Kies voor vrijliggend fietspad Wier-Berltsum

image_pdfimage_print

Gemeentebelangen-raadslid Haaye Hoekstra heeft mede namens Christen Unie Waadhoeke en VVD Waadhoeke de onderstaande brief aangeboden aan het college van B & W.

 

Bijbehorend opiniestuk verscheen gisteren in het Friesch Dagblad en is hier te lezen.

 

Aan het College van B. en W. en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke
p.a. Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

 

Berltsum, 21 december 2020

 

Geacht College en mede raadsleden,

 

Naar aanleiding van de motie van 2 juli 2020, het amendement van 5 november 2020, de verzoeken van de betreffende dorpsbelangen en werkvoorzieningsschap  EMPATEC hebben de fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Hatsum – Winsum en Menaam – Wier (Gernierswei) te bespoedigen.

Door de komst van de Haak om Leeuwarden en het wegvallen van de  brug bij Deinum kiezen vooral de inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke er nu voor om via Dronryp en Winsum richting Sneek te rijden. Dat betekent dat het autoverkeer tussen Hatsum en Winsum van de zelfde weg gebruik moet maken als de fietsers. Zet daar het veelvuldige en alsmaar groter wordende landbouwverkeer naast en het moge duidelijk zijn dat de fietsers hier in de knel komen en dat de weg als zeer onveilig bestempeld kan worden.

De Genierswei is de laatste jaren steeds drukker geworden. Enerzijds door groter, zwaarder landbouw- en vrachtverkeer en meer autobewegingen. Anderzijds door de toename van fietsers. Dit zorgt regelmatig voor zeer onveilige situaties langs dit tracé. Met name bezoekers van Theeschenkerij de Brinkhoeve, maar ook toeristen, inwoners van Wier en omliggende dorpen maken veelvuldig gebruik van de Genierswei richting Berltsum.

Hoewel wethouder Tol het verzoek heeft gekregen alternatieven – en de mogelijkheid tot financiering van beide fietspaden te onderzoeken,  hebben, gelet op het belang van de betreffende fietspaden,  bovengenoemde fracties besloten de wethouder hierin te ondersteunen in de vorm van een eigen onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er een veel goedkoper alternatief is voor de aanleg van een fietspad langs de Gernierswei vanaf de Kleasterdyk bij Berltsum tot in het begin van Wier.  

Het onderzochte alternatief is inmiddels met EMPATEC en de dorpsbelangen van Wier, Minnertsga en Berltsum besproken en wordt door alle partijen breed gedragen. Wel hebben de betrokken partijen aangegeven dat men graag onderstaande wensen in de plannen ingepast zag worden. Dat betreft;

  • I.v.m. de veiligheid van de werknemers van EMPATEC graag het fietspad aan de oostkant van de Gernierswei.
  • Niet te veel verkeersremmende maatregelen. Voor de inwoners van Minnertsga en ook voor de inwoners van St. Jacobiparochie en Westhoek is de Gernierswei de ontsluitingsweg richting Leeuwarden en Sneek. Verkeersremmende maatregelen op de Gernierswei kunnen er toe leiden dat men voor een route door de dorpen kiest en daarmee meer overlast voor de betreffende dorpen veroorzaakt.
  • I.v.m. de verkeersveiligheid voor de fietsers graag een aparte fietsbrug naast de bestaande brug.
  • Een opgang vanaf het fietspad langs het Wiid naar het te realiseren fietspad langs de Gernierswei.  Dit geeft een impuls aan de recreatieve fietsroutes in de omgeving.
  • Bij Wier, afhankelijk van welke afslag wordt gekozen,  een verbreed schelpen – of betonpad naar de theetuin.

Op de bijgesloten  kaart staan de vier bestaande mogelijkheden om van Menaam naar Berltsum te komen (v.v.). De route over de Gernierswei (vanaf de Sânwei tot de Kleasterdyk) staat hier niet op omdat we deze als onveilig beschouwen.  Op de kaart staat ook het gewenste tracé vanaf de Kleasterdyk tot Wier en als kers op de taart de twee wandelrondjes die ontstaan door de aanleg van het fietspad vanaf de Kleasterdyk tot Wier.

Met de onderzochte variant langs de Gernierswei besparen we ruim ca. € 600.000,– t.o.v. de raming ( totaal € 1.000.000,– ). Voor in totaal ruim € 1.000.000  kan dan ook  het fietspad van Hatsum naar Winsum worden aangelegd,  dit is geraamd op ca. € 680.000,–

Hopelijk ziet het College in bovenstaande alternatief voldoende aanleiding om zo spoedig mogelijk met de aanleg van de gewenste fietspaden te starten. Mocht wethouder Tol een beter alternatief hebben dan zullen wij dat alternatief van harte steunen.

 

De fracties van:

Christen Unie Waadhoeke
VVD Waadhoeke
Gemeentebelangen Waadhoeke

 

Kaart van fiets- en wandelroutes. In het rood de ontbrekende veilige wandel- en fietsverbinding over de Gernierswei.