1

GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3 bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergadering-nieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie, ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.

 

RAADSVERGADERING 1 JULI

GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN:

Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in Franeker en gymnastiekvereniging Be Quick;
De uitvoering van de motie (11 juni 2020) “Meer ecologie in landschapselementen”

ZWEMBAD BLOEMKETERP

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is de fractie akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 60.000,- subsidie voor het openhouden van zwembad Bloemketerp. Dat de fractie hiermee akkoord is gegaan ligt mede aan het feit dat in oktober/november a.s. definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de zwembaden in de gemeente Waadhoeke. Om als openbaar zwembad tot de besluitvorming open te blijven, staat het bad “het water zodanig tot aan de lippen” dat het dan in september al dicht zou gaan. Met de € 60,000,- (nodig voor personeel – en energiekosten en noodzakelijk achterstallig onderhoud) blijft Bloemketerp in ieder geval open als openbaar zwembad tot 1 maart 2022.

WONINGBOUW WAADHOEKE

Onder andere in de Kadernota wordt aangegeven dat Waadhoeke jaarlijks met vijftig (50) wooneenheden wil groeien. Dat betekent een rem op de zo hoog nodige woningbouw. Op deze manier doet Waadhoeke er 12 jaar over om het haar, door Gedeputeerde Staten toegekende quotum, vol te bouwen en is er nog niets extra’s gedaan. Groeien betekent ook een toename van het totaal aantal woningen in Waadhoeke. In de nota is niet helder aangegeven wat er gedaan wordt met het aantal af te breken wooneenheden. Worden die gecompenseerd of gaat het alleen om het aantal van 50 te bouwen wooneenheden. In dat geval is er geen toename van 50 maar een aanmerkelijk kleiner aantal.

Dit moet in een volgende raadsperiode anders en Gemeentebelangen zal dan ook volop in blijven zetten op meer woningbouw. Waadhoeke heeft 40 mooie dorpen en een gezellige stad. Er is nog voldoende ruimte om te bouwen! “Net eamelje, mar dwaan!”

BODEMVISIE

Wat valt Gemeentebelangen op in de Bodemvisie? Gemeente Waadhoeke wil, zo staat in de visie, gas- en zoutwinning onder land blijven toestaan. Gemeentebelangen heeft de wethouder er tweemaal op gewezen dat de tekst in de Bodemvisie meerdere tegenstrijdigheden bevat en uitgaat van gas – en zout winning onder land. Een ander opvallend punt uit de Bodemvisie is de hoeveelheid zorg die men heeft voor het landschap, dat blijkt ook uit ”Bijlage 3”. Hier staat letterlijk: “Beperken plaatsing windmolens en zonnevelden (schade aan landschap).”

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er fouten/tegenstijdigheden staan in de bodemvisie. Helaas heeft de wethouder niets met de opmerkingen gedaan en deze is ter inzage gelegd. Wilt u meer weten over de bodemvisie:
Ga naar de iBabs-omgeving van Waadhoeke en typ ‘Bodemvisie’ in het zoekveld.

MOBILITEITSVISIE

De Ontwerp Mobiliteitsvisie is ter inzage gelegd. Tot en met 31 augustus 2021 kunt u met een zienswijze uw opmerkingen en wensen op deze visie kenbaar maken.
fietspaden
Gemeentebelangen heeft bij de behandeling om meer aandacht gevraagd voor de fietsroutes Hatzum – Baaium – Winsum, de Gernierswei en de Mûntsewei. Deze laatste hoofdfietsroute, die veel door schoolgaande jeugd gebruikt wordt, wordt niet in de Ontwerp Mobiliteitsvisie genoemd.
Openbaar vervoer, busverbinding Het Bildt – Franeker en het transferium bij Marsum
Gemeentebelangen is voor het in standhouden van de huidige buslijnen en routes. Het strekken van drukbezette lijnen met veel scholieren en ouderen is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar. Ook mist in het Ontwerp Mobiliteitsvisie het, in het rapport van Goudappel, genoemde Transferium voor de busverbindingen bij Marsum. Dit Transferium zou een prima overstapplek zijn voor de inwoners van het Bildt en de dorpen aan lijn 71 naar o.a. Franeker. Maar ook het crematorium, de bewoners van de Trekwei van Deinum en de inwoners van Ritsumasyl zouden hiermee weer aangesloten worden op het openbaar vervoer.
Harnzertrekfeart – Dronryp
In het kernteam van 23 maart jl. is de conceptmobiliteitsvisie behandeld. Op pagina 26 van dit stuk staat een kaartje met daarop de vaarwegen in Waadhoeke. De Harnzertrekfeart naar Dronryp is hier voor het traject van Harinxmakanaal – Dronryp centrum als vaarwegklasse CM (grote motorjachten) opgenomen. In de voorliggende “Ontwerp Mobiliteitsvisie” staat op pagina 26 (bijna) hetzelfde kaartje. Echter is hier de bovengenoemde vaarwegklasse vanaf de bocht bij de scheepswerf tot Dronryp centrum er helemaal uitgehaald. Gemeentebelangen heeft de Wethouder gevraagd bovengenoemde zaken alsnog in de Ontwerp Mobiliteitsvisie op te nemen c/q aan te passen. Helaas werd dat door de wethouder geweigerd.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van de gemeente Waadhoeke (link: Nieuwsbericht – Gemeente Waadhoeke)

 

INZAMELING OUD PAPIER

Het kan dus wel. De bestaande ophaalsystematiek van oud papier in Waadhoeke is nog gebaseerd op de periode van voor de herindeling. Zo kent bijna ieder dorp en wijk een andere inzameling. Het college wilde dit graag harmoniseren. Ook Omrin gaf als verwerker van al die tonnen oud papier aan, dat zij graag naar een of twee systemen wilde. Onze fractie heeft zich sterk gemaakt voor het handhaven van de huidige en beproefde verschillende ophaalsystemen. Want de input van de verenigingen, scholen en wijken gaf daar alle reden toe. Waarom iets veranderen als iedereen daar tevreden over is? Na raadsbesluit van 1 juli jl. blijft alles bij het oude en is zelfs de garantieprijs nog iets verhoogd.

Goed nieuws voor de penningmeesters! Het kan dus wel!

 

GB AANWEZIG BIJ JAARVERGADERING DORPSBELANG SPANNUM

Op 8 juni waren Lute Pen en Bouwe van der Veer van Gemeentebelangen (en daarmee de enige vertegenwoordigers van een politieke partij) aanwezig bij de jaarvergadering van dorpsbelang Spannum. Het mooie dorpshuis Ús Gebouw, prachtig opgeknapt met behulp ook van vrijwilligers, is een voorziening om trots op te zijn.

De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering. Er stonden veel punten op de agenda. In een ontspannen en plezierige sfeer werden die punten bekwaam en met kennis van zaken besproken. Er worden veel initiatieven ontwikkeld, achter subsidies aan gegaan en vooral wordt er heel veel zelf gedaan. Het motto “niet wachten op de gemeente of andere instanties maar vooral zelf actief zijn” is zeker van toepassing op de inwoners van Spannum. GB kreeg in de rondvraag de gelegenheid om dorpsbelang te bedanken voor de fijne avond en kon de inzet van het dorp en de positieve benadering van veel zaken erg waarderen.

 

Gemeentebelangen wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

En… hebt u ons nodig, er is altijd wel een raadslid beschikbaar voor u!

DE FRACTIE VAN GEMEENTEBELANGEN, van links naar rechts: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Haaye Hoekstra en fractievoorzitter Douwe KamstraGBulletin-4

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op de social media, nu al nr. 4.

Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een aantal nieuwe leden zich voor.

 

NIEUWBOUWWONINGEN IN WINSUM BIJNA GEREED

Na een lange periode van voorbereiding en erg veel overleg zijn binnenkort de eerste 6 nieuwe woningen in de zogenaamde “Driehoek” in Winsum gereed. Nog in de voormalige gemeente Littenseradeel waren de plannen al rond. Maar zowel de herindeling naar Waadhoeke en daarmee ook andere inzichten over de stedenbouwkundige kwaliteit zorgden voor een aanmerkelijke vertraging. Begin dit jaar is er gestart met de bouw en eind dit jaar worden de woningen, naar het zich laat aanzien, opgeleverd. Het gaat om 2 blokjes van drie aaneen gebouwde woningen, waarvan twee met een slaapkamer op de begane grond, zo genaamde seniorenwoningen.

Nieuwbouw in Winsum. (Foto: Bouwe van der Veer)

Gemeentebelangen is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen en is blij met de nu in gang gezette ontwikkeling van de “Driehoek” in Winsum.

 

GEMEENTEBELANGEN WIL EEN 100% DEKKEND AED-NETWERK

Een AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn, maar de AED’s, incl. de burgerhulpverleners, moeten dan wel aangemeld zijn bij en op de site van HartslagNu. De AED’s kwamen er in de Waadhoeke, maar de website noemde nog 14, niet aangemelde, plekken. Dat kwam aan het licht door vragen van Gemeentebelangen over dit onderwerp.

Volgens de gemeente zou de site van HartslagNu niet up-to-date zijn en zouden er nog slechts twee rode vlekken zijn. Gemeentebelangen zocht het uit en kreeg te horen dat de site wel degelijk up-to-date was, maar dat de nieuw geplaatste AED’s mogelijk niet aangemeld waren. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

Namens GB vroeg Adrie Weiland aan wethouder Boukje Tol of zij op de hoogte was van het feit dat AED’s en burgerhulpverleners aangemeld dienen te worden bij HartslagNu.  Dit bleek niet zo te zijn, waarna de wethouder vervolgens de toezegging deed hierop actie te zullen ondernemen.

Hieronder een fragment van Adrie Weiland over het onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

 

EMPATEC

In de raadsvergadering van 3 december 2020 was er het raadsvoorstel om de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) vanuit onze gemeente een extra bijdrage te geven van 1,1 miljoen. Dit bedrag moet betaald worden uit de algemene reserve. Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd om daarmee een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Lees ook: De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Hieronder Anita Mast afgelopen 3 december over dit onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten. 

HERINDELINGSVERKIEZINGEN NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA (GRONINGEN)

In een aantal gemeenten in Nederland hebben, net als eerder bij de Waadhoeke, herindelingsverkiezingen plaats gevonden. Interessante uitslagen in Groningen, waar Delfzijl, Appingedam en Loppersum een fusie zijn aangegaan naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. De uitslagen:

  • Lokaal Belang Eemsdelta (= Fractie 2014-Delfzijl, GB Appingedam en Loppersum): 11 zetels
  • Verdere zetelverdeling: P.v.d.A (5 zetels), CDA (3), VVD (3), CU (3), Gem.bel (2), GL (2)
  • Totaal : 29 zetels

Ook in het zuiden van het land waren herverdelingsverkiezingen: ook daar forse winst lokale partijen! WE HAVE DREAMS FOR 2022!!

 

WERVINGSCOMMISSIE GEMEENTEBELANGEN

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil GB nu al proberen om haar ledenbestand uit te breiden. Daarvoor heeft de “denktank” een aantal mensen op een lijst geplaatst, die door een “wervingscommissie” benaderd zullen worden.

Samenstelling “wervingscommissie”:

  • contactpersoon tussen groep/bestuur/denktank: Lute Pen, Dronryp
  • leden wervingsgroep: Anita Mast, Menaam, Adrie Weiland, Minnertsgea en Saskia Kuiper – Cats, Dronryp.

Uitgelicht: het werk van de commissie leidde al tot nieuwe leden; een aantal stelt zich voor!

Laura van Twillert, een actieve dame uit Franeker, bekend geworden vanwege de handtekeningenactie tegen de kap van het Dreeslaantje in Franeker. Dit heeft zij samen met andere deelnemers voor elkaar gekregen. Tevens is zij onlangs gestart met het project Minima Moestuintjes. Hierover heeft een leuk en informatief artikel in de Franeker Courant gestaan.

Inge ten Hoorn woont samen met meerdere Engelse Cocker Spaniels in het mooie plaatsje Nij Altoenae. Zij is een grote liefhebber van dit hondenras. Tevens werkt zij bij de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Tot voor kort was Inge secretaris van dorpsbelang Nij Altoenae.

Daarnaast heeft Geert Faber uit Minnertsga aangegeven zich te willen aansluiten bij Gemeentebelangen. Hij is voorzitter van stichting MFA ‘De Doarpsfinne’ en als coördinator nazorg / bestuurslid betrokken bij de Vogelwacht Franeker e.o. Ook is Geert actief in eigen dorp bij verschillende projecten vanuit de samenleving, zoals de realisatie van een huisartsenpraktijk en ‘Hiel Minnertsgea Aktyf’, een initiatief om een multifunctioneel  speel- en beweegveld te realiseren.

 

ZWEMVOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE WAADHOEKE

Bloemketerp in Franeker. (Foto: Herre Hof)

De gemeente Waadhoeke gaat onderzoek doen naar de overdekte zwembaden De Bildtse Slag  in St Annaparochie en “Zwembad Bloemketerp in Franeker.

Ook wordt onderzocht het openlucht zwemmen – op het resort Waadhoeke te Menaldum – en mogelijkheden om te kunnen zwemmen in de  natuur.

In de raadsvergadering van 3 december jl. zijn de  toekomst-scenario’s  besproken: beide overdekte zwembaden in stand houden en/of nieuwbouw van één duurzame overdekte zwemvoorziening en in de tussentijd beide overdekte zwembaden behouden.

Begin 2021 wordt er onder de inwoners van de gemeente een digitale enquête gehouden, waarbij ook de georganiseerde sporters bij het onderzoeksproces worden betrokken.

In mei/juni 2021 zijn de scenario’s uitgewerkt en wordt door de Raad een definitief besluit genomen. In december jl. heeft de Raad er mee ingestemd dat “Stichting Zwembad Bloemketerp” nog een extra financiële steun krijgt van bijna € 80.000; daarmee kan het bad tot september 2021 open blijven. Deze eenmalige subsidie was nodig om de inkomstenderving over 2020 als gevolg van Covid-19 en een exploitatietekort op de begroting op te vangen en mogelijke sluiting te voorkomen.

Over dit onderwerp Kees Arendz aan het woord: 

Eerder verschenen GBulletins:

🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij. Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

 

TURBOROTONDE EN FIETSTUNNEL BIJ MARSUM

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)

Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog € 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF 2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019 opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel begin 2021 met de aanleg worden begonnen.

Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31 oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in het 2e kwartaal van 2021.

 

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL DOMEIN

De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

 

ZWEMBADEN

De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie, Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie op de hoogte!

 

MFC BERLTSUM

Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met het besluit. Proficiat Berltsum.

 

MILITAIRE RADARPOST WIER

Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente. Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

 

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS

In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 – tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van € 54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund. Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het Rijk.

 

REGENBOOGGEMEENTE

Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld. Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

 

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP

Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark. Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het dorp een contingent van St. Jabik krijgt.

De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking voor woningbouw!

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer