1

GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
GBulletin ’21-8

De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer geregeld verschijnen.

 

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN

In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als lijsttrekker.

Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.

Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen!

Douwe Kamstra

Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

 

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG OOSTERBIERUM

Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van het dorp met woningbouw.

Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum

Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.

Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak succesvol te laten zijn.

 

BUSVERVOER

Vlak voor  het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en, volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

 

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE – DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz

Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in Waadhoeke om trots op te zijn!

Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

 

NOG ENKELE PUNTEN:

Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75 woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.

Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met 12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.

Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.
GBulletin ’21-4

MEER DEELNEMERS VOOR BURGERNET

Als Burgernet-deelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er in uw buurt iets gebeurt. In het bericht krijgt u dan het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Heeft u iets gezien dan kunt u met de Meldkamer bellen via het gratis Burgernummer.

In onze gemeente maakt Burgernet ook gebruik van email om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie of om u te vragen of u iets verdachts heeft gezien in uw omgeving, bv naar aanleiding van een diefstal, inbraak, beroving, vermiste persoon.

De Vereniging van Groninger Gemeenten roept mensen in het Noorden op om deelnemer te worden van Burgernet. U vindt de aanmeldprocedure op de site van Burgernet.

Gemeentebelangen roept u ook op om, als inwoner van Waadhoeke, zich aan te melden als deelnemer. Samen kunnen we ook Waadhoeke weer een stukje veiliger maken.

 

WONINGBOUW IN WAADHOEKE

Gemeentebelangen wil graag uw woonwensen in Waadhoeke mogelijk maken en pleit voor een versnelde aanpak in het woningbouwprogramma

Met die opdracht is de werkgroep “Wonen” van Gemeentebelangen aan de slag gegaan. Voor de dorpen in de gemeente en de stad Franeker zijn mogelijk geschikte locaties voor woningbouw in beeld gebracht. Een brief met een uitgebreide begeleidende woningbouw-notitie is opgesteld en toegezonden aan verenigingen van dorpsbelang en aan de wijkraden. In de brief werd de mogelijkheid geboden om met de commissie contact op te nemen om het kaartmateriaal met de mogelijk geschikte locaties toegestuurd te krijgen. Van die mogelijkheid is inmiddels door 17 dorpsbelangen en door de Regiodienst gebruik gemaakt.

Een succes voor GB. In de contacten tussen de GB-commissie ”Wonen” en dorpsbelangen bleek de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken in een behoefte te voorzien. Een algemene conclusie uit de contacten is dat er grote behoefte is aan mogelijkheden voor woningbouw, en wel het liefst op korte termijn. Graag zien de dorpsbelangen een veel sneller tempo in het overleg en de plan voorbereiding door de gemeente. Immers: er is veel grond in eigendom bij de gemeente en bij ontwikkelaars en toch is vrijwel geen woning meer te koop. De actualiteit is er nu, en zo vinden de dorpsbelangen, moet die snel en voortvarend worden opgepakt. GB is dan ook van mening: “geen ellenlange voorbereidingen en procedures, maar actie!”. De GB-werkgroep is inmiddels met de uitkomsten uit de contacten aan de slag gegaan. Bekeken wordt wat de vervolgacties richting dorpen, stad en gemeente zouden kunnen zijn.

 

WIL JE OOK MEEDOEN MET GEMEENTEBELANGEN?

Met de verschijning van GBulletin ’21-3 zijn we een nieuwe weg ingeslagen! De informatie wordt nu via info@gemeentebelangen.frl verzonden aan leden en donateurs en ook naar meer dan 200, bij ons bekende, e-mailadressen en tenslotte naar alle dorpsbelangen. Alles onder bcc’s en met het aanklikken van een link, waardoor geïnteresseerden ook direct met de site van Gemeentebelangen zijn verbonden. Goed nieuws toch, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarbij onze partij hoge ogen wil scoren! Wij hebben nu een raadsfractie van 8 mensen. Een aantal nieuwe leden en donateurs hebben zich al bij ons aangesloten. Wil jij ook directer bij Gemeentebelangen betrokken zijn? Laat het ons dan even weten via bovengenoemd e-mailadres en wij nemen contact met je op. Met het concept verkiezingsprogramma 2022-2026 zijn we al druk bezig. Graag nodigen we je uit ons lokale onderwerpen aan te reiken die een plek zouden moeten krijgen in ons programma. Jij bent vaak nog beter op de hoogte wat er speelt in jouw buurt dan wij.

 

KORTE BERICHTEN

buslijnen

Vorig jaar uitte Gemeentebelangen in het bomvolle dorpshuis “Skerne Wibe” in Ingelum haar zorgen over het verdwijnen van de bus uit de dorpen. Het betreft dan vooral buslijn 71 (Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum) en lijn 35 (Tsjom). Onze fractie heeft samen met andere partijen opnieuw vragen aan het college gesteld. De opdracht is dat de verantwoordelijk wethouder de gedeputeerde (VVD) op andere gedachten brengt. Corona moet geen motief zijn om de plannen er alsnog door te drukken. Wij blijven het kritisch volgen! De bal ligt nu bij de provincie!

digitale raadsvergadering 8 april

 • bij het agendapunt “Mededelingen” werd aangegeven dat de eigenaar van Sânwei 17-a in Menaam verder kan procederen voor het omvormen van een schuur tot een woonhuis. Gemeentebelangen is content dat de eigenaar nu verder kan met zijn plannen.
 • op het moment dat de heer Piet Drost (namens dorpsbelang Menaam) zou inspreken over de woonvisie, bleek dat de raadsvergadering niet was te volgen via de website van de gemeente. Rond 20.30 uur is daarom besloten de vergadering te beëindigen en te verplaatsen naar donderdag 15 april. De fractie van Gemeentebelangen vond dat een juiste beslissing, omdat de vergadering te volgen moet zijn via de gemeentelijke website.
 • tijdens deze raadsvergadering had GB vragen willen stellen over:
  • Het bedrijventerrein Boskdykje fase 4 Minnertsga
  • Het verdwijnen van pinautomaten uit het centrum van Franeker
 • verder stonden/staan op de agenda:

 

Eerder verschenen GBulletins:

🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-2

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor een beknopte samenvatting onze inbreng in de raadsvergadering van 28 januari j.l. en de mobiliteitsvisie van onze gemeente.

 

RAADSVERGADERING 28 JANUARI 2021

Fractielid Anita Mast van Gemeentebelangen geeft hier de ingebrachte punten van GB weer.
Wij stelden vragen over:

 • Het ontbreken van de verordening bomenkap;
 • De grote zorgen die er zijn over het welzijn en veiligheid van de bewoners van het pension in Minnertsga;
 • De datum waarop de werkzaamheden voor de fietstunnel Marsum beginnen;
 • Reactie op brief Dorpsbelang Oosterbierum over de Mûntsewei;
 • De onrust in Wier en de omliggende dorpen over de nieuwe radarinstallatie in Wier; GB stelde in september al vragen; antwoord bleef uit!;
 • Het uitblijven van een reactie op de brief aan het college over het alternatieve plan fietspaden. Deze brief is mede op initiatief van Gemeentebelangen ingebracht;
 • De brief over het bouwen van een woning aan de Sânwei 17a in Menaam.

Verder:

 • Is er een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie Kleasterwei Tzummarum;
 • Was de fractie zeer kritisch over het negatieve resultaat van bijna 3 miljoen van Empatec (Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West) over 2019;
 • Hebben wij ingestemd met de extra kosten voor het fietspad langs het van Harinxmakanaal;
 • Hebben wij ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor de dorpsmolen Tzum;
 • Hebben wij de motie “Swarte Haan” mee ingediend (GB/FNP en SAM roepen de wethouder op om contact op te nemen met betrokken gedeputeerde om voor de Bildtse naam te pleiten op de treinen van Arriva);
 • Hebben wij de motie “Raden in verzet” mee ingediend.

Enige antwoorden College:

 • Het gaat bij het pension in Minnertsga om kamergewijze verhuur; brandveiligheid is nog getoetst;
 • Radarpost Wier; B&W schreven brief aan Defensie om meer in contact te treden met de bewoners. De wethouder: “Pas de laatste maand kregen we zorgelijke signalen!”;
 • Inzake de fietstunnel bij Marsum kon de wethouder melden dat de werkzaamheden na de zomer starten.

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

De fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen deden onderzoek naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en Menaam-Wier (Gernierswei) te bespoedigen. Onderstaand treft u de brief aan van 21 december, gericht aan het College van B & W-Waadhoeke.

Eerder verschenen GBulletins:

🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Zienswijze GB Openbaar Vervoer 2022-2032

Op 24 februari jl. heeft GB een waardevolle openbare fractievergadering in Ingelum gehouden.

Kopieën van verschillend zienswijzen zijn bij ons terechtgekomen. Waarvoor dank.

Onderstaande ‘zienswijze’ van Gemeentebelangen is ook richting het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân gegaan.


Aan: het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Betreft: Aanbesteding openbaar vervoer en optimalisatie lijn 70 en 97
Dronryp, maart 2020.

Geacht  College,

Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer 2022-2032

Provincie
Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort opnieuw
aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het Programma van Eisen,
blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte krijgt om buslijnen anders
in te gaan delen. De politieke partij Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke
heeft deze ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de
onderstaande dorpen. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners als voor de
leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben en is ons inziens
daarmee in strijd met de wens uit het coalitieakkoord om de leefbaarheid van de
dorpen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Één van de
uitgangspunten van de aanbesteding is dat er geen verslechtering van het
openbaar vervoer mag ontstaan.

Voor de
dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum dreigt
bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk 750
meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een bushalte
(lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat jeugd,
ouderen en minder validen zich middels onverlichte en gevaarlijke buitenwegen
met daarop veel landbouwverkeer naar een bushalte verplaatsen.  Niet alleen zeer verkeersonveilig, maar
mogelijk dat de jeugd ook nog eens in een sociaal onveilige situatie terecht kan
komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat men eerder voor eigen
vervoer zal gaan kiezen.

Empatec en jeugd

Ook
kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het wegvallen
van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. Empatec heeft inmiddels hun
reactie ook kenbaar gemaakt.  En wat te
denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum willen
bezoeken. Zij kunnen niet meer met het openbaar vervoer in het centrum van het
dorp komen!

Vervoer op afroep

In een
andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn of  “opstapper”, maar hier heeft het busje in
totaal een speling van een half uur. Bestel je in dat geval een busje voor
08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de tijd tussen kwart voor acht en kwart
over acht komen halen. Veelal moeten nog andere passagiers worden opgehaald en
kan de reistijd naar Leeuwarden wel oplopen tot een uur of zelfs nog langer.
Een goede aansluiting op trein, een andere bus of op tijd op school zijn lukt
dan in de meeste gevallen niet meer. Voor forenzen en scholieren is een
dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet als men zou instappen bij de
afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de provinciale weg.

Veel
studerende jeugd heeft er doelbewust voor gekozen om thuis te blijven wonen en
met het openbaar vervoer naar Groningen en Zwolle te reizen. Voor velen een
welkome en betaalbare oplossing die mogelijk wordt gemaakt door de huidige
goede openbaar vervoer verbindingen. Het wegvallen van een buslijn, het
strekken daarvan of een verslechtering zal voor de jeugd zeer ingrijpend zijn.
Mogelijke gevolgen zijn:

 a. dat de jeugd alsnog op kamers moet en
daardoor niet meer deel kan nemen aan het dorps – en verenigingsleven;

 b. dat ouders mogelijk niet meer voor het
wonen op een dorp kiezen maar liever in Leeuwarden gaan wonen. Dit gaat dan ten
koste van het platteland en bevordert krimp.

Zoals eerder
aangegeven staat deze ontwikkeling haaks op hetgeen de provincie en de
gemeenten feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede
voorzieningen en goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is
daar een goed voorbeeld van.

Lijn 71 en stadsdienst lijn 1

In de
stadsdienst heeft lijn 1 een andere route gekregen en rijdt lijn 71,
gedeeltelijk als vervanger van lijn 1,  in het vervolg via de
Harlingerstraatweg, de Groene Weide en de Westersingel naar het station. Dat
dit een aderlating voor veel passagiers is, moge duidelijk zijn. Als lijn 71
inderdaad zou komen te vervallen, dan vervallen ook de twee haltes bij de wijk
Westeinde en de haltes op de Harlingerstraatweg (Europaplein) en de halte bij
de Groene Weide. De inwoners van Leeuwarden missen dan voor een groot deel lijn
1 en het vervangend vervoer van lijn 71 raakt men dan ook kwijt.

Lijn 70

Lijn 70 ( de
sneldienst via Sint Annaparochie naar Leeuwarden) is s ‘ ochtends overvol. In
St. Annaparochie moeten de mensen al staan. Dat geldt voor lijn 71 ook, deze is
tussen 07.00 en 08.30 gewoon vol, soms moet je in Berltsum al staan. Lijn 71 en
lijn 70 samenvoegen tot één lijn 70 zal tot gevolg hebben dat men altijd moet
staan. Een bus later nemen zal gevolgen hebben voor de aansluiting in
Leeuwarden en  niet meer op tijd op
school of werk kunnen komen. Gemeentebelangen Waadhoeke is het met de
gedeputeerde eens dat je geen lege bussen moet laten rijden. Overdag zo tussen
10.00 en 14.30 kun je best met een ander type van vervoer toe. Maar laat deze  wel door de dorpen rijden. Zo blijft
Leeuwarden ook voor de ouderen bereikbaar en kan men nog met de bus naar stadse
voorzieningen.

Openbaarvervoer omgeving
Marsum

De
wens om een aantal lijnen te strekken kan zoals al aangegeven vergaande
gevolgen hebben voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en
Marssum.Mogelijk dat men afziet van het reizen met het openbaar vervoer en voor
de auto gaat kiezen. Dat betekent dat het aan de westkant van Leeuwarden
mogelijk nog drukker zal worden. Dit staat haaks op de uitgangspunten van
“Leeuwarden Vrij Baan”.

Ca.
8 jaar geleden is lijn 71 via de Heliconweg gaan rijden. Dit had tot gevolg dat
zeker 30% van de reizigers afhaakten. Voorheen reed men via de Harlingerstraatweg,
Groene Weide, Zaailand naar het station. Via de Heliconweg reizen betekende een
overstap en extra reistijd om naar de NHL, Bilgaard etc. te reizen. In de loop
van de jaren is het aantal passagiers dat met lijn 71 over de Heliconweg reisde
weer toegenomen (personeel FEC, Justitie, GAK etc.). 

Nu
lijn 71, deels als vervanger van lijn 1 weer via de Harlingerstraatweg, de
Groene Weide en nu via de Westersingel naar het station rijdt is de doelgroep
FEC, Justitie, GAK het kind van de rekening. Men moet nu bij het Europaplein
uitstappen en ca. 15 minuten lopen of 
meerijden tot het station en vandaar 10 tot 15 minuten lopen.

Oplossing

De
oplossing is eenvoudig, laat lijn 71 in Leeuwarden om en om over de
Harlingerstraatweg en de Heliconweg rijden en maak een overstap bij Marsum op
lijn 70 en 97 mogelijk. Deze rijden namelijk wel via de Heliconweg of de
Slauerhofweg.

Een
overstap mogelijkheid bij Marsum ter hoogte van carpoolterrein past niet alleen
goed in de visie van Leeuwarden Vrij Baan, maar biedt meerdere voordelen
namelijk:

 • Men kan gebruik maken van het carpoolterrein en met de bus verder naar Leeuwarden reizen. Forenzen kunnen overstappen met als gevolg minder autoverkeer in Leeuwarden;
 • Het crematorium Marsum krijgt eindelijk een bushalte (nu kun je er alleen met de auto komen) en voorziet daarmee in een grote behoefte;
 • De bewoners van de Trekwei (Deinum)  aan de noordzijde van het van Harinxmakanaal krijgen eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Met het wegvallen van de brug bij Deinum is de mogelijkheid om in Deinum op de trein te stappen voor deze inwoners nagenoeg onmogelijk geworden;
 • Ritsumasyl krijgt een busverbinding met Leeuwarden, Franeker, Harlingen en Sint Annaparochie;
 • Er komt  een overstapmogelijkheid voor de lijnen 70 en 97. Hiermee ontstaat een snelle openbaar vervoerverbinding voor een deel van de dorpen in Waadhoeke met Franeker, Harlingen en kop van de Afsluitdijk vice versa.

Gemeentebelangen
Waadhoeke spreekt de wens uit dat een adequaat openbaar vervoernet voor de
gemeente Waadhoeke in stand blijft en dat men, waar mogelijk,  naar passende uitbreidingen en oplossingen
zoekt.

Namens
de fractie van Gemeentebelangen Waadhoeke.

K.
Arendz
Een vol dorpshuis in Ingelum n.a.v. onze avond over Buslijn 71

Afgelopen maandagavond 24 februari 2020 heeft Gemeentebelangen Waadhoeke een avond georganiseerd in het dorpshuis in Ingelum. Wij hebben deze avond georganiseerd, omdat wij ons zorgen maken over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (lijn 71) van de dorpen: Wier, Berltsum, Bitgum. Bitgummole, Ingelum en Marsum. Dit omdat de nieuwe provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer gevolgen kan hebben voor de bereikbaar van deze dorpen bijvoorbeeld door de haltes in deze dorpen te laten vervallen. Maar het gaat niet alleen om voorgenoemde dorpen; deze aanbesteding kan ook gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in andere dorpen in onze provincie.

Kees Arendz
Raadslid Kees Arendz aan het woord in Ingelum

Op de avond is een actieplan gemaakt: er is afgesproken dat Gemeentebelangen samen met de dorpsbelangen en inwoners van de dorpen in actie komen. Hoe inwoners deze actie kunnen steunen is beschreven in onderstaand bericht.

Skerne Wibe Ingelum
Skerne Wibe, Ingelum

Leefbaarheid dorpen in de gemeente Waadhoeke in gevaar!

Provincie Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort opnieuw aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het programma van eisen, blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte krijgt om buslijnen anders in te gaan delen. De politieke partij Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke heeft deze, mogelijke, ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de onderstaande dorpen. Maar mogelijk gaat deze problematiek ook in andere dorpen in Waadhoeke spelen. Gemeentebelangen roept de inwoners van Waadhoeke dan ook op om alert te zijn op de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Fryslân. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners als voor de leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben.

Voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum dreigt bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk 750 meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een bushalte (lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat jeugd, ouderen en minder validen middels onverlichte en gevaarlijke buitenwegen naar een bushalte moeten en ook nog eens in een sociaal onveilige situatie terecht kunnen komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat men eerder voor eigen vervoer zal gaan kiezen.

Ook kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het wegvallen van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. En wat te denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum willen bezoeken. Zij kunnen daar niet meer met het openbaar vervoer komen!

In een andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn of “opstapper”, maar hier heeft het busje in totaal een speling van een half uur. Bestel je in dat geval een busje voor 08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de tijd tussen kwart voor acht en kwart over acht komen halen. Veelal moeten nog andere passagiers worden opgehaald en kan de reistijd naar Leeuwarden wel oplopen tot een uur of zelfs nog langer. Een goede aansluiting op trein, een andere bus of op tijd op school zijn lukt dan in de meeste gevallen niet meer.

Voor forenzen en scholieren is een dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet als men zou instappen bij de afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de provinciale weg.

Deze ontwikkeling staat haaks op hetgeen de provincie en de gemeenten feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede voorzieningen en goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is daar een goed voorbeeld van.

Gemeentebelangen gaat samen met de dorpsbelangen en inwoners van bovengenoemde dorpen in actie komen. U kunt deze actie steunen door de petitie van de gezamenlijke dorpsbelangen te ondertekenen en uw zorgen en bezwaren kenbaar te maken middels de onderstaande e-mail adressen bij gemeente Waadhoeke, Provinciale Staten van provincie Fryslân en bij Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân.

Daarnaast is het aan te raden om uw zorgen via de sociale media te delen met familie, vrienden en kennissen. Geef uw mening en redt het openbaar vervoer in uw regio.

E-mailadressen voor het indienen van uw zienswijze:

Advies stuur uw zienswijze naar alle onderstaande e-mail adressen:
statengriffie@fryslan.frl Wel erbij vermelden aan de statenleden van de fracties van Provinciale Staten van de provincie Fryslân.
info@waadhoeke.nl t.a.v. de afdeling Omgeving, team Verkeer
info@gemeentebelangen.frl
Busje komt… niet meer?

Gemeentebelangen Waadhoeke in gesprek met Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum over de mogelijke dreiging van het eventueel strekken van buslijn 71.

TOELICHTING:
Door het college van GS is op 4 februari jl. het programma van eisen en daarmee de aanbesteding “openbaar vervoer” open gesteld.
In die aanbesteding zou “het strekken van buslijnen” worden toegestaan!
Belanghebbenden hebben tot half maart de mogelijkheid om te reageren.

Een aantal inwoners uit de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum, liggend aan de OV-lijn 71 (Afsluitdijk-Pietersbierum-Leeuwarden, v.v) hebben hun zorg uitgesproken dat door het strekken van lijnen, de OV-lijn 71, mogelijk niet meer door voornoemde dorpen komt te rijden, maar langs de dorpen over de Westergowei.
Een dergelijke maatregel zal voor deze dorpen een aanslag op de leefbaarheid zijn.

Gemeentebelangen heeft om deze redenen:

 • de volgende vraag gesteld in de raadsvergadering van 6 februari j.l.:
  kan het College er bij de provincie op aandringen dat in de aanbesteding ‘openbaar vervoer’ het strekken van lijnen vervalt, teneinde te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum wordt behouden?
 • besloten haar openbare fractievergadering van maandag 24 februari te houden in het dorpshuis “SKERNE WIBE” in INGELUM.
  De partij wil met de verenigingen van dorpsbelangen en inwoners spreken over deze onacceptabele maatregel. Zij stelt het volgende tijdschema voor:
  • 19.30 – 20.00 uur: inloop-halfuurtje;
  • 20.00 uur: gesprek over het openbaar vervoer;
  • daarna vervolg agenda openbare vergadering van de fractie.

Wij hopen op een flinke opkomst; het gaat om onze bus en om de leefbaarheid van onze dorpen! Graag tot ziens in Ingelum op 24 februari.

Namens Gemeentebelangen Waadhoeke:
Douwe Kamstra, fractievoorzitter (raadslid.kamstra@waadhoeke.nl)
Lute Pen, bestuurslid (penbokma@hotmail.com)
Treinstations Deinum en Dronryp: aantal stops blijft gelijk

Station Dronryp – bron: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Eind vorig jaar zegde wethouder Lute Pen toe dat het college van Menameradiel zich zou inzetten om een goede dienstregeling voor Dronryp en Deinum te behouden. Dit n.a.v. een raadsbreed gesteunde motie. Ook in Franekeradeel werd de motie van harte gesteund. Daarnaast kwamen de dorpsbelangen van Blessum, Dronryp en Deinum in actie en schreven een gezamenlijke brief aan de provincie.

 

De provincie gaf op dat moment nog de ruimte om in de nieuwe vervoersconcessie de trein nog maar eens in het uur te laten stoppen in Deinum en Dronryp.

 

Begin dit jaar heeft de provincie de voorwaarden in de concessie aangepast naar twee keer per uur een trein in de dorpen. Vanaf toen hing het nog van de aanbieder af of die aan de voorwaarden zou kunnen voldoen.

 

Inmiddels is bekend dat Arriva in de periode 2020 – 2035 het treinvervoer in Fryslân zal blijven verzorgen. En zij hebben aangeboden om de dienstregeling te blijven handhaven op een dergelijke manier als dat nu het geval is. Dus twee stops in het uur.

 

Gemeentebelangen is blij dat Arriva geluisterd heeft naar de verschillende signalen en dat het niveau van de bereikbaarheid van de dorpen hiermee gehandhaafd blijft.