En zij hebben aangeboden om de dienstregeling te blijven handhaven op een dergelijke manier als dat nu het geval is. Dus twee stops in het uur.

 

Gemeentebelangen is blij dat Arriva geluisterd heeft naar de verschillende signalen en dat het niveau van de bereikbaarheid van de dorpen hiermee gehandhaafd blijft.