GBulletin ’21-10

image_pdfimage_print

41 x Gemeentebelangen

Voor onze partij zijn alle 41 kernen in Waadhoeke even belangrijk. Er staan dan ook 41 enthousiaste kandidaten klaar om uw belangen te dienen.

Op de foto de eerste 12 kandidaten:

Voorste rij: Kees Arendz, Douwe Kamstra, Adrie Weiland;
2e rij: Emma Zuidema, Anita Mast, Herre Hof, Bouwe v/d Veer
3e rij: Mathijs Kalma, Sebastiaan Douma, Haaye Hoekstra, Ludwig Seerden en Leendert Ferwerda.

Op 26 nov. werd op de Algemene Vergadering door ruim 35 leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst unaniem vastgesteld. De totale lijst en het programma (in 4 talen!) verschijnen binnenkort. Het campagneteam vordert al heel snel met vele interessante en ook “ludieke” acties, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. We houden jullie op de hoogte!

 

GEMEENTEBELANGEN WAS OP BEZOEK BIJ: de inwoners uit de Franeker wijk “de Arkens”, bij de Akkerman Investgroup B.V., bij “Vrienden van Franeker” en de K.N.K.B. Helaas moest de bewonersbijeenkomst in St.Annaparochie door corona worden geannuleerd. Meerdere afspraken staan in de planning.

 

K.N.K.B.verslag. Na ontvangst op het bondsbureau werd stil gestaan bij de  functie en rol van de K.N.K.B en wat de betekenis van het gemeentebestuur zou moeten zijn en wat GB daarin nog meer kan betekenen. Op ons initiatief is immers in 2019 bij het vaststellen van de gemeentelijke sportnota unaniem het kaatsen in Waadhoeke als ‘unique selling point’ aangemerkt!

De K.N.K.B (109 verenigingen, 10.000 leden, 4,2 volledige banen) heeft een flinke achterban. Er wordt intensief samengewerkt met het Keatsmuseum, het PC-bestuur en de lokale kaatsvereniging Jan Bogtstra (het zgn. “Klavertje 4”) om Franeker als Kaatsstad herkenbaar te maken en uit te dragen. Een belangrijk punt voor de K.N.K.B. is dat de grote wedstrijden in Franeker worden gehouden. Eveneens werd duidelijk dat er ook zeker niet minder inzet zal zijn voor  de aangesloten verenigingen.

GB gaf aan het belangrijk te vinden dat er voortdurend aandacht wordt geschonken  aan “Franeker Kaatsstad”. In het komende verkiezingsprogramma van GB is sport en cultuur een van de speerpunten. GB vroeg de directeur Marco Hoekstra nog naar het Beweegteam van de gemeente dat activiteiten naar het onderwijs organiseert als het om bewegen gaat (ook kaatsen en wallball). De focus  op andere groepen in Waadhoeke moet vooral niet verwaarloosd worden. Hoekstra zegt daar vanuit het kaatsen volmondig “ja” tegen.

 

UIT DE RAADSVERGADERINGEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE

^ naamgeving viaducten
GB (bij monde van Kees Arendz) vroeg het college om maximale ondersteuning te verlenen aan het vernoemen van twee viaducten in de autosnelweg A31 naar de twee omgekomen militairen, te weten Martijn Rosier, St.Annaparochie (omgekomen in 2007 in Afghanistan) en Dave Steensma, Franeker (2004, missie in Irak). Het GB-verzoek sluit aan op idee van het Veteranen Platform om in de komende jaren zo’n 40 bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties

^ pinautomaat in Franeker
Gemeentebelangen had dit voorjaar in de raad al aangedrongen om niet zonder slag of stoot het verdwijnen van de pinautomaat in Franeker te accepteren. Onze kritische opstelling heeft succes gehad; begin december is de nieuwe automaat in gebruik genomen bij het Keatsmuseum (Voorstraat).
Nu de pinautomaat in Sint-Anne nog!

^ baggerplan 2022-2030
In het raadsvoorstel van 11 november stond dat geen uitvoering zou worden gegeven aan het uitdiepen van de Harnzertrekfeart (Dronryp), de Sexbierumerfeart en de Lange Daam (Spannum). De fractie van GB diende een amendement in: “het verdiepen van opfearten in het baggerplan mag niet worden uitgesloten. De wethouder zegde toe in deze raadsperiode alsnog te onderzoeken wat er nodig is om het baggeren toch mogelijk te maken.

^ mobiliteitsvisie
In de raadsvergadering van 9 december stond het vaststellen van het raadsvoorstel “Mobiliteits-visie” op de agenda. In de reactie uit Klooster-Lidlum van het College op de verkeerssituatie Mûntsewei (een veel gebruikte verbindingsweg en hoofdfietsroute) was niet als specifieke maatregel in de mobiliteitsvisie opgenomen. Gemeentebelangen diende een amendement in:
“de verkeerssituatie Mûntsewei als maatregel opnemen in de mobiliteitsvisie in de tabel van “Totaaloverzicht van de voorgestelde maatregelen” en de “Maatregelen verkeersveiligheid en infrastructuur”.”
Ons amendement is m.u.v. fractie SAM aangenomen.

Ook heeft de GB-fractie aangegeven:

  • zich zorgen te maken over de toekomst van het openbaar vervoer in de gemeente Waadhoeke;
  • zorgen te hebben over de stagnatie van het ombouwen van leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen tot woningen/wooncomplexen door het gevoerde parkeerbeleid, wat tot gevolg heeft verpaupering en verloedering.
  • aandacht te vragen voor verbreding van het “Laaisterpadsy” te Ouwe-Syl; verbreding van het fietspad- en de vaarweg naar Ouwe Syl terugbrengen op het onderhoudsniveau van de voormalige gemeente Het Bildt.

 

2021 gaf ons door corona weinig mogelijkheden tot live-contacten (vergaderingen, dorpsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken). Het bestuur, de fractie, schaduwfractie en het campagneteam van GB hopen op “andere tijden” en wensen iedereen fijne, prettige feestdagen en vooral…

BLIJF GEZOND IN
2022

Een belangrijk jaar voor de gemeentepolitiek in Waadhoeke! Het GB-team is er klaar voor!