Wie Zijn Wij?

Van links naar rechts: Wietse Kuipers, Hedzer Terpstra, Gerard Tanja, Sybrig Kromkamp en Sebastiaan Douma.

Bestuur 

De taken binnen het bestuur van Gemeentebelangen zijn als volgt verdeeld:

  • Sebastiaan Douma – voorzitter
  • Hedzer Terpstra – secretaris
  • Sybrig Kromkamp – 2e secretaris
  • Wietse Kuipers – penningmeester
  • Gerard Tanja – algemeen lid

 

Kandidaten verkiezingen 22 november 2017

Hieronder staan de 50 kandidaten van Gemeentebelangen waarop u kunt kiezen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Waadhoeke.

nr. naam woonplaats
1 Kamstra, Douwe Franeker
2 Mast, Anita Menaam
3 Arendz, Kees Dronryp
4 Hof, Herre Franeker
5 Weiland, Adrie Minnertsga
6 Rodenburg, Klaas Franeker
7 Stuulen, Albert Deinum
8 Vaart, Sjoerd van der Franeker
9 Veer, Bouwe van der Winsum
10 Kingma, Pieter Dronryp
11 Roersma, Willem Deinum
12 Kromkamp, Sybrig Franeker
13 Plantinga, Jannetta St.-Jacobiparochie
14 Pen, Lute Dronryp
15 Jansen, Erik Berltsum
16 Douma, Marian St.-Annaparochie
17 Lodewijk, Theo Franeker
18 Hovenga, Minne Marsum
19 Terpstra, Liesbeth Franeker
20 Tolsma, André Dronryp
21 Waard, Jan de Ried
22 Ynema, Lieuwe Ingelum
23 Schepen, Kobus van Bitgum
24 Terpstra, Hedzer Bitgummole
25 Baarda, Tjeerd Marsum
26 Flapper, Auke Berltsum
27 Stok, Corina Boksum
28 Bekkema, Joop Schalsum
29 Boer, Tineke de Menaam
30 Cats, Jacob Menaam
31 Douma, Sebastiaan Franeker
32 Drost, Piet Menaam
33 Duinen, Piet van Franeker
34 Groothoff, Siebe Dronryp
35 Kuiper, Wietse Franeker
36 Kuipers, Haintje Spannum
37 Vries, Ruurd de Menaam
38 Sytsma, Sytze Zweins
39 Leyenaar, Sietse Dronryp
40 Rombout, Andries Johan Franeker
41 Sytema, Herman Wier
42 Wiersma, Atte Franeker
43 Tanja, Gerard Menaam
44 Ynema, Johnny Berltsum
45 Vries, Angelique de Menaam
46 Metselaar, Wil Franeker
47 Buwalda, Oane Berltsum
48 Sträter, Cees Dronryp
49 Boer, Johannes de Deinum
50 Kuperus, Folkert Franeker

Van links naar rechts zijn dit de eerste 10 kandidaten: Sjoerd van der Vaart, Kees Arendz, Adrie Weiland, Anita Mast, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Pieter Kingma, Douwe Kamstra, Bouwe van der Veer en Albert Stuulen.

 

Wethouders

Momenteel heeft Gemeentebelangen in zowel Franekeradeel als in Menameradiel een wethouder geleverd. 

Huidige wethouders

Joop Bekkema
(Gemeentebelang Franekeradeel)

1ste loco-burgemeester

Portefeuille:
Ruimtelijke ontwikkeling (w.o. structuurvisies), verkeer en vervoer, volkshuisvesting, milieu (w.o. Omrin), gemeentewerken, beheer en uitvoering (w.o. openbare verlichting en riolering), beheerplannen, projecten: Franeker Zuid en Kanaalzone

Lute Pen
(Gemeentebelangen Menaldumadeel)

1ste loco-burgemeester

Portefeuille:
Verkeer en vervoer, sport en sportvoorzieningen, milieu, afvalinzameling, financiën, waterbeheer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte.

 

Raadsleden

De huidige raadsleden vindt u hieronder. In zowel Menameradiel als in Franekeradeel zitten er 5 raadsleden in de gemeenteraad.

Huidige fractie Menameradiel (v.l.n.r.): Anita Mast, Kees Arendz, fractievoorzitter Piet Drost, Pieter Kingma en Willem Roersma

Huidige fractie Franekeradeel (v.l.n.r.): Klaas Rodenburg, Herre Hof, Liesbeth Terpstra, fractievoorzitter Douwe Kamstra en Sjoerd van der Vaart