1

GBulletin ’22-3

Gemeentebelangen in een stevig college met een gezond akkoord!

Op dinsdag 24 mei besprak de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord dat door SAM, Gemeentebelangen en FNP is opgesteld. Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractie-voorzitters tot dit akkoord en volgde daarmee het advies van informateur Peter van der Voort: een sterke lokale en brede coalitie.

Het akkoord kreeg een passende ondertiteling: “SȖN WURKJE OAN ‘E TAKOMST” en de kernwoorden van de samenwerking zullen zijn: fijn wonen, duurzaamheid, meedoen, een mooi landschap en de gemeente als ondersteuner!

De bezetting van het nieuwe college zal bestaan uit burgemeester Waanders en 4 wethouders:

MARJA VAN DER MEER, Ingelum (SAM). Zij was al raadslid en wethouder in Menameradiel; griffier op Schiermonnikoog en werkte de laatste tijd als manager bij een zorginstelling.

RENÉ DE VRIES, Herbayum (SAM); werkte als teammanager in Súdwest Fryslân.

KEES ARENDZ, Dronryp (Gemeentebelangen); Kees was al raadslid voor Menameradiel en was 4 jaar raadslid voor de gemeente Waadhoeke; hij werkte bij de politie in Noord-Nederland.

JAN DIJKSTRA, Hitzum (FNP); 4 jaar wethouder voor Waadhoeke en daarvoor raadslid Franekeradeel; Eerder vrachtwagenchauffeur en later teammanager voor Verslavingszorg Noord-Nederland.

KEES ARENDZ (GB-wethouder) krijgt de volgende portefeuilles: WONEN, RECREATIE en TOERISME, VERKEER en VERVOER, STATUSHOUDERS/ARBEIDSMIGRANTEN (woondeel), GEMEENTELIJK VASTGOED (behalve sportaccommodaties), BEHEER OPENBARE RUIMTE, VERGUNNINGEN (toezicht/handhaving). Ook is Kees 1e locoburgemeester.

Wij allemaal wensen het team een fijne samenwerking toe en een succesvolle coalitieperiode.

BEËDIGING EMMA ZUIDEMA

Bij de beëdiging van onze raadsleden op 30 maart ontbrak ons raadslid EMMA ZUIDEMA (St.-Annaparochie). Zij werd beëdigd op 21 april.

We wensen Emma heel veel succes in de fractie van Gemeentebelangen en bij haar raadswerk voor de gemeente Waadhoeke.

Nu Kees Arendz voor Gemeentebelangen onze wethouder is geworden, bestaat de fractie uit Douwe Kamstra, Anita Mast, Adrie Weiland, Herre Hof, Leendert Ferwerda, Emma Zuidema en Haaye Hoekstra. Laatstgenoemde zal beëdigd worden in de raadsvergadering van 2 juni.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op 26 april kregen 12 mensen uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding. De “lintjes” werden opgespeld door burgemeester Waanders. Ook 2 leden van Gemeentebelangen werden in het zonnetje gezet: Joop Bekkema uit Schalsum en Theun Veenstra uit Franeker.

VERSLAG JAARVERGADERING DORPSBELANG ST.-ANNAPAROCHIE

Omdat er op dezelfde avond een raadsvergadering was en de fractie daarom verhinderd was, woonden Marcel van der Vaart en Lute Pen de algemene vergadering in St.-Anna bij.

Na de huishoudelijke zaken kwamen o.m. aan de orde:

Werkgroep Plantsoenen.

De gemeente Waadhoeke heeft een beperkt bedrag beschikbaar gesteld om nader onderzoek te doen naar de invulling van het dorpsplantsoen achter het Raadhuis, dat moet lijken op de indeling van 1937 van de heer Schipper. Een verdere invulling van het plan en de financiën volgen nog.

Woningbouw

Voor het  woningbouwplan Zuid-West is veel belangstelling. De bouw zal in fases verlopen (fase 1A omvat 35 woningen, fase 1B: 30). De bedoeling is dat na de zomervakantie het wijzigingsvoorstel van het bestemmingsplan in de Raad zal komen.

“Dorpskrant” Pot en Pan zal gaan verdwijnen. De voltallige redactie stopt ermee. (redenen: leeftijd, andere werkzaamheden en te weinig affectie met het dorp).

Picknicktafel nog “in de stalling”!

Dorpsbelang heeft een mooie picknicktafel aangeboden gekregen en heeft daarvoor ook wel een mooie plaats. Helaas: de gemeente vindt dat deze tafel niet past in het beeld van het straatmeubilair en de tafel is ook “klautergevoelig”.

Dorps- en wijkbelangen zijn de eerste vertegenwoordigers van het dorp cq de wijk naar de gemeentelijke overheid. De gemeente vraagt deze organisaties graag hun mening over dorps- en wijkzaken. Zij worden dan geacht een voor het dorp cq wijk representatief antwoord te geven. Wel is er draagvlak van bewoners bij o.a. plantsoen-plannen, zorgelijk is echter de opkomst bij bijeenkomsten, hoewel er een ledenbestand is van 400!

GEMEENTEBELANGEN BIJ SC. FRANEKER

Onze raadsleden Douwe Kamstra, Herre Hof en Anita Mast waren op bezoek bij de accommodatie-commissie van de sc. Franeker. Ze kregen een inkijkje in de huidige situatie (kantine, kleedkamers en dakterras) en werden bijgepraat over mogelijke nieuwe plannen.

JAARVERGADERING GEMEENTEBELANGEN

Op 20 mei jl. hield Gemeentebelangen haar Algemene Ledevergadering. Lute Pen en Tetman van der Meulen werden benoemd in het bestuur, resp. als voorzitter en als penningmeester. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er verslag gedaan van de coalitieonderhandelingen.
GBulletin ’21-10

41 x Gemeentebelangen

Voor onze partij zijn alle 41 kernen in Waadhoeke even belangrijk. Er staan dan ook 41 enthousiaste kandidaten klaar om uw belangen te dienen.

Op de foto de eerste 12 kandidaten:

Voorste rij: Kees Arendz, Douwe Kamstra, Adrie Weiland;
2e rij: Emma Zuidema, Anita Mast, Herre Hof, Bouwe v/d Veer
3e rij: Mathijs Kalma, Sebastiaan Douma, Haaye Hoekstra, Ludwig Seerden en Leendert Ferwerda.

Op 26 nov. werd op de Algemene Vergadering door ruim 35 leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst unaniem vastgesteld. De totale lijst en het programma (in 4 talen!) verschijnen binnenkort. Het campagneteam vordert al heel snel met vele interessante en ook “ludieke” acties, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. We houden jullie op de hoogte!

 

GEMEENTEBELANGEN WAS OP BEZOEK BIJ: de inwoners uit de Franeker wijk “de Arkens”, bij de Akkerman Investgroup B.V., bij “Vrienden van Franeker” en de K.N.K.B. Helaas moest de bewonersbijeenkomst in St.Annaparochie door corona worden geannuleerd. Meerdere afspraken staan in de planning.

 

K.N.K.B.verslag. Na ontvangst op het bondsbureau werd stil gestaan bij de  functie en rol van de K.N.K.B en wat de betekenis van het gemeentebestuur zou moeten zijn en wat GB daarin nog meer kan betekenen. Op ons initiatief is immers in 2019 bij het vaststellen van de gemeentelijke sportnota unaniem het kaatsen in Waadhoeke als ‘unique selling point’ aangemerkt!

De K.N.K.B (109 verenigingen, 10.000 leden, 4,2 volledige banen) heeft een flinke achterban. Er wordt intensief samengewerkt met het Keatsmuseum, het PC-bestuur en de lokale kaatsvereniging Jan Bogtstra (het zgn. “Klavertje 4”) om Franeker als Kaatsstad herkenbaar te maken en uit te dragen. Een belangrijk punt voor de K.N.K.B. is dat de grote wedstrijden in Franeker worden gehouden. Eveneens werd duidelijk dat er ook zeker niet minder inzet zal zijn voor  de aangesloten verenigingen.

GB gaf aan het belangrijk te vinden dat er voortdurend aandacht wordt geschonken  aan “Franeker Kaatsstad”. In het komende verkiezingsprogramma van GB is sport en cultuur een van de speerpunten. GB vroeg de directeur Marco Hoekstra nog naar het Beweegteam van de gemeente dat activiteiten naar het onderwijs organiseert als het om bewegen gaat (ook kaatsen en wallball). De focus  op andere groepen in Waadhoeke moet vooral niet verwaarloosd worden. Hoekstra zegt daar vanuit het kaatsen volmondig “ja” tegen.

 

UIT DE RAADSVERGADERINGEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE

^ naamgeving viaducten
GB (bij monde van Kees Arendz) vroeg het college om maximale ondersteuning te verlenen aan het vernoemen van twee viaducten in de autosnelweg A31 naar de twee omgekomen militairen, te weten Martijn Rosier, St.Annaparochie (omgekomen in 2007 in Afghanistan) en Dave Steensma, Franeker (2004, missie in Irak). Het GB-verzoek sluit aan op idee van het Veteranen Platform om in de komende jaren zo’n 40 bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties

^ pinautomaat in Franeker
Gemeentebelangen had dit voorjaar in de raad al aangedrongen om niet zonder slag of stoot het verdwijnen van de pinautomaat in Franeker te accepteren. Onze kritische opstelling heeft succes gehad; begin december is de nieuwe automaat in gebruik genomen bij het Keatsmuseum (Voorstraat).
Nu de pinautomaat in Sint-Anne nog!

^ baggerplan 2022-2030
In het raadsvoorstel van 11 november stond dat geen uitvoering zou worden gegeven aan het uitdiepen van de Harnzertrekfeart (Dronryp), de Sexbierumerfeart en de Lange Daam (Spannum). De fractie van GB diende een amendement in: “het verdiepen van opfearten in het baggerplan mag niet worden uitgesloten. De wethouder zegde toe in deze raadsperiode alsnog te onderzoeken wat er nodig is om het baggeren toch mogelijk te maken.

^ mobiliteitsvisie
In de raadsvergadering van 9 december stond het vaststellen van het raadsvoorstel “Mobiliteits-visie” op de agenda. In de reactie uit Klooster-Lidlum van het College op de verkeerssituatie Mûntsewei (een veel gebruikte verbindingsweg en hoofdfietsroute) was niet als specifieke maatregel in de mobiliteitsvisie opgenomen. Gemeentebelangen diende een amendement in:
“de verkeerssituatie Mûntsewei als maatregel opnemen in de mobiliteitsvisie in de tabel van “Totaaloverzicht van de voorgestelde maatregelen” en de “Maatregelen verkeersveiligheid en infrastructuur”.”
Ons amendement is m.u.v. fractie SAM aangenomen.

Ook heeft de GB-fractie aangegeven:

  • zich zorgen te maken over de toekomst van het openbaar vervoer in de gemeente Waadhoeke;
  • zorgen te hebben over de stagnatie van het ombouwen van leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen tot woningen/wooncomplexen door het gevoerde parkeerbeleid, wat tot gevolg heeft verpaupering en verloedering.
  • aandacht te vragen voor verbreding van het “Laaisterpadsy” te Ouwe-Syl; verbreding van het fietspad- en de vaarweg naar Ouwe Syl terugbrengen op het onderhoudsniveau van de voormalige gemeente Het Bildt.

 

2021 gaf ons door corona weinig mogelijkheden tot live-contacten (vergaderingen, dorpsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken). Het bestuur, de fractie, schaduwfractie en het campagneteam van GB hopen op “andere tijden” en wensen iedereen fijne, prettige feestdagen en vooral…

BLIJF GEZOND IN
2022

Een belangrijk jaar voor de gemeentepolitiek in Waadhoeke! Het GB-team is er klaar voor!
GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
GBulletin ’21-8

De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer geregeld verschijnen.

 

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN

In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als lijsttrekker.

Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.

Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen!

Douwe Kamstra

Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

 

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG OOSTERBIERUM

Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van het dorp met woningbouw.

Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum

Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.

Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak succesvol te laten zijn.

 

BUSVERVOER

Vlak voor  het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en, volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

 

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE – DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz

Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in Waadhoeke om trots op te zijn!

Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

 

NOG ENKELE PUNTEN:

Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75 woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.

Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met 12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.

Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.
GBulletin ’21-1

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor het fietspad tussen Winsum en Hatsum, de mobiliteitsvisie van Waadhoeke en een update over nieuwbouwwoningen in Winsum.

 

FIETSPAD WINSUM-HATSUM

Inwoners uit Winsum en Baaium maken zich zorgen over het fietsverkeer van Winsum naar Hatsum. Het gaat daarbij om alle fietsverkeer (recreatief en werk), maar specifiek het verkeer van (schoolgaande) jeugd. Op veel plaatsen zorgt de smalle en ook drukke weg veelvuldig voor gevaarlijke situaties. Ook wordt er regelmatig door auto’s te hard gereden en moet zwaar en breed vrachtverkeer vaak uitwijken naar de bermen om aanrijdingen te voorkomen. In de bermkant ontstaan daardoor diepe sporen, waardoor modder en steenslag soms op aanliggende woningen spat. Door een aanliggend of vrij liggend fietspad zou deze gevaarlijke situatie kunnen worden opgelost.
Er moet op korte termijn iets gebeuren!

Gemeentebelangen heeft het college een financiële oplossing aangereikt voor de aanleg van een fietspad, in combinatie met een fietspad bij Berltsum. Zie verder “Mobiliteitsvisie”.

Links de situatie nu en rechts hoe het wordt. (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

In het op 12 januari jl. gehouden digitale Kernteam “Mobiliteitsvisie Waadhoeke” kwamen een aantal, door Gemeentebelangen aangekaarte, zaken aan de orde.

Ten eerste de twee zeer gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en het fietspad vanaf Berltsum langs de Gernierswei naar Wier scoorden in het uitgevoerde onderzoek bijzonder hoog. Met stip op 1 en 2!

Samen met Kees Arendz is er overleg geweest met de dorpsbelangen Wier, Minnertsga en Berltsum  over het alternatief voor het fietspad langs de Gernierswei. Dit alternatief levert voor het fietspad langs de Gernierswei een kostenbesparing van ca. € 600.000,– op. Mocht de voorgestelde aanpassing er komen dan kan de vrijval van de Gernierswei ingezet worden voor het fietspad Winsum-Hatsum.  Voor Wier, Minnertsga en Berltsum ontstaan er extra dorpsommetjes, voor Wier zelfs twee.

De door Gemeentebelangen voorgestelde aangepaste uitvoering is inmiddels aan de raad en het College van B. en W. aangeboden. Helaas hebben we tot nu toe van wethouder Baukje Tol geen enkele reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

  • fietstunnel bij Marsum en onderzoek naar twee transferia
    Herre Hof stelde namens Gemeentebelangen vragen over de voortgang en aanbesteding van de fietstunnel bij Marsum. De wethouder moest hierop het antwoord schuldig blijven en ze zou er schriftelijk op terugkomen; helaas: tot nu toe geen enkele reactie van de wethouder.
    Positief was de uitkomst van het onderzoek naar de komst van twee transferia: één bij de Werpsterhoek en één bij Marsum (nabij het crematorium). Een transferium bij het crematorium is een enorme stimulans om toch voor de bus te kiezen. Je kunt dan vanuit de richting St. Annapar. – Berltsum overstappen op lijn 97 naar Franeker of verder naar Harlingen. Voor de inwoners van Ritsumasyl ontstaat er een opstapplek naar Franeker, Leeuwarden of richting Sint Annaparochie – de Bjirmen. De bewoners langs de Trekwei bij Deinum krijgen, na het verdwijnen van de brug, eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Het weghalen van de brug betekende voor hen ook het verbreken van de verbinding met het treinstation in Deinum.

 

NIEUWE HUURWONINGEN IN WINSUM BEWOOND

In november jl. meldden we de komende oplevering van 6 nieuwe woningen in de Winsumer “Diehoek”; nu worden inmiddels al 5 woningen bewoond. Hoewel de omgeving nog verder moet worden ingericht, zijn de eerste bewoners enthousiast begonnen met de inrichting. De bouw van deze huurwoningen is, zo hopen wij, een stap in de goede richting om de “Driehoek” nu verder in te vullen. De entree van het dorp zou, samen met het bijzondere gebouw van de Coöp-winkel, een flinke positieve oppepper krijgen. GB is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen. Daarom juicht onze partij het initiatief toe van de Werkgroep Woningbouw Spannum om samen met de gemeente een nieuwbouwplan te realiseren aan de zuid- zuidkant van het dorp, grenzend aan de pastorietuin.

Nieuwe huurwoningen en de Coop in Winsum (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

KORT UITGELICHT

BASISSCHOOL DE PÔLLE IN MARSSUM WEER IN GROENE CATEGORIE

Mooi nieuws voor basisschool “de Pôlle” in Marsum. Na 2 jaar hard werken is deze school het predicaat “zeer zwakke school” weer kwijt en mag ze weer groene school heten. Gemeentebelangen vindt het een geweldig resultaat; wij feliciteren “de Pôlle” met dit resultaat.

RADARPOST WIER

In Bulletin-3 (oktober-2020) meldden we al de onrust bij bewoners in Wier inzake de nieuwe radarpost van Defensie. GB stelde toen in de raad vragen aan het College. Toen ging het nog over mogelijke schadelijke straling. Nu maakt deze post ’s nachts te veel lawaai met als gevolg: slecht slapen, storingen in elektrische apparaten (lampen/ TV/ Wifi). ’s Nachts staat de radar uit tussen 23 uur en 7 uur. Er is dan wel sprake van een verminderde bescherming. Wordt vervolgd!

KWIJTSCHELDING HUUR SPORTVELDEN

Buitensportverenigingen die een veld huren van de gemeente hoeven over 2020 geen huur te betalen i.v.m. coronaschade. Kosten € 63.000, betaald uit de cornonacompensatie van het Rijk.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Motie voor servicepunt burgerzaken Waadhoeke in Sint Annaparochie

Gemeentebelangen wil een servicepunt burgerzaken in Sint Annaparochie en zal daartoe aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

Alle fracties hebben tijdens de verkiezingen laten weten dat de inwoners zo weinig mogelijk moesten merken van de gemeentelijke fusie. De gemeente moet dichtbij aanwezig zijn en de dienstverlening beter dan dat die was. Tegelijkertijd en nadien hebben we dit vastgelegd in een aantal documenten. (coalitieakkoord, visiedocument “Persoonlijk, dichtbij en online”, magazine “Wij zijn Waadhoeke”)

Het afgelopen jaar zijn wij als fractie verschillende keren benaderd met klachten over de bereikbaarheid van het gemeentehuis en dus de toegang tot de dienstverlening. Afgelopen maand werd er ook melding van gemaakt in het preadvies armoedebeleid. Deze klachten en opmerkingen in het preadvies hebben voornamelijk betrekking op de latende gemeente Het Bildt. Mede door de slechte openbaar vervoerverbinding met Franeker is men in het noorden van onze gemeente veel tijd en geld extra kwijt ten opzichte van Franeker en omstreken. Een extra servicepunt burgerzaken in Sint Annaparochie om daar hun (reis) documenten aan te kunnen vragen zou een eerlijker verdeling geven.

Gemeentebelangen is van mening dat dit een weeffout in het herindelingsproces is geweest.
Gemeentebelangen wil daarom een voorstel ontvangen van het college om een servicepunt in Sint Annaparochie te openen.

In de motie wordt Het Bildt genoemd, maar het mag duidelijk zijn dat er veel meer dorpen gebruik zouden willen maken van Sint Annaparochie. (Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum, enz).
De oeverzwaluw- en vleermuismuur van Deinum

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten.

Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de raadsvergadering van 26 april niet doorging vanwege te weinig agendapunten, ging de openbare fractievergadering wel door. Mede door het feit dat de fractie een inspreker mocht ontvangen.

De dinsdagavond erna waren we aanwezig in St.-Anne bij een informatiebijeenkomst van Wonen Noordwest Friesland en Accolade.

 

 

Diezelfde avond hield Dorpsbelang Boksum een ledenvergadering waar Anita Mast voor ons aanwezig was.

 

 

De volgende ochtend werd in Deinum de nieuw aangelegde oeverzwaluw- en vleermuismuur geopend. Voor dit project heeft de raad van Menameradiel nog geld beschikbaar gemaakt. Een prachtig project waar Dorpsbelang Deinum een Vogelwacht Boksum mee in hun nopjes zijn.

 

 

Adrie Weiland was woensdag 25 april te vinden in Sexbierum voor de ledenvergadering van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

 

 

Afgelopen zaterdag hield Provinciaal Belang Fryslân in Poort van Franeker een bijeenkomst waarbij de het concept van het verkiezingsprogramma onder handen werd genomen. Naast leden uit Waadhoeke, waren er ook leden uit Harlingen, Súdwest-Fryslân en andere gemeenten.

 

 

Halverwege deze week verscheen in de rubriek ‘De raad aan zet’ van de Franeker Courant een kort interview van onze fractievoorzitter.

 
Laatste werkbezoeken: AZC en Politie in St.-Anne

Afgelopen maandag was een groot aantal afgevaardigden van Gemeentebelangen op pad voor werkbezoeken in Sint Annaparochie aan het bureau van Politieteam Noordwest-Fryslân en het asielzoekerscentrum (AZC) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Op het politiebureau gingen Lute Pen, Jannetta Plantinga, Herre Hof, Adrie Weiland, Douwe Kamstra, Liesbeth Terpstra, Pieter Kingma en Kees Arendz in gesprek met wijkagenten Magdalena Koopmans en Nico Kooistra, en met operationeel expert jeugd, gezin en eergerelateerd geweld Gerbrina de Jong. Interessante onderwerpen, zoals de inhoud van APV’s en jeugdketen kwamen voorbij. Maar ook welke positieve punten en verbeterpunten die mee moeten straks naar gemeente Waadhoeke.

 

 

 

Na deze bijeenkomst vertrok onze lijsttrekker Douwe Kamstra om zich voor te bereiden op het lijsttrekkersdebat die avond op de CSG AMS Franeker.

Bij het AZC voegden Klaas Rodenburg en onze secretaris Hedzer Terpstra zich bij de groep. Van locatiemanager Jan Dirk van Iperen kregen we uitgebreide informatie over het reilen en zeilen binnen het AZC. Over o.a. de historie van het AZC, de samenwerking met gemeente het Bildt en de gevolgen van de vluchtelingenstroom uit Syrië en de Turkije-deal.

Dit waren de laatste werkbezoeken voor Gemeentebelangen voor de verkiezingen.

 
Bedrijfsbezoeken Expert St.-Annaparochie en Zonderland Minnertsga

Op de foto staan van links naar rechts: Sybrig Kromkamp, Liesbeth Terpstra, Klaas Holst Meijer, Jannetta Plantinga en Piet Drost.

 

Op 1 november jl. bracht een delegatie van Gemeentebelangen Waadhoeke een bezoek aan Expert Sint Annaparochie. Klaas Holst Meijer vertelde over de historie van het bedrijf. Zijn vader had vroeger een installatiebedrijf en zijn moeder runde de winkel. Klaas Holst Meijer heeft als derde generatie het imperium flink uitgebouwd met vestigingen in Franeker, Bolsward en een servicecentrum in Berltsum.

Het bedrijf handelt onder de naam Expert, maar is volledig zelfstandig. Door o.a. gezamenlijk in te kopen zijn de prijzen concurrerend. Meijer bepaalt zelf wat hij wel en niet wil verkopen. Een sterk punt is, dat het bedrijf de producten die worden verkocht, ook zelf kan repareren. Dit gebeurt in of via het service bedrijf in Berltsum. Dit service bedrijf repareert ook voor andere Expert bedrijven in Fryslân.

Een tweede sterke punt is, dat men rechtstreeks online bij Expert in Sint Annaparochie kan bestellen, maar ook een reparatie kan regelen. De klant weet dat het product uit de winkel in Sint Annaparochie komt. Dit is een Expert-filosofie. In de categorie Elektronica heeft Expert hiermee de prijs Retailer van het jaar 2017-2018 van Nederland gewonnen. Uit een recent koopstroom-onderzoek blijkt dat de klanten ook inderdaad uit de regio komen en bv. niet naar Stiens trekken.

Een derde sterke punt is, dat de winkel groot is en er geleverd kan worden uit voorraad. Hij doet niet onder voor een winkel in Leeuwarden b.v. Meijer begeleidt 4 stagiaires van een HBO opleiding van Stenden. Zij werken aan projecten, maar denken ook mee over een toekomstvisie van het bedrijf.

Meijer is bang, dat de korte lijnen, die hij nu heeft met de gemeente zullen verdwijnen in een grotere gemeente. Hij wil weten bij welke ambtenaar hij moet zijn als hij vragen heeft. Gemeentebelangen heeft hier oog voor. De lijnen met de gemeente moeten kort en duidelijk zijn. Meijer pleit voor een proactieve ambtenaar als bedrijvencontactpersoon, die oog heeft voor de belangen van de bedrijven en deze promoot waar mogelijk, b.v. op bedrijvencontactdagen. Voordeel voor Meijer is, dat drie vestigingen nu onder 1 gemeente Waadhoeke gaan vallen.

 

Dezelfde delegatie bracht tevens een bezoek aan Technisch Buro Zonderland in Minnertsga. Zij werden ontvangen door directeur Huub Zonderland. Hij komt oorspronkelijk uit Súdwest Fryslân, maar verhuisde met zijn ouders naar de Flevopolder. Zijn ouders lieten een agrarisch bedrijf bouwen vlakbij Lelystad. Huub komt uit een gezin van 12 kinderen. Zijn broer Nico en hij waren de techneuten in het gezin.

Zij hebben samen in 1979 het installatiebedrijf van Klaas Ypma in Minnertsga overgenomen, dat toen nog in de gemeente Barradeel lag. Nu ligt Minnertsga in Het Bildt en straks in Waadhoeke. Dat baart hem geen zorgen. Hij wil niet afhankelijk zijn van de gemeente, maar vindt het erg prettig, dat ook raadsleden zijn bedrijf bezoeken om te weten te komen wat er zoal speelt.

De contacten tussen bedrijven en de gemeente moeten goed zijn. Ook hij pleit voor een goede bedrijvencontactpersoon. Bedrijven zijn de banenmotor van de gemeente. Werkgelegenheid is belangrijk en Gemeentebelangen onderkent dit: als het goed gaat met het MKB, gaat het ook goed met de werkgelegenheid in de gemeente.

Naast het installatiebedrijf voor o.a. utiliteitsbouw en particulieren heeft het bedrijf zich toegelegd op de verkoop en installatie van zonnepanelen. Deze markt ontwikkelt zich snel. Het is een goed product voor het bedrijf. Nu nieuwbouwhuizen straks gasloos moeten zijn kan het bedrijf zich ook verder specialiseren in de toepassing van warmwaterpompen op elektrisch e.d. Het bedrijf Zonderland is al heel ver met de toepassing van deze techniek.

Er werken nu ca. 25 medewerkers. In 2018 zal Zonderland vanwege de drukte extra personeel moeten aantrekken. Om goede vaklieden te werven in de regio en Fryslân is nog best moeilijk.

Huub Zonderland geeft nog mee aan de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, dat de gemeente meer moet denken aan de bedrijven uit de regio als er grote projecten uitgevoerd worden. Gemeentebelang Franekeradeel hamerde hier al geregeld op. Bij aanbestedingen is dit nu een voorwaarde. Het initiatief voor bv. een duurzame energiemarkt in de hal van het gemeentehuis in Franeker heeft Huub zeer op prijs gesteld. Dit verdient volgens hem navolging.

 
Dien nu uw subsidieaanvraag in bij Streekwurk

Net als vorig jaar attenderen we u graag op de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie bij Streekwurk voor het Iepen Mienskipsfûns voor initiatieven om de leefbaarheid in uw woonplaats te verbeteren. Voorbeelden van initiatieven die in het verleden zijn ingediend en waarvoor subsidie beschikbaar gesteld is:

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

U kunt uw idee digitaal indienen en mocht u extra informatie wensen, dan kunt u terecht bij mevr. Lia van Dijk bij Streekwurk Noardwest Fryslân in Franeker.