GBulletin ’23-3

image_pdfimage_print

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN-WAADHOEKE
Deze keer met veel bijdragen van onze raadsleden over diverse openingen en bezochte jaarvergaderingen.


LINTJESREGEN

Opnieuw een GB’er in de schijnwerpers, deze keer HERRE HOF. Op de foto krijgt hij de erepenning opgespeld door burgemeester Marga Waanders. Adrie Weiland, Kees Arendz en Mathijs Kalma waren voor Gemeentebelangen bij deze plechtigheid en brachten de felicitaties over. Herre: “Toch nog een plaatsje in het bulletin”.


KLEIN WONEN BERLIKUM

Ons jongste raadslid EMMA ZUIDEMA hield in de raadvergadering van juni haar “maiden speech” over het projekt “Lyts Wenjen” aan de Kwekerijleane in Berltsum. Voor GB alom blijdschap omdat er eindelijk opnieuw een stap wordt gezet in de realisatie van dit projekt.

Ze deed haar speech in het Bildts en in dit bulletin een deel van haar bijdrage.

Belangrijk voor de fractie is het feit dat de adviesnota Kwekerijleane op de agenda staat.

Al in 2012 worde d’r deur middel fan ‘n werkgroep ‘n  eerste opset fan dut plan in gang set. Derna ontwikkelde ‘t plan him en worde in 2017 deur doe nag de raad fan Menameradiel ja said op ‘t inisjatyffoorstel om de behoeften fan hur  inweuners te ondersoeken op ‘t gebied fan doe nag Tiny Houses en hiermet werom te kommen bij de gemeenteraad. Deur de gemeentlike herindeling en alles wat derbij kiken komt, leken ‘t d’r op dat dut projekt deur alle fertraging ‘n lange-termynprojekt worre sou. 

Derom besloaten in maai 2019 de fraksys fan de VVD, de FNP  en, doe nag gemeenteraadslid namens Gemeentebelangen, Kees Arendz, in te gripen deur middel fan ‘n inisjatyffoorstel: d’r waren ferwachtings skept bij de inweuners fan Belkum en dut hoffy most toch reäliseerd worre kinne? Mominteel is alleen Kees Arendz nag ferbonnen an klain weunen Belkum, werbij at hij  mominteel ferbonnen is as wethouwer namens Gemeentebelangen. Hoe mooi is ‘t dat nou krekt hij as portefullyhouwer Wonen, deuze reälisasy bewerkstellige kin.

Wer’t in ‘t begin nag sproken worde over tiny houses, binne ‘t nou tien, wat groatere weunings worren die’t aansen in ‘n hoffy, omringd deur feul groen boud worre kinne op de lokasy fan de foormalige  basisskoal: Klainskalige, levensloopbestindige en duurseme weunings die’t anslútte bij de fraag fanút ‘t dorp en de nabije omgeving. Dat biedt niet alleen perspektyf foor senioren, maar ok rúmte en deurstroming foor jongeren út Belkum en omstreken op de mominteel krappe weuningmet.Ut de Zienswijzen die’t bij dut stik hore, kwam dúdlik  na forenen dat de skep nou maar gau de grônd in mot en bij die insteek slút de fraksy fan Gemeentebelangen him graag an. Wij spreke dernaast ôns waardering foor de werkgroep klain weunde út en hope dat dut projekt nou aansen gau reäliseerd worre kin. Derom stimt de fraksy fan Gemeentebelangen graag in met de foorlêgende adfysnota”.

Emma Zuidema


WERKBEZOEKEN

Fractieleden van Gemeentebelangen legden diverse werkbezoeken af:

  • Emma Zuidema en een SAM-fractielid waren bij een bijeenkomst van de lokale groencommissie in Froubuurt. Daar werd een stukje land ingezaaid met bio-diverse bloemenzaden.
  • Ook was een delegatie, op uitnodiging, aanwezig op Europark de Weide om inzicht te krijgen in wat er gebeurt met het Waadhoeke-afval.
  • Een groot aantal GB’ers ging op werkbezoek bij “Fijn Wonen” in Heerenveen.
  • Op vrijdag 30 juni gaan een aantal GB’ers op bedrijfsbezoek bij Motorexpert-Menaam.
Froubuurt


GEMEENTELIJK STEUNPUNT (SERVICELOKET)

GB-fractielid Emma schreef onlangs in Bildt.nu over een gemeentelijk steunpunt in de voormalige gemeente het Bildt. Zij had beloofd om hierop terug te komen als er nieuws over dit onderwerp was. En dat is er! De resultaten van de gehouden flitspeiling zijn inmiddels bekend en daaruit blijkt dat 52% van de mensen die deze peiling invulden, graag een extra serviceloket (of steunpunt) willen. Daarom gaf de gemeente op 23 mei aan om nu te gaan onderzoeken waar dit steunpunt in de gemeente zou moeten komen te staan en hoe dit eruit zou moeten komen te zien.


OPENING MFC-IT STEDHȖS-BERLTSUM

Na 10 jaar voorbereiding kon eindelijk het multifunctionele centrum op 3 juni worden geopend. Alles-onder-één-dak aan de Hôfsleane. Met de slogan: foar byntenis fan ús stêdse doarp en minske,

zet Berltsum een unieke stap voorwaarts. Hulde aan de inzet van de vele vrijwilligers,

Berltsum kan trots zijn op haar “stedhûs”. Voor GB waren bij de opening aanwezig: Emma Zuidema, Leendert Ferwerda en Anita Mast.

MFC It Stedhûs in Berltsum


NOG ENKELE NIEUWTJES………

Groenonderhoud. De fractiespecialisten spraken onlangs met de ambtenaren over het groenonderhoud. Van beide kanten werden informatie en ideeën uitgewisseld over o.m. maaibeleid, de zorgen over de iepenlaan tussen Bitgum en Bitgummole, de verwaarloosde gemeentetuin achter het gemeentehuis en het onderhoudsniveau. Nu de uitvoering nog!

In de raadsvergadering van 29 juni staan o.m. op de agenda:

  • theater de Koornbeurs;
  • supermarktbeleid/binnenstadsvisie Franeker