Verkiezingsprogramma online

Nadat het verkiezingsprogramma afgelopen ledenvergadering goedgekeurd is, hebben we nog wat redactionele aanpassing gedaan en de inhoud in een toonbaar jasje gestoken. Helemaal klaar om vandaag voor iedereen te publiceren.

We gaan in op verschillende onderwerpen op het gebied van o.a. financiën, veiligheid, onderwijs, cultuur en sport. Zo is er te lezen dat wij voor een vaste wijk- en dorpencoördinator zijn straks in de gemeente Waadhoeke en willen we geen verdere verschraling van het openbaar vervoer. Ook zijn we voor het behoud van de theaterfunctie van de Koornbeurs en tegen delfstofwinning in Noordwest-Fryslân. Het in stand en in goede staat houden van de dorpshuizen is voor ons ook een belangrijk punt. Slechts een kleine greep uit ons programma.

Verder staan er nog politieke feiten in die GemeenteBelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel bereikt hebben de afgelopen 8 jaar.

Op de pagina Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 (linker knop op onze homepage) is het programma te bekijken/downloaden. Een directe link vindt u hier.

 
Douwe Kamstra lijsttrekker Gemeentebelangen

 

Op de goed bezochte en zeer geslaagde algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen in Grand Café De Doelen te Franeker zijn belangrijke stappen gezet richting de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke op 22 november a.s..

 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid en zij zijn in beide gemeenten de laatste 8 jaren de grootste partijen. Bij de komende verkiezingen zijn ook nieuwe kandidaten en sympathisanten uit het Bildt en Littenseradiel aangemeld. Zo is het verheugend te noemen dat Gemeentebelangen met een lijst van 50 kandidaten gaat deelnemen. Door een speciaal ingestelde kandidaatstellingscommissie is gekeken naar spreiding over het gebied, leeftijd, man-vrouw en kennis.

 

Naast vaststelling van het verkiezingsprogramma kon op de vergadering ook goedkeuring gegeven worden aan de kieslijst. De top-10 wordt aangevoerd door Douwe Kamstra uit Franeker, gevolgd door: Anita Mast (Menaam), Kees Arendz (Dronryp), Herre Hof (Franeker), Adrie Weiland (Minnertsga), Klaas Rodenburg (Franeker), Albert Stuulen (Deinum), Sjoerd van der Vaart( Franeker), Bouwe van der Veer (Winsum) en Pieter Kingma (Dronryp).

 
Beleidsvorderingen: verkiezingsprogramma

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTEBELANGEN

Het definitieve programma, gestoeld op de reeds bekende 7 speerpunten, is gereed. Het geeft de uitgangspunten aan voor de komende jaren, waarbij tevens door de GB’s van Franekeradeel en Menameradiel ook de gerealiseerde projecten van de periode 2014 – 2018 zijn genoemd.

Zeer binnenkort wordt het gehele verkiezingsprogramma op onze website geplaatst. De leden krijgen op de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus de mogelijkheid om amendementen en wijzigingen aan te brengen.