1

Kies voor vrijliggend fietspad Wier-Berltsum

Gemeentebelangen-raadslid Haaye Hoekstra heeft mede namens Christen Unie Waadhoeke en VVD Waadhoeke de onderstaande brief aangeboden aan het college van B & W.

 

Bijbehorend opiniestuk verscheen gisteren in het Friesch Dagblad en is hier te lezen.

 

Aan het College van B. en W. en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke
p.a. Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

 

Berltsum, 21 december 2020

 

Geacht College en mede raadsleden,

 

Naar aanleiding van de motie van 2 juli 2020, het amendement van 5 november 2020, de verzoeken van de betreffende dorpsbelangen en werkvoorzieningsschap  EMPATEC hebben de fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Hatsum – Winsum en Menaam – Wier (Gernierswei) te bespoedigen.

Door de komst van de Haak om Leeuwarden en het wegvallen van de  brug bij Deinum kiezen vooral de inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke er nu voor om via Dronryp en Winsum richting Sneek te rijden. Dat betekent dat het autoverkeer tussen Hatsum en Winsum van de zelfde weg gebruik moet maken als de fietsers. Zet daar het veelvuldige en alsmaar groter wordende landbouwverkeer naast en het moge duidelijk zijn dat de fietsers hier in de knel komen en dat de weg als zeer onveilig bestempeld kan worden.

De Genierswei is de laatste jaren steeds drukker geworden. Enerzijds door groter, zwaarder landbouw- en vrachtverkeer en meer autobewegingen. Anderzijds door de toename van fietsers. Dit zorgt regelmatig voor zeer onveilige situaties langs dit tracé. Met name bezoekers van Theeschenkerij de Brinkhoeve, maar ook toeristen, inwoners van Wier en omliggende dorpen maken veelvuldig gebruik van de Genierswei richting Berltsum.

Hoewel wethouder Tol het verzoek heeft gekregen alternatieven – en de mogelijkheid tot financiering van beide fietspaden te onderzoeken,  hebben, gelet op het belang van de betreffende fietspaden,  bovengenoemde fracties besloten de wethouder hierin te ondersteunen in de vorm van een eigen onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er een veel goedkoper alternatief is voor de aanleg van een fietspad langs de Gernierswei vanaf de Kleasterdyk bij Berltsum tot in het begin van Wier.  

Het onderzochte alternatief is inmiddels met EMPATEC en de dorpsbelangen van Wier, Minnertsga en Berltsum besproken en wordt door alle partijen breed gedragen. Wel hebben de betrokken partijen aangegeven dat men graag onderstaande wensen in de plannen ingepast zag worden. Dat betreft;

  • I.v.m. de veiligheid van de werknemers van EMPATEC graag het fietspad aan de oostkant van de Gernierswei.
  • Niet te veel verkeersremmende maatregelen. Voor de inwoners van Minnertsga en ook voor de inwoners van St. Jacobiparochie en Westhoek is de Gernierswei de ontsluitingsweg richting Leeuwarden en Sneek. Verkeersremmende maatregelen op de Gernierswei kunnen er toe leiden dat men voor een route door de dorpen kiest en daarmee meer overlast voor de betreffende dorpen veroorzaakt.
  • I.v.m. de verkeersveiligheid voor de fietsers graag een aparte fietsbrug naast de bestaande brug.
  • Een opgang vanaf het fietspad langs het Wiid naar het te realiseren fietspad langs de Gernierswei.  Dit geeft een impuls aan de recreatieve fietsroutes in de omgeving.
  • Bij Wier, afhankelijk van welke afslag wordt gekozen,  een verbreed schelpen – of betonpad naar de theetuin.

Op de bijgesloten  kaart staan de vier bestaande mogelijkheden om van Menaam naar Berltsum te komen (v.v.). De route over de Gernierswei (vanaf de Sânwei tot de Kleasterdyk) staat hier niet op omdat we deze als onveilig beschouwen.  Op de kaart staat ook het gewenste tracé vanaf de Kleasterdyk tot Wier en als kers op de taart de twee wandelrondjes die ontstaan door de aanleg van het fietspad vanaf de Kleasterdyk tot Wier.

Met de onderzochte variant langs de Gernierswei besparen we ruim ca. € 600.000,– t.o.v. de raming ( totaal € 1.000.000,– ). Voor in totaal ruim € 1.000.000  kan dan ook  het fietspad van Hatsum naar Winsum worden aangelegd,  dit is geraamd op ca. € 680.000,–

Hopelijk ziet het College in bovenstaande alternatief voldoende aanleiding om zo spoedig mogelijk met de aanleg van de gewenste fietspaden te starten. Mocht wethouder Tol een beter alternatief hebben dan zullen wij dat alternatief van harte steunen.

 

De fracties van:

Christen Unie Waadhoeke
VVD Waadhoeke
Gemeentebelangen Waadhoeke

 

Kaart van fiets- en wandelroutes. In het rood de ontbrekende veilige wandel- en fietsverbinding over de Gernierswei.GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij. Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

 

TURBOROTONDE EN FIETSTUNNEL BIJ MARSUM

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)

Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog € 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF 2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019 opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel begin 2021 met de aanleg worden begonnen.

Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31 oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in het 2e kwartaal van 2021.

 

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL DOMEIN

De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

 

ZWEMBADEN

De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie, Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie op de hoogte!

 

MFC BERLTSUM

Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met het besluit. Proficiat Berltsum.

 

MILITAIRE RADARPOST WIER

Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente. Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

 

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS

In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 – tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van € 54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund. Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het Rijk.

 

REGENBOOGGEMEENTE

Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld. Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

 

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP

Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark. Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het dorp een contingent van St. Jabik krijgt.

De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking voor woningbouw!

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
Subsidies en een lintje

Het is alweer een tijdje geleden dat we hier op de website een update geplaatst hebben, maar we hebben zeker niet stilgezeten. In dit item wordt een aantal activiteiten van mei genoemd.

Zo hielden we 9 mei onze eerste officiële ledenvergadering onder de nieuwe vlag van Gemeentebelangen. Deze vergadering hebben we gecombineerd met een schaduwfractievergadering.

 

Dinsdag 15 werd het Kernteam Samenleving bijgepraat over werk en participatie in de raadzaal van Waadhoeke.

 

Donderdag 17 mei, tijdens het jubileumfeest van VvV Sjirk de Wal, ontving schaduwfractielid Sijtze Leijenaar uit Dronryp een lintje uit handen van burgemeester Apotheker. Sijtze is als sinds 2006 lid van Gemeentebelangen (Menaldumadeel) en actief in de schaduwfractie.

 

Die avond vond er een raadsvergadering plaats waarin besloten werd dat Zwembad Waadhoeke voor twee jaar op subsidie kon rekenen van de gemeente. Nadat we eerder dit jaar een motie indienden met de VVD en CU hieromtrent, zijn we dus erg content met dit besluit.

 

Ook die avond werd er gesproken over subsidie voor de uitbouw van het dorpshuis Doarpsfinne in Minnertsga. Dit was nodig om huisvesting te kunnen realiseren voor de nieuwe huisarts. Helaas zag het college deze subsidie als staatssteun en niet als middel om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Die motie die aan de orde was, werd in een schorsing zonder ons medeweten gewijzigd, waardoor het niet meer om subsidie maar om een lening ging.

Wethouder De Pee beweerde in haar betoog meermalen dat de huurprijs van de dokterspraktijk omlaag zou gaan als de gemeente over zou gaan tot het verstrekken van subsidie. Dit is volstrekt niet aan de orde, omdat de huurtarieven voor dokterspraktijken landelijk worden vastgesteld.

Ook zijn wij niet te spreken over de uitspraken van wethouder De Pee over het steeds lager worden van het bedrag waar de commissie om verzocht. Als er dan maar lang genoeg gewacht wordt, komt het verzoek vanzelf uit op nul. In onze ogen neem je de noodkreet uit het dorp dan niet serieus.

 

Schaduwfractielid Jannetta Plantinga was die donderdagavond aanwezig voor ons bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang St.-Jabik.

De inwoners van dit Bildtse dorp maken zich zorgen over krimp. Veel sociale woningbouw lijkt naar St.-Anne te gaan i.p.v. andere, omliggende dorpen. Ook maakt men zich zorgen over mogelijke toename van arbeidsmigranten en de toekomstige bestemming van school die straks leeg komt te staan.

Het dorp heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in het ontwerp van het nieuw te realiseren MFC, waar ook de nieuwe samenwerkingsschool in gehuisvest wordt.

 

De volgende avond was Herre Hof aanwezig bij jaarvergadering in Ried. Punten die die avond aan de orde kwamen gingen o.a. over de dorpsvisie en de infrastructuur. Op de doorgaande weg zou men graag maatregelen zien tegen hard rijden. En in de haven is de walbeschoeiing aan vervanging toe en werd er gesproken over het aantal camperplaatsen aldaar. Binnenkort zullen deze punten besproken worden met de wethouder en dorpscoördinator.

 

Op 31 mei vond er weer een raadsvergadering plaats waarin de vragen behandeld werden die onze fractie gesteld heeft aan het college n.a.v. de perikelen bij de GGZ in Franeker.
Eerste kennismaking in het Bildt

Afgelopen week hebben twee informatieavonden plaatsgevonden in St.-Jabik en St.-Anne. Na onze eerste positieve ervaring in Winsum kijken we ook met tevredenheid terug op deze twee bijeenkomsten. Bijeenkomsten waar Kees Arendz als constante factor informatie gaf over waar Gemeentebelangen vandaan komt en waar we voor staan. Ook telkens aanwezig waren andere raadsleden, wethouders en bestuursleden om vragen van de aanwezigen te beantwoorden of ideeën uit te wisselen. Constructief wat ons betreft.

In de aanloop naar de bijeenkomst in Sint Annaparochie hebben verschillende mensen aangegeven het jammer te vinden dat de informatieavond tegelijkertijd plaatsvond met andere evenementen omtrent witte donderdag of de agenda’s van zowel de KNVB als gemeente het Bildt.

We zijn ons ervan bewust dat e.e.a. ongelukkig samen is gevallen. Echter is het momenteel ook een drukke tijd voor ons, gezien al de jaarvergaderingen van de verschillende wijk-, dorps- en streekbelangen in Littenseradiel, Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt. Die vinden rond deze tijd ook allemaal plaats en daar willen we ook graag bij aanwezig zijn om te vernemen wat er zoal speelt aldaar.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze informatieavonden in een relatief vroeg stadium plaatsvinden, omdat we graag mensen uit het Bildt en Littenseradiel z.s.m. willen interesseren in onze partij.

Wij proberen de kennis over de Bildtse taal en cultuur binnen te halen door echte Bilkerts aan ons te binden. Op die manier kan er intern weer de nodige kennis gedeeld worden.

We hopen dat geïnteresseerde Bilkerts zich bij ons aansluiten als (actief) lid: zij kunnen straks voor Gemeentebelangen de ogen en oren zijn in het (straks voormalig) Bildt. Daarnaast zijn we op zoek naar Bilkerts die wellicht een (on)verkiesbare plaats ambiëren op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen op 22 november a.s. of tegen die tijd bereid zijn hun naam toegevoegd zien worden aan een sympathisantenlijst.

Voor degenen die om wat voor reden ook, (een van) de afgelopen drie informatieavonden hebben moeten missen, komt er nog een mogelijkheid: dinsdag 25 april komen we nog langs in Minnertsga. We hopen u daar te treffen.
Komende informatieavonden het Bildt

Vanavond vindt de eerste van een serie van bijeenkomsten plaats in Winsum. Bijeenkomsten waarin wij onze partij voor willen stellen aan de inwoners van Waadhoeke i.o. die tot 2018 geen Gemeentebelangen kennen in hun huidige gemeente. Bovendien zijn we benieuwd naar uw wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke.

Zoals gezegd vindt vanavond in Winsum de eerste bijeenkomst plaats. Deze is voor de inwoners van de vier dorpen van Littenseradiel. Ook voor het Bildt geldt dat zij 22 november a.s. voor het eerst hun stem uit kunnen brengen op Gemeentebelangen, tijdens de herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Bron foto: facebook.com/mfconshuis

Daarom organiseren wij dinsdag 11 april in de Open Hof in Sint Jacobiparochie een dergelijke avond voor alle inwoners die onder streekbelang Oost- en Westhoek vallen en Sint-Jabik.

Donderdag 13 april zijn alle inwoners van Nij Altoenae en Sint Annaparochie hartelijk welkom in MFC Ons Huis in Sint-Anne.

Voor beide bijeenkomsten geldt dat de inloop vanaf 19.45 uur is en de aanvang om 20.00 uur.

Binnenkort maken we bekend op welke Bildtse plaatsen we nog meer neer gaan strijken voor nadere kennismaking, bv. 25 april te Minnertsga, maar voelt u zich als Bilkert vooral alvast welkom op bovengenoemde bijeenkomsten.