Jaarstukken Dienst SoZaWe

Vorige week donderdag werden de jaarstukken van de Dienst SoZaWe van 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisname.

Met veel verbazing hebben wij kennis genomen van de jaarstukken.

  • Ten eerste: door een misverstand zijn de stukken niet aan de gemeenteraden gestuurd. Dit was ook al het geval met de jaarstukken van 2016. Deze is de Dienst ook vergeten tijdig op te sturen. Hoe is dit mogelijk? Twee jaren achtereen dezelfde fout. Leert de Dienst niet van gemaakte fouten.
    Wat is hierin de rol van het Dagelijks bestuur? Een van onze wethouder zat in 2017 en in 2018 in het dagelijks bestuur. Is het deze wethouder niet opgevallen dat de stukken niet verstuurd zijn als lid van het dagelijks bestuur en als verantwoordelijk wethouder? Dat de Dienst voor het tweede jaar achtereen de jaarrekening te laat heeft opgestuurd naar de Gemeenteraad voelt bij de fractie van Gemeentebelangen als minachting naar de Gemeenteraad.
  • Ten tweede: de accountant kan geen volledige verklaring van rechtmatigheid afgeven. De uitgave van een bedrag van 2,5 miljoen is niet te verifiëren. Dit speelde ook al in 2015 en 2016. De Dienst geeft aan dat zij dit gericht hebben aangepakt, maar er is nog geen oplossing. Voor de fractie van Gemeentebelangen klinkt dit zeer ongeloofwaardig. En wij hebben nogmaals de vraag: hoe is dit mogelijk? 2,5 miljoen aan gemeenschapsgeld uitgeven en dat niet kunnen verantwoorden.
  • Ook heeft de accountant aangegeven dat er een onrechtmatige transactie is van  € 750.000,– Er is niet voldaan aan de Europese aanbestedingsregels. Voor de derde keer de vraag: hoe is dit mogelijk? Waarom hoeft de Dienst zich niet aan de regels te houden. Als een cliënt van de Dienst zich niet aan de regels houdt dan krijgt deze een maatregel of boete. Dat de Dienst zich niet aan de regels hoeft te houden is volgens ons niet uit te leggen.

De jaarrekening van 2017 wordt positief afgesloten. Maar wij weten inmiddels dat er ook een herziene begroting ligt voor 2019 waarin de Dienst 1,3 miljoen extra nodig heeft voor het uitvoeren van de zorg aan de inwoners van onze gemeente.

De gemeenteraden van de gemeenten die zijn opgegaan in Waadhoeke hebben uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de Dienst in 2020 weer deel uit te laten maken van onze gemeente. Coalitiepartij FNP heeft dan ook in haar verkiezingsprogramma staan: “daarnaast krijgt de gemeente haar eigen sociale Dienst terug”. In het coalitieakkoord is aangegeven: “Er is onderzoek nodig naar wat er gaat gebeuren”.

Gemeentebelangen heeft de uitdrukkelijke wens om de Dienst weer een afdeling van gemeente Waadhoeke te maken. Onder de verantwoordelijkheid van één wethouder.
Waarom willen wij dat?

  • Gemeentebelangen wil controle en zeggenschap over de uitgaven van de Dienst. Het grootste gedeelte van onze begroting gaat naar het sociaal domein en daarmee naar de Dienst. Wij willen tijdig jaarcijfer, een jaarrekening die is goedgekeurd door de accountant en een Dienst die zich aan de regels zoals Europese aanbesteding houdt. Gemeentebelangen wil geen jaarrekening die ter kennisgeving wordt aangeboden. Nogmaals wij willen controle en zeggenschap over de jaarrekening.
  • Ook levert de overgang van de Dienst naar een afdeling van de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing op aan overhead/huisvestigingskosten. Bij de verbouw van het gemeentehuis van Waadhoeke is rekening gehouden met huisvesting van de Dienst als afdeling van de gemeente Waadhoeke. Nu worden er nog twee panden gehuurd in de binnenstad van Franeker en is er 2018 een aanzienlijke verbouwing aan de panden gedaan. In 2017 waren de huurkosten € 791.000,–. Er worden onnodig hoge kosten gemaakt voor de huisvesting van de Dienst. Volgens de fractie van Gemeentebelangen kan dit geld binnen onze gemeente beter besteed worden.

Gemeentebelangen vraagt het college met onze opmerkingen aan de slag te gaan en deze ook mee te nemen naar de eerst komende bestuursvergadering. Na de bestuursvergadering  verwachten wij een terugkoppeling over de door ons gemaakte opmerkingen en verwachten wij een reactie van het Bestuur van de Dienst.

Daarnaast vragen wij de wethouder om januari 2019 het onderzoek te starten naar de toekomst van de Dienst en daarbij de uitdrukkelijke wensen van de voormalige raden meer te nemen.

Noot:
van de wethouder hebben wij begrepen dat wij in januari 2019 meer horen van het college over de mogelijke overgang van de Dienst naar een afdeling van de Gemeente Waadhoeke.

Gemeentebelangen wil benadrukken dat wij willen dat alle inwoners van onze gemeente, die zorg of ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen. Maar wij vinden ook dat wij de kosten voor de uitvoering van deze zorg en ondersteuning (overhead) scherp in de gaten moeten houden. In de raadsvergadering van 6 december 2018 doelden wij op de huisvestingskosten van de Dienst (bijna € 800.000,–) deze kunnen volgens ons veel lager. Het geld dat teveel wordt uitgegeven aan overhead kan volgens Gemeentebelangen beter besteed worden binnen onze gemeente. Hiervoor hebben wij ideeën genoeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *