Eerste kennismaking in het Bildt

Afgelopen week hebben twee informatieavonden plaatsgevonden in St.-Jabik en St.-Anne. Na onze eerste positieve ervaring in Winsum kijken we ook met tevredenheid terug op deze twee bijeenkomsten. Bijeenkomsten waar Kees Arendz als constante factor informatie gaf over waar Gemeentebelangen vandaan komt en waar we voor staan. Ook telkens aanwezig waren andere raadsleden, wethouders en bestuursleden om vragen van de aanwezigen te beantwoorden of ideeën uit te wisselen. Constructief wat ons betreft.

In de aanloop naar de bijeenkomst in Sint Annaparochie hebben verschillende mensen aangegeven het jammer te vinden dat de informatieavond tegelijkertijd plaatsvond met andere evenementen omtrent witte donderdag of de agenda’s van zowel de KNVB als gemeente het Bildt.

We zijn ons ervan bewust dat e.e.a. ongelukkig samen is gevallen. Echter is het momenteel ook een drukke tijd voor ons, gezien al de jaarvergaderingen van de verschillende wijk-, dorps- en streekbelangen in Littenseradiel, Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt. Die vinden rond deze tijd ook allemaal plaats en daar willen we ook graag bij aanwezig zijn om te vernemen wat er zoal speelt aldaar.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze informatieavonden in een relatief vroeg stadium plaatsvinden, omdat we graag mensen uit het Bildt en Littenseradiel z.s.m. willen interesseren in onze partij.

Wij proberen de kennis over de Bildtse taal en cultuur binnen te halen door echte Bilkerts aan ons te binden. Op die manier kan er intern weer de nodige kennis gedeeld worden.

We hopen dat geïnteresseerde Bilkerts zich bij ons aansluiten als (actief) lid: zij kunnen straks voor Gemeentebelangen de ogen en oren zijn in het (straks voormalig) Bildt. Daarnaast zijn we op zoek naar Bilkerts die wellicht een (on)verkiesbare plaats ambiëren op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen op 22 november a.s. of tegen die tijd bereid zijn hun naam toegevoegd zien worden aan een sympathisantenlijst.

Voor degenen die om wat voor reden ook, (een van) de afgelopen drie informatieavonden hebben moeten missen, komt er nog een mogelijkheid: dinsdag 25 april komen we nog langs in Minnertsga. We hopen u daar te treffen.