1

GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
Kies voor vrijliggend fietspad Wier-Berltsum

Gemeentebelangen-raadslid Haaye Hoekstra heeft mede namens Christen Unie Waadhoeke en VVD Waadhoeke de onderstaande brief aangeboden aan het college van B & W.

 

Bijbehorend opiniestuk verscheen gisteren in het Friesch Dagblad en is hier te lezen.

 

Aan het College van B. en W. en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke
p.a. Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

 

Berltsum, 21 december 2020

 

Geacht College en mede raadsleden,

 

Naar aanleiding van de motie van 2 juli 2020, het amendement van 5 november 2020, de verzoeken van de betreffende dorpsbelangen en werkvoorzieningsschap  EMPATEC hebben de fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Hatsum – Winsum en Menaam – Wier (Gernierswei) te bespoedigen.

Door de komst van de Haak om Leeuwarden en het wegvallen van de  brug bij Deinum kiezen vooral de inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke er nu voor om via Dronryp en Winsum richting Sneek te rijden. Dat betekent dat het autoverkeer tussen Hatsum en Winsum van de zelfde weg gebruik moet maken als de fietsers. Zet daar het veelvuldige en alsmaar groter wordende landbouwverkeer naast en het moge duidelijk zijn dat de fietsers hier in de knel komen en dat de weg als zeer onveilig bestempeld kan worden.

De Genierswei is de laatste jaren steeds drukker geworden. Enerzijds door groter, zwaarder landbouw- en vrachtverkeer en meer autobewegingen. Anderzijds door de toename van fietsers. Dit zorgt regelmatig voor zeer onveilige situaties langs dit tracé. Met name bezoekers van Theeschenkerij de Brinkhoeve, maar ook toeristen, inwoners van Wier en omliggende dorpen maken veelvuldig gebruik van de Genierswei richting Berltsum.

Hoewel wethouder Tol het verzoek heeft gekregen alternatieven – en de mogelijkheid tot financiering van beide fietspaden te onderzoeken,  hebben, gelet op het belang van de betreffende fietspaden,  bovengenoemde fracties besloten de wethouder hierin te ondersteunen in de vorm van een eigen onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er een veel goedkoper alternatief is voor de aanleg van een fietspad langs de Gernierswei vanaf de Kleasterdyk bij Berltsum tot in het begin van Wier.  

Het onderzochte alternatief is inmiddels met EMPATEC en de dorpsbelangen van Wier, Minnertsga en Berltsum besproken en wordt door alle partijen breed gedragen. Wel hebben de betrokken partijen aangegeven dat men graag onderstaande wensen in de plannen ingepast zag worden. Dat betreft;

 • I.v.m. de veiligheid van de werknemers van EMPATEC graag het fietspad aan de oostkant van de Gernierswei.
 • Niet te veel verkeersremmende maatregelen. Voor de inwoners van Minnertsga en ook voor de inwoners van St. Jacobiparochie en Westhoek is de Gernierswei de ontsluitingsweg richting Leeuwarden en Sneek. Verkeersremmende maatregelen op de Gernierswei kunnen er toe leiden dat men voor een route door de dorpen kiest en daarmee meer overlast voor de betreffende dorpen veroorzaakt.
 • I.v.m. de verkeersveiligheid voor de fietsers graag een aparte fietsbrug naast de bestaande brug.
 • Een opgang vanaf het fietspad langs het Wiid naar het te realiseren fietspad langs de Gernierswei.  Dit geeft een impuls aan de recreatieve fietsroutes in de omgeving.
 • Bij Wier, afhankelijk van welke afslag wordt gekozen,  een verbreed schelpen – of betonpad naar de theetuin.

Op de bijgesloten  kaart staan de vier bestaande mogelijkheden om van Menaam naar Berltsum te komen (v.v.). De route over de Gernierswei (vanaf de Sânwei tot de Kleasterdyk) staat hier niet op omdat we deze als onveilig beschouwen.  Op de kaart staat ook het gewenste tracé vanaf de Kleasterdyk tot Wier en als kers op de taart de twee wandelrondjes die ontstaan door de aanleg van het fietspad vanaf de Kleasterdyk tot Wier.

Met de onderzochte variant langs de Gernierswei besparen we ruim ca. € 600.000,– t.o.v. de raming ( totaal € 1.000.000,– ). Voor in totaal ruim € 1.000.000  kan dan ook  het fietspad van Hatsum naar Winsum worden aangelegd,  dit is geraamd op ca. € 680.000,–

Hopelijk ziet het College in bovenstaande alternatief voldoende aanleiding om zo spoedig mogelijk met de aanleg van de gewenste fietspaden te starten. Mocht wethouder Tol een beter alternatief hebben dan zullen wij dat alternatief van harte steunen.

 

De fracties van:

Christen Unie Waadhoeke
VVD Waadhoeke
Gemeentebelangen Waadhoeke

 

Kaart van fiets- en wandelroutes. In het rood de ontbrekende veilige wandel- en fietsverbinding over de Gernierswei.De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Tijdens de raadvergadering van 3 december 2020 is aan de gemeenteraad gevraagd om 1,1 miljoen extra over te maken aan deze gemeenschappelijke regeling. In totaal wordt 5 miljoen gevraagd van de deelnemende gemeenten

Voor de fractie van Gemeentebelangen is er nog steeds veel onduidelijkheid en wij vragen ons nog steeds af:

 • Hoe kun je miljoenen in de boekhouding “verkeerd” boeken, waardoor de resultaten over de jaren 2014 tot en met 2019, te positief worden voorgesteld?
 • Hoe kun je het tekort over 2014 toeschrijven aan de gewijzigde financiering van de WSW vanaf 2015?
 • Wie is hier verantwoordelijk voor?
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid?

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft meerdere malen aangegeven dat er verandering moet komen in de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling. Het eerst signaal was zelfs van de herindelingscommissie nog voordat er een gemeenteraad Waadhoeke bestond. Als vervolg hierop is in één van de eerste raadsvergaderingen van Waadhoeke een amendement aangenomen, gesteund door alle raadsleden. Ook is later op diverse momenten aangegeven dat er actie van de gemeenschappelijke regeling werd verwacht om de financiële situatie te verbeteren.
                                                                                                                         
Deze signalen zijn genegeerd door de directie en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De verantwoordelijk wethouder heeft meerdere keren aangegeven dat er hard gewerkt wordt. De fractie van Gemeentebelangen vraag zich af waar zij in haar rol als wethouder en als voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur zo hard aan heeft gewerkt. Dit omdat de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling nu zo slecht is dat de salarissen van de medewerkers mogelijk niet uitbetaald kunnen worden.

Het stoort de fractie van Gemeentebelangen vooral dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen door de directie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Zij blijven zitten en kunnen doorgaan met het gevoerde wanbeleid.

Ook zuur is dat de extra financiële bijdrage wordt betaald uit de algemene reserve. Dit betekent dat er plannen/projecten/ of ideeën van onze inwoners niet door kunnen gaan omdat het geld naar de gemeenschappelijke regeling is gegaan. Gemeentebelangen is van mening dat dat niet uit is te leggen aan onze burgers.

Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd. Wij hebben tegen gestemd om een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Reactie GB op Woonvisie ‘Samen Sterk’ gemeenteraad 28-05-2020

Voor ons ligt de Woonvisie van Waadhoeke. Mede gebaseerd op het Woningmarktonderzoek NW- Fryslân, Harlingen en Waadhoeke. Vervolgens zijn er afgelopen jaar verschillende kernsessies geweest, waarbij de enquête werd gepresenteerd en vervolgens input vanuit dorpen en wijken werd gevraagd. Een prachtig doorlopen proces, waar op een zorgvuldige manier aandacht en een luisterend oor was voor de inwoners van Waadhoeke. Hulde daarvoor!

Toch wil Gemeentebelangen graag nog een aantal opmerkingen plaatsen, want we zijn kritisch! Dat moet ook, want na goedkeuring door de Raad, ligt deze Woonvisie voor de komende 10 jaar min of meer vast. Daarnaast verandert de wereld op dit gebied soms zo snel, dat we het amper kunnen bijbenen.
Nu to the point: zowel in de verschillende kernsessies, in de dorpsbelangvergaderingen als via de fractie, krijgen we met regelmaat de vraag vanuit de samenleving, waarom wij als gemeente zo nadrukkelijk willen sturen en niet openstaan voor nieuwe initiatieven v.w.b. woningbouw. Steevast, zo geven onze inwoners aan, krijgen wij het antwoord dat er vanwege de krimp niet gebouwd wordt, dat er nog wel voldoende plek is op een daarvoor bestemd bestemmingsplan, wat eerst vol moet of dat het niet past binnen de kaders zoals aangegeven in de Woonvisie.

De laatste jaren is er in veel dorpen bijna geen mogelijkheid om onze jongeren in het dorp te houden en ook onze ouderen zijn veelal gedwongen om te verhuizen naar elders, simpelweg omdat er geen beschikbare woningen zijn. Er komen steeds minder sociale huurwoningen, terwijl de vraag toeneemt en lange wachtlijsten ontstaan. Daarnaast blijkt dat in de vrije sector de vraag naar starterswoningen en seniorenwoningen alleen maar toeneemt.  Vanuit  Dorpsbelang is er nu geen kans is om dit stramien te doorbreken, vertrekt de jeugd, sluiten winkels, komt er druk op de school, en ontstaat een situatie die uiteindelijk zal lijden tot krimp.  Krimp wordt hiermee dus veroorzaakt, het ontstaat niet vanzelf! Wij moeten als Gemeente niet bang zijn om te bouwen voor leegstand, dat is naar onze mening een onjuiste gedachte, welke niet opgaat. Een gemeentebestuur kan geen sturing geven aan marktwerking, haar inwoners bepalen immers zelf die markt! Alle dorpen en wijken van Waadhoeke hebben een Dorps- of Wijkbelang. Gemeentebelangen ziet graag dat juist dáár, aan de basis, de regie wordt gelegd. Laten zij in kaart brengen waar wensen van hun inwoners/bewoners liggen, waar inbreiding, uitbreiding, of herstructurering nodig is. Laat het dorp of wijk met een gedegen plan komen, natuurlijk binnen  kaders, zoals nu beschreven in de  voor ons liggende Woonvisie met de toepasselijke naam ‘SAMEN STERK’.

Provincie Fryslân geeft alle ruimte! Gemeentebelangen is daarom van mening dat wij als Waadhoeke alvast moeten voorsorteren op de nieuwe omgevingswet, waarin door het Rijk is aangegeven dat Gemeenten een andere rol moeten aannemen. Van sturend en besluitvormend naar FACILITEREN en CO-CREEREN. Niet alles in kalk en cement gieten, want daarmee zetten we onszelf als Waadhoeke helemaal op slot. Laat ons nu eens voorop lopen, en niet een afwachtende houding aannemen wat andere gemeenten wel of niet gaan doen.  Deze visie staat als een huis, maar laten we er met z’n allen voor waken dat niet een Woningcorporatie  of een Beeld- Kwaliteit plan leidend is, maar dat de inwoners van Waadhoeke, van Wjelsryp tot Deinum, van Franeker tot Ouwe Syl en van Hitzum tot Winsum in staat worden gesteld aan te geven wat zíj willen. Wij hebben heel veel Dorp- en wijkbelangen, zij weten als geen ander wat er leeft binnen hun gemeenschap, maak daar gebruik van, het is gratis en voor niets!  Zij vragen, wij bieden MAATWERK.

 

De fractie van Gemeentebelangen heeft daarom een dringend verzoek aan de wethouder om:

 1. De toezegging te geven, de inventarisatie van wensen op het gebied van woningbouw, neer te leggen bij het dorp- en wijkbelang. Dat gedegen plannen met veel draagvlak vanuit de bevolking, vervolgens moet leiden tot een positief advies en een voorspoedige realisatie.

 

 1. Dat geplande haalbare projecten, waarbij de inwoners/ bewoners overwegend positief zijn en deze plannen van harte toejuichen, zoals de kadewoningen in Deinum en ‘Lyts Wenjen’ in Bertsum, met spoed worden opgepakt, zodat ze nog vóór de zomer een positief besluit tegemoet kunnen zien.

 

 1. Woningcoöperaties aan te sporen tot bouwen, als blijkt dat er vanuit dorpen en wijken behoefte is aan uitbreiding van sociale huurwoningen.

 

Tot slot:

Leeuwarden bouwt dorpen, Waadhoeke hééft al dorpen,

wees er zuinig op en FACILITEER,

want anders hebben in de nabije toekomst

onze dorpen straks geen inwoners meer!

 
Bestemmingsplan Stasjonstrjitte Minnertsga

Rechtsongelijkheid voor burgers binnen Waadhoeke en waarom de fractie van Gemeentebelangen Waadhoeke tegen de bestemmingsplanwijziging stemde.

 

De aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging

In Minnertsga ligt een stukje weiland te midden van de huizen in het oude deel van Minnertsga. Een mooie rustige woonomgeving en volgens het huidige bestemmingsplan zou het woonklimaat hier alleen maar beter worden. Het weiland, een voormalig kaatsveld en het oude, leegstaande, verenigingsgebouw zijn in eigendom en beheer bij de Oranjevereniging.

Sinds de komst van het Multifunctioneel centrum bij het sportcomplex hebben de verenigingen in Minnertsga hier een plekje gevonden. Ook de Oranjevereniging. Het oude clubgebouw en het weiland zijn in middels, onder voorbehoud van bestemmingsplanwijziging en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, verkocht aan het hoveniersbedrijf van de heer  Madhuizen jr. Hierna te noemen het hoveniersbedrijf.  Deze verkoop is aan de leden van de Oranjevereniging voorgelegd. Saillant detail is dat de heer Madhuizen sr. ten tijde van de verkoop voorzitter was van de Oranjevereniging. Niets mis mee, de leden zijn akkoord gegaan en daarmee was de zaak voor de leden van de Oranjevereniging afgedaan.

Daarna was de gemeente Waadhoeke aan zet. Voordat het hoveniersbedrijf naar de Stationstrjitte kan verhuizen moet eerst het huidige bestemmingsplan worden aangepast. In de laatste raadsvergadering van de gemeente het Bildt is destijds de eerste stap gezet, de gemeente Waadhoeke moet het nu afronden.

Het huidige bestemmingsplan gaat uit van een milieucategorie 2, het hoveniersbedrijf  valt volgens de door de gemeente aangeleverde informatie echter in de categorie 3.1. Om de komst van het hoveniersbedrijf mogelijk te maken is dus een bestemmingsplanwijziging vereist.

Volgens het huidige bestemmingsplan is de vestiging van nieuwe bedrijven in – en rond de Stasjonstrjitte niet toegestaan. Het wonen – en het verbeteren van het woonklimaat gaat hier voor bedrijvigheid. Er is een bestemmingsplanwijziging vereist om de komst van een bedrijf mogelijk te maken. Ook wanneer een bedrijf er mee stopt kan men hier niet zomaar een nieuw bedrijf starten.  Door de omwonenden is bij de vestiging van een ander bedrijf al eerder een handhavingsverzoek bij gemeente Waadhoek ingediend. Uit de informatie die Gemeentebelangen Waadhoeke ontving blijkt dat de gemeente niet wil – of gaat handhaven. Ook in andere situaties is al gebleken dat handhaven bij Waadhoeke niet populair is.

De bestemmingsplanwijziging om de komst van de het hoveniersbedrijf  naar de Stasjonstrjitte mogelijk te maken is op 16 april in de Raad van de gemeente Waadhoeke aan de orde geweest. Alle fracties, m.u.v. de fractie van Gemeentebelangen Waadhoeke hebben voor de bestemmingsplanwijziging gestemd.

 

Waarom was Gemeentebelangen Waadhoeke tegen de bestemmingsplanwijziging?

De fractie van Gemeentebelangen heeft om diverse redenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan gestemd. Wij leggen het u graag uit.

Op het in de zomervakantie van 2019 alleen digitaal gepubliceerde  “ontwerp bestemmingsplan Minnertsga Stasjonstrjitte 12 A” zijn twee zienswijzen binnengekomen en een brief met daarin een klacht over de het verloop van het proces en de voorgenomen bestemmingsplan wijziging. Wie geen abonnement heeft op de digitale bekendmakingen van de gemeente Waadhoeke kan dus zeer onaangenaam verrast worden. Hoewel in de reactie nota op de ingebrachte zienswijzen gemeld werd dat de voorgenomen bestemmingsplan wijziging in de huis aan huisbladen had gestaan moest het College later toegeven dat dit niet het geval was.

Zienswijzen / bezwaren van bewoners die op vakantie waren of anderszins niet op de hoogte van de plannen waren en hierdoor te laat reageerden werden dan ook buiten de officiële reactie termijn ingediend en door de gemeente op puur juridische gronden ter zijde gelegd. Ook de op 10 april jl. ingekomen brieven  waarin het ongenoegen uitgesproken werd over de gang van zaken en de gemeente verweten werd om tegen beter weten in deze zaak toch door te zetten, zijn door de gemeente niet bij het voorstel voor de bestemmingsplan wijziging betrokken.

Het huidige bestemmingsplan staat een categorie 2 bedrijf toe maar geen vestiging van nieuwe bedrijven. Het hoveniersbedrijf valt volgens de ambtelijke informatie echter in milieu categorie 3.1. Maar als we het ambtelijk advies mogen geloven zal het allemaal wel meevallen en zou het in de praktijk “slechts” om een bedrijf  vergelijkbaar uit milieu categorie 2 gaan.

De omwonenden voelen zich door de gang van zaken overvallen, niet serieus genomen en zien een gemeente die ten koste van het woongenot van velen een bedrijf binnen de bebouwde kom wil laten vestigen. Waar in andere gemeenten en ook in Waadhoeke de bedrijvigheid juist uit de woonomgeving wordt gehaald en verplaatst wordt naar een bedrijventerrein, gebeurt hier het tegenover gestelde.

 

Ongelijke behandeling van inwoners van Waadhoeke

Op dezelfde raadsagenda van 16 april jl.  stond bij punt 17 ook  de geplande nieuwbouw van appartementen op de plek van de voormalige Ford garage in de Linthorst Homanstraat in Franeker. Hier was wel sprake van inloopavonden, voorlichting aan omwonenden en inspraak. Dit leidde hier tot een aangepast plan waar de buurt prima mee kon leven. Dat bleek ook uit een brief van buurtvereniging Arkens, waarin de raadsleden konden lezen hoe tevreden men wel niet was over  het verloop van het proces.

Waarom kon dit ook niet zo in Minnertsga?  Hier zijn de omwonenden helemaal niet bij de plannen betrokken, er was geen sprake van voorlichting door de initiatiefnemer en ook niet door de gemeente.

Zelfs dorpsbelang is in deze zaak niet om een mening of een alternatief voor dit gebied gevraagd. Waarom wel een open proces in Franeker en niet in Minnertsga? Waarom deze rechtsongelijkheid. Van het College van B. en W. en van de coalitiepartijen die burgerparticipatie en van nabij besturen hoog in het vaandel hebben staan, mogen alle inwoners van Waadhoeke meer verwachten! De vergelijking tussen de nieuwbouw in de Linthorst Homanstraat en de bestemmingsplanwijziging in Minnertsga riekt dan ook naar rechtsongelijkheid. Hopelijk dat de betrokken bewoners nog via de juridische weg recht wordt gedaan.

 

Woningbehoefte in Waadhoeke

In Minnertsga is net als in vele andere dorpen een gebrek aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Waarom op het voormalige terrein van de Oranjevereniging niet een klein hofje, vergelijkbaar met  “Lyts wenjen”  in Berltsum. Het weiland heeft een maatschappelijke bestemming. Die nu veranderen in een bedrijfsbestemming staat haaks op wat de omwonenden en de inwoners van Minnertsga van de gemeente mogen verwachten.

Het afgelopen jaar is er in Minnertsga veel onrust ontstaan rond de voorgenomen sloop van een fors aantal huurwoningen. Mogelijk dat zelfs een aantal inwoners (tijdelijk?) uit Minnertsga moeten vertrekken in verband met de sloop van hun woning en te weinig vervangende woonruimte.  Uit de concept woonvisie blijkt dat van de gesloopte huurwoningen (Waadhoeke breed) slechts 75 % terug wordt gebouwd.

 Dat de gemeente en de Woningstichting hier mee krimp in de hand werken mag wel duidelijk zijn. Leeuwarden bouwt nieuwe dorpen, Waadhoeke heeft al mooie dorpen maar door afname van het woonplezier, onvoldoende herbouw van betaalbare huurwoningen en trage nieuwbouw plannen, bereikt Waadhoeke het omgekeerde van wat  in ieder geval de raadsleden van Gemeentebelangen willen. Namelijk betaalbare woningen voor de jongeren en levensloop bestendige woningen voor de ouderen.

Voor Minnertsga is, als de plannen voor de bedrijfsverplaatsing van het hoveniersbedrijf doorgaan, de kans verkeken om op het voormalige Oranje terrein woningen te realiseren, in wat voor vorm dan ook.

 

Handelen in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Helaas heeft wethouder Dijkstra zonder overleg met de voorzitters en fractiespecialisten van de coalitiepartijen en de overige raadsleden de pilot Omgevingswet beëindigd. Als deze bestemmingsplanwijziging in de pilot Omgevingswet had gezeten waren de voorstellen in verband met het ontbreken van draagvlak bij de omwonenden niet eens aan de raad toegekomen.

Uit de gemeentelijke stukken voor de nieuwe Omgevingswet wordt iedere keer “nabij besturen, betrokken burgers, dialoog met onze inwoners en de gemeente is er voor de burgers genoemd. Ook dat er een omslag moet komen in denken en handelen binnen de gemeentelijke organisatie is in het gemeentehuis vaak onderwerp van gesprek. Als men het dan wel weet, waarom er dan niet naar handelen?

Omwonenden verkeerden, op grond van het huidige bestemmingsplan, in de veronderstelling dat de bedrijvigheid in hun omgeving af zou nemen en dat  het woonklimaat verbeterd zal worden.

Maar dan  moet je blijkbaar niet in Waadhoeke zijn. Nabij besturen? Prima, maar niet in de zaak Stasjonstrjitte te Minnertsga lijkt het. Nieuwe omgevingswet, waarin de burger nauw bij planontwikkeling en de leefomgeving betrokken moeten  worden? In Waadhoeke nu nog maar even niet.

Uit de stukken blijkt dat de ambtenaren er vanuit gaan, bij instemming van de raad er mogelijk lange en kostbare procedures in het verschiet liggen.

Des te meer nu blijkt dat ook de inwoners en de raad op het verkeerde been zijn gezet. Bij de uitgevoerde onderzoeken is men uit gegaan van een bedrijfsoppervlakte van 2200 m2, Maar bij nameting blijkt het volgens Gemeentebelangen om meer dan 3300 m2 te gaan. Bij een dergelijke omvang horen andere criteria. M.a.w. de uitgevoerde onderzoeken kunnen hoogstwaarschijnlijk de prullenbak in. Het is jammer om te moeten constateren dat wethouder Dijkstra niet op deze informatie in ging en er in een later stadium ook niet op terug kwam. Als de berekening van Gemeentebelangen klopt, dan mag wethouder Dijkstra zich dit zwaar aanrekenen.

 

Uit het smalle perceel aan de linkerkant (nr. 2536) blijkt dat het beoogde perceel van Madhuizen ca. 3,5 meter doorloopt t.o.v. de kadasterlijn.Zienswijze GB Openbaar Vervoer 2022-2032

Op 24 februari jl. heeft GB een waardevolle openbare fractievergadering in Ingelum gehouden.

Kopieën van verschillend zienswijzen zijn bij ons terechtgekomen. Waarvoor dank.

Onderstaande ‘zienswijze’ van Gemeentebelangen is ook richting het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân gegaan.


Aan: het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Betreft: Aanbesteding openbaar vervoer en optimalisatie lijn 70 en 97
Dronryp, maart 2020.

Geacht  College,

Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer 2022-2032

Provincie
Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort opnieuw
aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het Programma van Eisen,
blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte krijgt om buslijnen anders
in te gaan delen. De politieke partij Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke
heeft deze ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de
onderstaande dorpen. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners als voor de
leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben en is ons inziens
daarmee in strijd met de wens uit het coalitieakkoord om de leefbaarheid van de
dorpen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Één van de
uitgangspunten van de aanbesteding is dat er geen verslechtering van het
openbaar vervoer mag ontstaan.

Voor de
dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum dreigt
bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk 750
meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een bushalte
(lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat jeugd,
ouderen en minder validen zich middels onverlichte en gevaarlijke buitenwegen
met daarop veel landbouwverkeer naar een bushalte verplaatsen.  Niet alleen zeer verkeersonveilig, maar
mogelijk dat de jeugd ook nog eens in een sociaal onveilige situatie terecht kan
komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat men eerder voor eigen
vervoer zal gaan kiezen.

Empatec en jeugd

Ook
kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het wegvallen
van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. Empatec heeft inmiddels hun
reactie ook kenbaar gemaakt.  En wat te
denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum willen
bezoeken. Zij kunnen niet meer met het openbaar vervoer in het centrum van het
dorp komen!

Vervoer op afroep

In een
andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn of  “opstapper”, maar hier heeft het busje in
totaal een speling van een half uur. Bestel je in dat geval een busje voor
08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de tijd tussen kwart voor acht en kwart
over acht komen halen. Veelal moeten nog andere passagiers worden opgehaald en
kan de reistijd naar Leeuwarden wel oplopen tot een uur of zelfs nog langer.
Een goede aansluiting op trein, een andere bus of op tijd op school zijn lukt
dan in de meeste gevallen niet meer. Voor forenzen en scholieren is een
dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet als men zou instappen bij de
afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de provinciale weg.

Veel
studerende jeugd heeft er doelbewust voor gekozen om thuis te blijven wonen en
met het openbaar vervoer naar Groningen en Zwolle te reizen. Voor velen een
welkome en betaalbare oplossing die mogelijk wordt gemaakt door de huidige
goede openbaar vervoer verbindingen. Het wegvallen van een buslijn, het
strekken daarvan of een verslechtering zal voor de jeugd zeer ingrijpend zijn.
Mogelijke gevolgen zijn:

 a. dat de jeugd alsnog op kamers moet en
daardoor niet meer deel kan nemen aan het dorps – en verenigingsleven;

 b. dat ouders mogelijk niet meer voor het
wonen op een dorp kiezen maar liever in Leeuwarden gaan wonen. Dit gaat dan ten
koste van het platteland en bevordert krimp.

Zoals eerder
aangegeven staat deze ontwikkeling haaks op hetgeen de provincie en de
gemeenten feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede
voorzieningen en goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is
daar een goed voorbeeld van.

Lijn 71 en stadsdienst lijn 1

In de
stadsdienst heeft lijn 1 een andere route gekregen en rijdt lijn 71,
gedeeltelijk als vervanger van lijn 1,  in het vervolg via de
Harlingerstraatweg, de Groene Weide en de Westersingel naar het station. Dat
dit een aderlating voor veel passagiers is, moge duidelijk zijn. Als lijn 71
inderdaad zou komen te vervallen, dan vervallen ook de twee haltes bij de wijk
Westeinde en de haltes op de Harlingerstraatweg (Europaplein) en de halte bij
de Groene Weide. De inwoners van Leeuwarden missen dan voor een groot deel lijn
1 en het vervangend vervoer van lijn 71 raakt men dan ook kwijt.

Lijn 70

Lijn 70 ( de
sneldienst via Sint Annaparochie naar Leeuwarden) is s ‘ ochtends overvol. In
St. Annaparochie moeten de mensen al staan. Dat geldt voor lijn 71 ook, deze is
tussen 07.00 en 08.30 gewoon vol, soms moet je in Berltsum al staan. Lijn 71 en
lijn 70 samenvoegen tot één lijn 70 zal tot gevolg hebben dat men altijd moet
staan. Een bus later nemen zal gevolgen hebben voor de aansluiting in
Leeuwarden en  niet meer op tijd op
school of werk kunnen komen. Gemeentebelangen Waadhoeke is het met de
gedeputeerde eens dat je geen lege bussen moet laten rijden. Overdag zo tussen
10.00 en 14.30 kun je best met een ander type van vervoer toe. Maar laat deze  wel door de dorpen rijden. Zo blijft
Leeuwarden ook voor de ouderen bereikbaar en kan men nog met de bus naar stadse
voorzieningen.

Openbaarvervoer omgeving
Marsum

De
wens om een aantal lijnen te strekken kan zoals al aangegeven vergaande
gevolgen hebben voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en
Marssum.Mogelijk dat men afziet van het reizen met het openbaar vervoer en voor
de auto gaat kiezen. Dat betekent dat het aan de westkant van Leeuwarden
mogelijk nog drukker zal worden. Dit staat haaks op de uitgangspunten van
“Leeuwarden Vrij Baan”.

Ca.
8 jaar geleden is lijn 71 via de Heliconweg gaan rijden. Dit had tot gevolg dat
zeker 30% van de reizigers afhaakten. Voorheen reed men via de Harlingerstraatweg,
Groene Weide, Zaailand naar het station. Via de Heliconweg reizen betekende een
overstap en extra reistijd om naar de NHL, Bilgaard etc. te reizen. In de loop
van de jaren is het aantal passagiers dat met lijn 71 over de Heliconweg reisde
weer toegenomen (personeel FEC, Justitie, GAK etc.). 

Nu
lijn 71, deels als vervanger van lijn 1 weer via de Harlingerstraatweg, de
Groene Weide en nu via de Westersingel naar het station rijdt is de doelgroep
FEC, Justitie, GAK het kind van de rekening. Men moet nu bij het Europaplein
uitstappen en ca. 15 minuten lopen of 
meerijden tot het station en vandaar 10 tot 15 minuten lopen.

Oplossing

De
oplossing is eenvoudig, laat lijn 71 in Leeuwarden om en om over de
Harlingerstraatweg en de Heliconweg rijden en maak een overstap bij Marsum op
lijn 70 en 97 mogelijk. Deze rijden namelijk wel via de Heliconweg of de
Slauerhofweg.

Een
overstap mogelijkheid bij Marsum ter hoogte van carpoolterrein past niet alleen
goed in de visie van Leeuwarden Vrij Baan, maar biedt meerdere voordelen
namelijk:

 • Men kan gebruik maken van het carpoolterrein en met de bus verder naar Leeuwarden reizen. Forenzen kunnen overstappen met als gevolg minder autoverkeer in Leeuwarden;
 • Het crematorium Marsum krijgt eindelijk een bushalte (nu kun je er alleen met de auto komen) en voorziet daarmee in een grote behoefte;
 • De bewoners van de Trekwei (Deinum)  aan de noordzijde van het van Harinxmakanaal krijgen eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Met het wegvallen van de brug bij Deinum is de mogelijkheid om in Deinum op de trein te stappen voor deze inwoners nagenoeg onmogelijk geworden;
 • Ritsumasyl krijgt een busverbinding met Leeuwarden, Franeker, Harlingen en Sint Annaparochie;
 • Er komt  een overstapmogelijkheid voor de lijnen 70 en 97. Hiermee ontstaat een snelle openbaar vervoerverbinding voor een deel van de dorpen in Waadhoeke met Franeker, Harlingen en kop van de Afsluitdijk vice versa.

Gemeentebelangen
Waadhoeke spreekt de wens uit dat een adequaat openbaar vervoernet voor de
gemeente Waadhoeke in stand blijft en dat men, waar mogelijk,  naar passende uitbreidingen en oplossingen
zoekt.

Namens
de fractie van Gemeentebelangen Waadhoeke.

K.
Arendz
Forse stijging woonlasten in gemeente Waadhoeke

De vereniging “Eigen Huis” gaf cijfers over de woonlasten van meerpersoonshuishoudens.

Kijkend naar Friesland moet geconstateerd worden dat de gemeente Waadhoeke op meerdere terreinen forse stijgingen laat zien.

Onderstaand overzicht toont dit aan:

 • top-5 stijgers woonlasten; na Tytjerksteradiel en Dantumadiel komt Waadhoeke als stijger op de derde plaats in Friesland: van € 727,64 (2019) naar € 777,22 in 2020 (stijging van 6,8 %)
 • afvalstoffenheffing: van € 237,50 naar € 260,00 in 2020
 • rioolheffing meerpersoonshuishoudens: Waadhoeke is de grootste stijger in Friesland met 9,6 % van € 244,50 in 2019 naar € 268,00 in het jaar 2020

In de raadsvergadering van december 2019 had Gemeentebelangen, samen met VVD, CU en fractie-Hoekstra een amendement ingediend inzake de rioolbelasting. Het genoemde amendement werd verworpen met een stemverhouding: 10 “voor” en 14 “tegen” (de coalitie).Om die reden heeft Gemeentebelangen NIET ingestemd met de totale belastingverordening 2020!

Gemeentebelangen wil in de toekomst zeker één van de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma uit 2018: “aanvaardbare lasten voor de burger” beter inhoud geven.
Een vol dorpshuis in Ingelum n.a.v. onze avond over Buslijn 71

Afgelopen maandagavond 24 februari 2020 heeft Gemeentebelangen Waadhoeke een avond georganiseerd in het dorpshuis in Ingelum. Wij hebben deze avond georganiseerd, omdat wij ons zorgen maken over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (lijn 71) van de dorpen: Wier, Berltsum, Bitgum. Bitgummole, Ingelum en Marsum. Dit omdat de nieuwe provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer gevolgen kan hebben voor de bereikbaar van deze dorpen bijvoorbeeld door de haltes in deze dorpen te laten vervallen. Maar het gaat niet alleen om voorgenoemde dorpen; deze aanbesteding kan ook gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in andere dorpen in onze provincie.

Kees Arendz
Raadslid Kees Arendz aan het woord in Ingelum

Op de avond is een actieplan gemaakt: er is afgesproken dat Gemeentebelangen samen met de dorpsbelangen en inwoners van de dorpen in actie komen. Hoe inwoners deze actie kunnen steunen is beschreven in onderstaand bericht.

Skerne Wibe Ingelum
Skerne Wibe, Ingelum

Leefbaarheid dorpen in de gemeente Waadhoeke in gevaar!

Provincie Fryslân gaat het openbaar vervoer in de provincie binnenkort opnieuw aanbesteden. Uit de gepubliceerde stukken, waaronder het programma van eisen, blijkt dat de nieuwe vervoerder wel heel veel ruimte krijgt om buslijnen anders in te gaan delen. De politieke partij Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke heeft deze, mogelijke, ontwikkeling maandag 24 februari jl. gedeeld met de inwoners van de onderstaande dorpen. Maar mogelijk gaat deze problematiek ook in andere dorpen in Waadhoeke spelen. Gemeentebelangen roept de inwoners van Waadhoeke dan ook op om alert te zijn op de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Fryslân. De nieuwe aanbesteding kan voor zowel inwoners als voor de leefbaarheid op het platteland verstrekkende gevolgen hebben.

Voor de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum dreigt bijvoorbeeld lijn 71 geheel te verdwijnen. Dit betekent dat men mogelijk 750 meter (Wier) tot ruim 2300 meter (Ingelum) moet reizen om bij een bushalte (lijn 70) in te kunnen stappen. In de meeste gevallen betekent dit dat jeugd, ouderen en minder validen middels onverlichte en gevaarlijke buitenwegen naar een bushalte moeten en ook nog eens in een sociaal onveilige situatie terecht kunnen komen. Voor allen een grote zorg, met als gevolg dat men eerder voor eigen vervoer zal gaan kiezen.

Ook kwetsbare doelgroepen, zoals medewerkers van Empatec, kunnen bij het wegvallen van lijn 71 niet meer met de bus op hun werk komen. En wat te denken over de jeugd die op vrijdag- of zaterdagavond de disco’s in Berltsum willen bezoeken. Zij kunnen daar niet meer met het openbaar vervoer komen!

In een andere variant zou vervoer op afroep mogelijk zijn met een buurtbuslijn of “opstapper”, maar hier heeft het busje in totaal een speling van een half uur. Bestel je in dat geval een busje voor 08.00 uur, dan mag de chauffeur je in de tijd tussen kwart voor acht en kwart over acht komen halen. Veelal moeten nog andere passagiers worden opgehaald en kan de reistijd naar Leeuwarden wel oplopen tot een uur of zelfs nog langer. Een goede aansluiting op trein, een andere bus of op tijd op school zijn lukt dan in de meeste gevallen niet meer.

Voor forenzen en scholieren is een dergelijke oplossing dus geen optie. Ook niet als men zou instappen bij de afgelegen en sociaal onveilige haltes bij de provinciale weg.

Deze ontwikkeling staat haaks op hetgeen de provincie en de gemeenten feitelijk willen, namelijk een leefbaar platteland, met goede voorzieningen en goed openbaar vervoer. Het project Leeuwarden Vrij Baan is daar een goed voorbeeld van.

Gemeentebelangen gaat samen met de dorpsbelangen en inwoners van bovengenoemde dorpen in actie komen. U kunt deze actie steunen door de petitie van de gezamenlijke dorpsbelangen te ondertekenen en uw zorgen en bezwaren kenbaar te maken middels de onderstaande e-mail adressen bij gemeente Waadhoeke, Provinciale Staten van provincie Fryslân en bij Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân.

Daarnaast is het aan te raden om uw zorgen via de sociale media te delen met familie, vrienden en kennissen. Geef uw mening en redt het openbaar vervoer in uw regio.

E-mailadressen voor het indienen van uw zienswijze:

Advies stuur uw zienswijze naar alle onderstaande e-mail adressen:
statengriffie@fryslan.frl Wel erbij vermelden aan de statenleden van de fracties van Provinciale Staten van de provincie Fryslân.
info@waadhoeke.nl t.a.v. de afdeling Omgeving, team Verkeer
info@gemeentebelangen.frl
Busje komt… niet meer?

Gemeentebelangen Waadhoeke in gesprek met Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum over de mogelijke dreiging van het eventueel strekken van buslijn 71.

TOELICHTING:
Door het college van GS is op 4 februari jl. het programma van eisen en daarmee de aanbesteding “openbaar vervoer” open gesteld.
In die aanbesteding zou “het strekken van buslijnen” worden toegestaan!
Belanghebbenden hebben tot half maart de mogelijkheid om te reageren.

Een aantal inwoners uit de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum, liggend aan de OV-lijn 71 (Afsluitdijk-Pietersbierum-Leeuwarden, v.v) hebben hun zorg uitgesproken dat door het strekken van lijnen, de OV-lijn 71, mogelijk niet meer door voornoemde dorpen komt te rijden, maar langs de dorpen over de Westergowei.
Een dergelijke maatregel zal voor deze dorpen een aanslag op de leefbaarheid zijn.

Gemeentebelangen heeft om deze redenen:

 • de volgende vraag gesteld in de raadsvergadering van 6 februari j.l.:
  kan het College er bij de provincie op aandringen dat in de aanbesteding ‘openbaar vervoer’ het strekken van lijnen vervalt, teneinde te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum wordt behouden?
 • besloten haar openbare fractievergadering van maandag 24 februari te houden in het dorpshuis “SKERNE WIBE” in INGELUM.
  De partij wil met de verenigingen van dorpsbelangen en inwoners spreken over deze onacceptabele maatregel. Zij stelt het volgende tijdschema voor:
  • 19.30 – 20.00 uur: inloop-halfuurtje;
  • 20.00 uur: gesprek over het openbaar vervoer;
  • daarna vervolg agenda openbare vergadering van de fractie.

Wij hopen op een flinke opkomst; het gaat om onze bus en om de leefbaarheid van onze dorpen! Graag tot ziens in Ingelum op 24 februari.

Namens Gemeentebelangen Waadhoeke:
Douwe Kamstra, fractievoorzitter (raadslid.kamstra@waadhoeke.nl)
Lute Pen, bestuurslid (penbokma@hotmail.com)
Haaye Hoekstra sluit zich aan bij Gemeentebelangen

We beginnen het nieuwe jaar met het heugelijke nieuws dat raadslid Haaye Hoekstra zich bij ons heeft aangesloten. 

Een aantal van ons kent Hoekstra als vanuit de raad van Menameradiel en daar waren de contacten altijd goed, en in Waadhoeke is dat niet anders. We heten hem dan ook van harte welkom in onze fractie.

Onderstaand verhaal komt van Omrop Fryslân. Daar vind je tevens de Nederlandse variant van het nieuwsitem alsook een audiofragment van een interview met Hoekstra, onderaan de pagina.

.

Haaye Hoekstra slút him nei fertrek FNP oan by Gemeentebelangen Waadhoeke

Riedslid Haaye Hoekstra fan Waadhoeke slút him oan by Gemeentebelangen. Hoekstra stapte yn desimber nei seis jier út de FNP-fraksje, om’t der in te grut ferskil fan ynsjoch wie tusken him en de oare fraksjeleden fan de FNP. Hy hat de ôfrûne wiken brûkt om te sjen wat hy woe: ophâlde, allinne trochgean of oanslute by in oare partij. Dat lêste is it wurden.

Der wiene meardere redenen foar Hoekstra om him oan te sluten by Gemeentebelangen. “As earste de goede kontakten dy’t ik al seis jier haw mei in tal leden fan Gemeentebelangen. Yn de ried fan Menameradiel haw ik altyd goed gearwurke. Der wie goed kontakt, dat is net oars yn Waadhoeke. En as twadde komt it programma fan Gemeentebelangen foar in hiel grut part oerien, ik tink sa’n 80-90 persint. Dat wie yn Menameradiel ek al sa,” leit hy út.

“En Gemeentebelangen likegoed as FNP binne lid fan de Onafhankelijke Senaatsfractie yn de Earste Keamer. En út Waadhoeke sit Herre Hof yn de skaadfraksje en fan de provinsjale FNP út Wopke Veenstra. Dus eins bin ik in bytsje by de selde bloedgroep bleaun, alinne by in oare partij.”

Goed kontakt

Neffens Hoekstra hat hy der ek oer neitocht om hielendal op te hâlden yn de polityk. “Dat haw ik wol oerweage, ik haw der de ôfrûne wiken goed oer neitocht. Ik woe wol riedslid bliuwe en wat dwaan foar de ynwenners fan Waadhoeke. Allinne trochgean is in hiele toer, want der binne swiere dossiers en dat rêd je allinne net. Of je moatte hieltyd in kar meitsje. En mei it each op de kontakten en de oerienkomsten mei Gemeentebelangen hat dat resultearre yn it feit dat wy ôfrûne tongersdei in lêste petear hân hawwe. Dêr wie in goeie klik en it like goed. Doe is definityf it beslút makke.”

Portefúljes noch net bekend

Der is noch net bekend wat hy krekt dwaan sil de kommende twa jier. “De portefúljes moatte wy noch op ‘e nij yndiele, want dy komme der by. Ik wol ek net ien foar de fuotten rinne. Mar ik bin goed thús yn romtlike oardering, wentebou en grien & mileu.”

Hoekstra fertelt wol dat der in soad stipe is. “Ik haw in soad waarme reaksjes hân út de ried wei, dat hat my goed stipe yn myn kar. Der hat net ien negatyf lûd west, dat hat my goed dien en dêr wol ik ek myn tank foar útsprekke. Ik hoopje dat ik de kommende twa jier noch in soad betsjutte kin foar de gemeente.”