Links

image_pdfimage_print

Gemeente

Waadhoeke
www.waadhoeke.nl

 

Stad

Franeker – Frjentsjer
Wikipedia

 

Dorpen

Achlum
www.achlum.info

Baaium – Baijum
Wikipedia

Berltsum – Berlikum
www.berlikum.com

Bitgum – Beetgum
www.bitgum.nl of www.maeyebeam.nl

Bitgummole – Beetgumermolen
www.bitgummole.nl of www.maeyebeam.nl

Blessum
www.blessum.info

Boer
www.dongjum-boer.nl

Boksum
www.boksum.com

Deinum
www.deinumdorp.nl

Dongjum – Doanjum
www.dongjum-boer.nl

Dronryp – Dronrijp
www.dronryp.nl

Firdgum – Furdgum
www.tzummarum-firdgum.nl

Herbaijum – Hjerbeam
www.herbayum.nl

Hitzum – Hitsum
www.hitzum.com

Ingelum – Engelum
www.engelum.com of www.maeyebeam.nl

Klooster-Lidlum – Kleaster-Lidlum
Wikipedia

Marsum – Marssum
www.marssum.info

Menaam – Menaldum
www.menaldumdorp.nl

Minnertsga – Minnertska – Minnertsgea
www.minnertsga.org

Nij Altoenae – Nij Altena
www.nij-altoenae.nl

Oosterbierum – Easterbierrum
www.oosterbierum.info

Oudebildtzijl – Ouwe-Syl – Aldebiltsyl
www.ouwe-syl.nl

Peins
Wikipedia

Pietersbierum – Pitersbierrum
www.sexbierum-pietersbierum.nl

Ried – Rie
www.dorpjeried.nl of www.dorpsbelangried.nl

Schalsum – Skalsum
Wikipedia

Sexbierum – Seisbierrum
www.sexbierum-pietersbierum.nl

Sint Annaparochie – Sint-Anne – Sint Anne
www.pbstanne.nl

Sint Jacobiparochie – Sint-Jabik – Sint Jabik
www.sintjabik.nl

Skingen – Schingen
www.schingen-slappeterp.nl

Slappeterp
www.schingen-slappeterp.nl

Spannum
www.spannum.frl

Tzum – Tsjom
www.tsjom.nl

Tzummarum – Tsjummearum
www.tzummarum-firdgum.nl

Vrouwenparochie – Froubuurt – Froubuorren
www.dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Westhoek – De Westhoek
Wikipedia

Wier
www.wierfryslan.nl

Winsum
www.winsum.nu

Wjelsryp – Welsrijp
www.wjelsryp.com

Zweins – Sweins
Wikipedia

 

Buurtschappen

Arkens – Erkens
Wikipedia

Barrum
Wikipedia

Dijkshoek
Wikipedia

Doijum – Doaium
Wikipedia

Fatum – Fâtum
Wikipedia

Holprijp – Holpryp
Wikipedia

de Kampen
Wikipedia

Kie
Wikipedia

Kiesterzijl – Kiestersyl
Wikipedia

Kingmatille – Keimpetille
Wikipedia

Kleaster Anjum – Klooster Anjum
Wikipedia

Koehool – Koehoal
Wikipedia

Koüm – Kouum
Wikipedia

Laakwerd – Laakwert
Wikipedia

Lutjelollum – Lutsjelollum
Wikipedia

Miedum
Wikipedia

Nieuwebildtzijl – Nije-Syl – Nijebiltsyl
Wikipedia

Ritsumasyl – Ritsumazijl
www.ritsumasyl.nl

Roptazijl – Roptasyl
Wikipedia

Salverd
Wikipedia

Sopsum
Wikipedia

Tallum
Wikipedia

Teetlum – Teatlum
Wikipedia

Tolsum
Wikipedia

Tritzum – Tritsum
Wikipedia

de Vlaren – de Flearen – de Vlaeren
Wikipedia

Vrouwbuurtstermolen – Froubuurtstermôln – Buerstermûne
Wikipedia

War – It War
Wikipedia

Zwarte Haan – Swatte Haan – Swarte Harne
Wikipedia