Reactie GB op Woonvisie ‘Samen Sterk’ gemeenteraad 28-05-2020

image_pdfimage_print

Voor ons ligt de Woonvisie van Waadhoeke. Mede gebaseerd op het Woningmarktonderzoek NW- Fryslân, Harlingen en Waadhoeke. Vervolgens zijn er afgelopen jaar verschillende kernsessies geweest, waarbij de enquête werd gepresenteerd en vervolgens input vanuit dorpen en wijken werd gevraagd. Een prachtig doorlopen proces, waar op een zorgvuldige manier aandacht en een luisterend oor was voor de inwoners van Waadhoeke. Hulde daarvoor!

Toch wil Gemeentebelangen graag nog een aantal opmerkingen plaatsen, want we zijn kritisch! Dat moet ook, want na goedkeuring door de Raad, ligt deze Woonvisie voor de komende 10 jaar min of meer vast. Daarnaast verandert de wereld op dit gebied soms zo snel, dat we het amper kunnen bijbenen.
Nu to the point: zowel in de verschillende kernsessies, in de dorpsbelangvergaderingen als via de fractie, krijgen we met regelmaat de vraag vanuit de samenleving, waarom wij als gemeente zo nadrukkelijk willen sturen en niet openstaan voor nieuwe initiatieven v.w.b. woningbouw. Steevast, zo geven onze inwoners aan, krijgen wij het antwoord dat er vanwege de krimp niet gebouwd wordt, dat er nog wel voldoende plek is op een daarvoor bestemd bestemmingsplan, wat eerst vol moet of dat het niet past binnen de kaders zoals aangegeven in de Woonvisie.

De laatste jaren is er in veel dorpen bijna geen mogelijkheid om onze jongeren in het dorp te houden en ook onze ouderen zijn veelal gedwongen om te verhuizen naar elders, simpelweg omdat er geen beschikbare woningen zijn. Er komen steeds minder sociale huurwoningen, terwijl de vraag toeneemt en lange wachtlijsten ontstaan. Daarnaast blijkt dat in de vrije sector de vraag naar starterswoningen en seniorenwoningen alleen maar toeneemt.  Vanuit  Dorpsbelang is er nu geen kans is om dit stramien te doorbreken, vertrekt de jeugd, sluiten winkels, komt er druk op de school, en ontstaat een situatie die uiteindelijk zal lijden tot krimp.  Krimp wordt hiermee dus veroorzaakt, het ontstaat niet vanzelf! Wij moeten als Gemeente niet bang zijn om te bouwen voor leegstand, dat is naar onze mening een onjuiste gedachte, welke niet opgaat. Een gemeentebestuur kan geen sturing geven aan marktwerking, haar inwoners bepalen immers zelf die markt! Alle dorpen en wijken van Waadhoeke hebben een Dorps- of Wijkbelang. Gemeentebelangen ziet graag dat juist dáár, aan de basis, de regie wordt gelegd. Laten zij in kaart brengen waar wensen van hun inwoners/bewoners liggen, waar inbreiding, uitbreiding, of herstructurering nodig is. Laat het dorp of wijk met een gedegen plan komen, natuurlijk binnen  kaders, zoals nu beschreven in de  voor ons liggende Woonvisie met de toepasselijke naam ‘SAMEN STERK’.

Provincie Fryslân geeft alle ruimte! Gemeentebelangen is daarom van mening dat wij als Waadhoeke alvast moeten voorsorteren op de nieuwe omgevingswet, waarin door het Rijk is aangegeven dat Gemeenten een andere rol moeten aannemen. Van sturend en besluitvormend naar FACILITEREN en CO-CREEREN. Niet alles in kalk en cement gieten, want daarmee zetten we onszelf als Waadhoeke helemaal op slot. Laat ons nu eens voorop lopen, en niet een afwachtende houding aannemen wat andere gemeenten wel of niet gaan doen.  Deze visie staat als een huis, maar laten we er met z’n allen voor waken dat niet een Woningcorporatie  of een Beeld- Kwaliteit plan leidend is, maar dat de inwoners van Waadhoeke, van Wjelsryp tot Deinum, van Franeker tot Ouwe Syl en van Hitzum tot Winsum in staat worden gesteld aan te geven wat zíj willen. Wij hebben heel veel Dorp- en wijkbelangen, zij weten als geen ander wat er leeft binnen hun gemeenschap, maak daar gebruik van, het is gratis en voor niets!  Zij vragen, wij bieden MAATWERK.

 

De fractie van Gemeentebelangen heeft daarom een dringend verzoek aan de wethouder om:

  1. De toezegging te geven, de inventarisatie van wensen op het gebied van woningbouw, neer te leggen bij het dorp- en wijkbelang. Dat gedegen plannen met veel draagvlak vanuit de bevolking, vervolgens moet leiden tot een positief advies en een voorspoedige realisatie.

 

  1. Dat geplande haalbare projecten, waarbij de inwoners/ bewoners overwegend positief zijn en deze plannen van harte toejuichen, zoals de kadewoningen in Deinum en ‘Lyts Wenjen’ in Bertsum, met spoed worden opgepakt, zodat ze nog vóór de zomer een positief besluit tegemoet kunnen zien.

 

  1. Woningcoöperaties aan te sporen tot bouwen, als blijkt dat er vanuit dorpen en wijken behoefte is aan uitbreiding van sociale huurwoningen.

 

Tot slot:

Leeuwarden bouwt dorpen, Waadhoeke hééft al dorpen,

wees er zuinig op en FACILITEER,

want anders hebben in de nabije toekomst

onze dorpen straks geen inwoners meer!

 

One thought on “Reactie GB op Woonvisie ‘Samen Sterk’ gemeenteraad 28-05-2020

  1. Geachte fractie GB,

    N.a.v. jullie tweet en de voorafgaande raadsvergadering van 28 mei, het volgende:
    Zeer verbaasd waren wij als bij de reactie van GB op de 4 ingebrachte moties wordt opgemerkt dat, ondanks het sympathieke karakter, de fractie niet mee kan gaan met deze moties. Als argument bij motie 3 (project Fûgelflecht) wordt gezegd dat “de buurt het er niet mee eens is” …..
    Wij willen graag de onderbouwing zien van dit argument. Heeft GB een onderzoek laten doen? Of praat de fractie maar wat (na)?
    Wij hebben wel onderzoek gedaan in de buurt en direct omwonenden middels twee enquêtes. Het resultaat is nogal gemengd, maar de trend was meer positief dan negatief.
    Voor alle duidelijkheid: het plan om de vrijgekomen locatie te bestemmen als innovatieve, duurzame woonplek voor senioren (starters mogen ook!) in de context van een modern hofje, is een regelrecht uitvloeisel van een wijkvisie Schalsumerplan uit 2014. Deze wijkvisie is destijds wijkbreed aangenomen, zeker door de buurtvereniging! De wijkvisie is vastgesteld voor een periode van 2014/5 tm 2020. In een reactienota van de gemeente is gesteld dat (op basis van wat?) de locatie Fûgelflecht de bestemming ‘groen’ moet krijgen (van de oorspronkelijke ‘maatschappelijke’ bestemming). Het huidige BV-bestuur heeft dit omarmd, en gebruikt dit om ‘tegen’ het projectplan te zijn.
    De vraag is dan wat de zin van een meerjaren wijkvisie is, die door de BV destijds is vastgesteld en bij wisseling van bestuur ineens 180o van mening veranderd en dit ook in de buurt(krant) verkondigd.
    Overigens hebben wij in alle voorbereidende bijeenkomsten voor de woonvisie geen enkele buurtvereniging kunnen waarnemen, i.t.t. een aantal dorpsbelang vertegenwoordigers in onze gemeente. Kennelijk leeft wonen en leefomgeving niet erg bij de Franeker wijk- en buurtverenigingen….

    Echter, los van de plannen op de Fûgelflechtlocatie, die ook op een andere geschikte locatie gerealiseerd kunnen worden, was de bedoeling van onze zienswijze om ruimte en (dringend) aandacht te geven (in de woonvisie) voor moderne seniorenhuisvesting. Naar onze mening aan de hand van gedegen en uitgebreide onderbouwing. Dit is niet een lokaal probleem; in heel Nederland gaat dit spelen in de toekomst, vandaar de vele onderzoeken, publicaties en acties (bijv. Stg. Knarrenhof) in dit verband. Onze bedoeling in zowel zienswijze als begeleidende brief aan alle fracties is kennelijk niet goed gelezen of begrepen. Jammer vinden wij dat en een gemiste kans.
    Jammer ook dat in één –onverantwoorde- zin een motie die hierover gaat onderuit wordt gehaald.

    Natuurlijk zijn wij ten alle tijd bereid om in een fractievergadering onze bedoelingen en plannen toe te lichten.

    Namens de werkgroep Fûgelflecht,
    Albert Nauta

Comments are closed.