GBulletin ’22-3

Gemeentebelangen in een stevig college met een gezond akkoord!

Op dinsdag 24 mei besprak de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord dat door SAM, Gemeentebelangen en FNP is opgesteld. Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractie-voorzitters tot dit akkoord en volgde daarmee het advies van informateur Peter van der Voort: een sterke lokale en brede coalitie.

Het akkoord kreeg een passende ondertiteling: “SȖN WURKJE OAN ‘E TAKOMST” en de kernwoorden van de samenwerking zullen zijn: fijn wonen, duurzaamheid, meedoen, een mooi landschap en de gemeente als ondersteuner!

De bezetting van het nieuwe college zal bestaan uit burgemeester Waanders en 4 wethouders:

MARJA VAN DER MEER, Ingelum (SAM). Zij was al raadslid en wethouder in Menameradiel; griffier op Schiermonnikoog en werkte de laatste tijd als manager bij een zorginstelling.

RENÉ DE VRIES, Herbayum (SAM); werkte als teammanager in Súdwest Fryslân.

KEES ARENDZ, Dronryp (Gemeentebelangen); Kees was al raadslid voor Menameradiel en was 4 jaar raadslid voor de gemeente Waadhoeke; hij werkte bij de politie in Noord-Nederland.

JAN DIJKSTRA, Hitzum (FNP); 4 jaar wethouder voor Waadhoeke en daarvoor raadslid Franekeradeel; Eerder vrachtwagenchauffeur en later teammanager voor Verslavingszorg Noord-Nederland.

KEES ARENDZ (GB-wethouder) krijgt de volgende portefeuilles: WONEN, RECREATIE en TOERISME, VERKEER en VERVOER, STATUSHOUDERS/ARBEIDSMIGRANTEN (woondeel), GEMEENTELIJK VASTGOED (behalve sportaccommodaties), BEHEER OPENBARE RUIMTE, VERGUNNINGEN (toezicht/handhaving). Ook is Kees 1e locoburgemeester.

Wij allemaal wensen het team een fijne samenwerking toe en een succesvolle coalitieperiode.

BEËDIGING EMMA ZUIDEMA

Bij de beëdiging van onze raadsleden op 30 maart ontbrak ons raadslid EMMA ZUIDEMA (St.-Annaparochie). Zij werd beëdigd op 21 april.

We wensen Emma heel veel succes in de fractie van Gemeentebelangen en bij haar raadswerk voor de gemeente Waadhoeke.

Nu Kees Arendz voor Gemeentebelangen onze wethouder is geworden, bestaat de fractie uit Douwe Kamstra, Anita Mast, Adrie Weiland, Herre Hof, Leendert Ferwerda, Emma Zuidema en Haaye Hoekstra. Laatstgenoemde zal beëdigd worden in de raadsvergadering van 2 juni.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op 26 april kregen 12 mensen uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding. De “lintjes” werden opgespeld door burgemeester Waanders. Ook 2 leden van Gemeentebelangen werden in het zonnetje gezet: Joop Bekkema uit Schalsum en Theun Veenstra uit Franeker.

VERSLAG JAARVERGADERING DORPSBELANG ST.-ANNAPAROCHIE

Omdat er op dezelfde avond een raadsvergadering was en de fractie daarom verhinderd was, woonden Marcel van der Vaart en Lute Pen de algemene vergadering in St.-Anna bij.

Na de huishoudelijke zaken kwamen o.m. aan de orde:

Werkgroep Plantsoenen.

De gemeente Waadhoeke heeft een beperkt bedrag beschikbaar gesteld om nader onderzoek te doen naar de invulling van het dorpsplantsoen achter het Raadhuis, dat moet lijken op de indeling van 1937 van de heer Schipper. Een verdere invulling van het plan en de financiën volgen nog.

Woningbouw

Voor het  woningbouwplan Zuid-West is veel belangstelling. De bouw zal in fases verlopen (fase 1A omvat 35 woningen, fase 1B: 30). De bedoeling is dat na de zomervakantie het wijzigingsvoorstel van het bestemmingsplan in de Raad zal komen.

“Dorpskrant” Pot en Pan zal gaan verdwijnen. De voltallige redactie stopt ermee. (redenen: leeftijd, andere werkzaamheden en te weinig affectie met het dorp).

Picknicktafel nog “in de stalling”!

Dorpsbelang heeft een mooie picknicktafel aangeboden gekregen en heeft daarvoor ook wel een mooie plaats. Helaas: de gemeente vindt dat deze tafel niet past in het beeld van het straatmeubilair en de tafel is ook “klautergevoelig”.

Dorps- en wijkbelangen zijn de eerste vertegenwoordigers van het dorp cq de wijk naar de gemeentelijke overheid. De gemeente vraagt deze organisaties graag hun mening over dorps- en wijkzaken. Zij worden dan geacht een voor het dorp cq wijk representatief antwoord te geven. Wel is er draagvlak van bewoners bij o.a. plantsoen-plannen, zorgelijk is echter de opkomst bij bijeenkomsten, hoewel er een ledenbestand is van 400!

GEMEENTEBELANGEN BIJ SC. FRANEKER

Onze raadsleden Douwe Kamstra, Herre Hof en Anita Mast waren op bezoek bij de accommodatie-commissie van de sc. Franeker. Ze kregen een inkijkje in de huidige situatie (kantine, kleedkamers en dakterras) en werden bijgepraat over mogelijke nieuwe plannen.

JAARVERGADERING GEMEENTEBELANGEN

Op 20 mei jl. hield Gemeentebelangen haar Algemene Ledevergadering. Lute Pen en Tetman van der Meulen werden benoemd in het bestuur, resp. als voorzitter en als penningmeester. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er verslag gedaan van de coalitieonderhandelingen.