GBulletin ’24-1 – Gemeentebelangen Waadhoeke boekt successen: Vlinderrots, Servicepunt in Sint Annaparochie en Evenementencoördinator

image_pdfimage_print

Vlinderrots: Erkennen en herdenken stil verdriet

Ons raadslid Leendert Ferwerda heeft het college gevraagd of er op de vier gemeentelijke begraafplaatsen in Franeker, St.- Annaparochie, Vrouwenparochie en St.-Jacobiparochie  vlinderrotsen geplaatst konden worden. Door een glazen vlinder aan te brengen op de vlinderrots hebben ouders de mogelijkheid hun kind te herdenken die tijdens een zwangerschap, bij de geboorte of vlak na de geboorte is overleden.  Wij zijn trots en dankbaar dat de vlinderrotsen inmiddels geplaatst zijn en ouders nu een plekje hebben om hun kinderen te herdenken.


Servicepunt in Sint Annaparochie: Dichtbij voor de gemeenschap

Een ander speerpunt uit ons verkiezingsprogramma met een positief resultaat is de realisatie van een servicepunt in Sint Annaparochie in ‘Ons Huis’. Door een toegankelijk en lokaal punt te bieden voor gemeentelijke diensten, versterkt de partij de band tussen de overheid en haar burgers. Dit servicepunt is een centrale plek waar inwoners terechtkunnen voor informatie, hulp en ondersteuning, waardoor de dienstverlening nog klantgerichter wordt.


Evenementencoördinator voor Gemeente Waadhoeke: Verbindende kracht voor feestelijke momenten

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat wij binnen de gemeente graag een medewerker willen die: verenigingen steunt, begeleidt, ontzorgt en wegwijs maakt op het gebied van vergunningen, verzekeringen, aanvragen subsidies etc. Deze medewerker is er, mede door Gemeentebelangen, nu in Waadhoeke. Deze coördinator zal fungeren als een brug tussen organisatoren, gemeentelijke instanties en lokale belanghebbenden.


Wethouder Kees Arendz over de Ouwejaarssjo Even Bildts

Klaas Dankert, presentator van ‘Even Bildts’ van Omroep Zilt, vroeg mij om de laatste uitzending van het jaar op 30 december bij MFC Froubuurt bijzonder te maken. Op deze live-locatie kwamen verschillende inwoners aan het

woord. De winnaar van het Bildts songfestival 2023, Rick de Vries uit St. Jacob, verzorgde de muzikale omlijsting en de bar was open…

Het verzoek aan mij was om te praten over woningbouw op ’t Bildt, en ik stemde graag in. Tijdens de uitzending kwamen interessante bouwontwikkelingen aan bod, zoals het voorstel voor zeven woningen in Nij Altoenae en de voortgang van het plan St. Anna-Zuid met maximaal 71 woningen. De gemeente ontving ook een aanzienlijke subsidie van 3,5 miljoen euro om 50 woningen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk te verbeteren en te verduurzamen. Samen met de ‘Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken’ gaan we enthousiast aan de slag. Er zijn ook andere woningbouwprojecten in Franeker, Minnertsga, Spannum, Menaam, Dronryp, Winsum, Rie en Sexbierum. 

Er liggen momenteel 11 ontwerp bestemmingsplannen, voor meer dan 300 woningen erbij in Waadhoeke, voor zienswijze ter inzage. En belangrijk om te vermelden; voor alle aandachtsgroepen.

Een succesvolle uitzending in het gezellige MFC van Froubuurt!


Dorpen- en wijkbezoeken

Op donderdag 16 november hebben wij een bezoek gebracht aan de Alvestêdwyk in Franeker, in de Poort van Franeker. Het was een waardevol en constructief bezoek waarbij wij in gesprek zijn gegaan met de bewoners en lokale vertegenwoordigers. De Alvestêdwyk bleek een bruisende buurt te zijn met een actieve gemeenschap. Tijdens de ontmoeting zijn verschillende onderwerpen besproken, waaronder wijkontwikkeling, verkeer en veiligheid, nieuwbouw, leefbaarheid en verbeterpunten. We hebben de betrokkenheid van de bewoners ten volle ervaren, en dit bezoek heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd in de behoeften en uitdagingen van de wijk.

Op 13 december 2023 hebben wij opnieuw een bezoek afgelegd, ditmaal aan It Stêdhûs van Berltsum. Het dorpsbezoek bood ons de kans om direct in contact te staan met de inwoners van Berltsum. Gedurende de bijeenkomst zijn diverse onderwerpen besproken, variërend van jeugdoverlast, boten, tekort aan huurwoningen, energielandschap, kleinschalig wonen en projectontwikkelingen Berltsumer Feart. De interactie met de bewoners heeft ons waardevolle informatie verschaft, een beter begrip van de behoeften en prioriteiten van het dorp. Een open dialoog met de gemeenschap is cruciaal voor het bevorderen van een positieve en samenhangende leefomgeving, en wij blijven ons inzetten voor de belangen van alle inwoners.


Een GB-Coryfee neemt afscheid 

In november 2023 verhuisden Hedzer en Jannie Terpstra, na 44 jaar Bitgummole, naar een prachtig en energie-neutraal chalet tussen Earnewâld en Ȃldegea. Middenin een natuurgebied op het perceel van dochter Monique. Hedzer (met z’n 82 jaar) bekleedde diverse functies: basisschool-directeur, 40 jaar gezicht van OKK-

Bitgum en later een politieke betrokkenheid. Aangetrokken door Lute Pen en wijlen Jacob Cats was hij actief eerst bij Gemeentebelangen Menameradiel en na de fusie met Franekeradeel, Het Bildt en deels Littenseradiel bij GB-Waadhoeke. Daar schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma 2022-2026 en was hij schaduwfractielid, lid van het ondersteuningsteam en auteur van de nieuwsbulletins. Voor al zijn inzet kreeg Hedzer een koninklijke onderscheiding en werd hij erelid van OKK. Verheugend is het dat Laura van Twillert vanaf nu de bulletins redigeert. Ze laten geschiedenis achter zich, maar het vooruitzicht, dichtbij hun kinderen en te midden van roedels reeën geeft hen ook een fijn vooruitzicht.

Zij bedanken iedereen voor alle liefdevolle contacten en medewerking. Hedzer en Jannie vergeten Bitgum(mole) niet en blijven OKK’ers en GB’ers.