Giftenreglement

image_pdfimage_print

Gemeentebelangen (Waadhoeke)

 

Giftenreglement Gemeentebelangen zoals bedoeld in art. 34 van Wet Financiering Politieke Partijen (Wfpp)

Artikel 1

Als gift wordt beschouwd een door de partij om niet ontvangen geldsom of een op geld waardeerbare prestatie met inbegrip van de contributie van de leden van de partij alsmede de bijdragen van donateurs. Hiervan zijn uitgezonderd subsidies, erfstellingen en legaten.

Artikel 2

Het bestuur van Gemeentebelangen is bevoegd giften te accepteren mits hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan. Het is individuele leden niet toegestaan om giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts geaccepteerd na instemming van het besluit.

Artikel 3

Weigering van een gift wordt-  schriftelijk gemotiveerd – aan de schenker meegedeeld.

Artikel 4

Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging worden niet aangenomen.

Artikel 5

Aan giften kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6

Van geaccepteerde schenkingen boven de 1.000 euro wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker wordt vermeld.

Artikel 7

Anonieme schenkingen kunnen worden geaccepteerd tot en met een bedrag van 1.000,– euro. Anonieme giften boven de 1.000 euro worden niet geaccepteerd.

Artikel 8

Meerdere giften van één schenker in de periode van een kalenderjaar worden tezamen als één gift beschouwd.

Artikel 9

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 6 genoemde lijst vermeld waarbij eveneens wordt aangegeven waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 10

De ledenvergadering heeft het recht deze lijst vertrouwelijk in te zien.

Artikel 11

Bedragen van in totaal 4.500,– euro van één gever in één kalenderjaar worden openbaar gemaakt.

Artikel 12

In het geval van legaten beslist de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 13

In situaties waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 14

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2021

 

Wnd voorzitter: Lute Pen

Secretaris: Lize Baarda

Penningmeester: Theun Veenstra