#5 Herre Hof

image_pdfimage_print

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vijf op de kandidatenlijst, Herre Hof.Ik bin Herre Hof en staan op e kandidatenlist fan Gemeentebelangen foar de komende gemeenteraadsverkiezingen verkyzingen yn maart.

Ik ben rom 40 jier trouwt haw 2 Bern en 2 pakesizzers. Ik wol my noch in periode as riedslid beskibbaer Stelle en ynsette foar de ynwenners fan de gemeente Waadhoeke.

Fanof 2008 bin ik riedslid west, wervan de leste fjour jier yn waadhoeke. Ien fan de punten yn us ferkiesingsprogramma is Keunst en Kultuur.

Ik wol der in pear punten ut neamme: Gemeentebelangen steunt de ynwenners die wurkje aan keunstutingen die yn sted en dorpen toant wurd om dermei de skiednis fan de stad en doarpen te bewarjen.

Gemeentebelangen steunt partikulieren, ferienigingen en organisaties die sich ynsette foar kulturele evenementen lykas musiek, sang, iepenloftspul en toaniel; mar ek evenementen lykas AD, Bildtse earappelwiken, it fierljeppen en de PC.

Gemeentebelangen wol dat it oanfreegjen fan fergunningen for iepenbiere kulturele aktiviteiten ferienfaldigt wurd. Sprekke dizze punten jo on? Meitsje in maart gebruk van jo demokratisch stemrjocht en Stim Gemeentebelangen! Us motto is: Ynwenners foarop.