Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

image_pdfimage_print

Hierbij het 2e bulletin van Gemeentebelangen, deze keer slechts één onderwerp. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede, veilige en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang  voor deze regio. Interessant voor u om de reacties van Gemeentebelangen te lezen.

 

Ontwerpagenda voor het waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

GB heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. over het onderwerp “Ontwerpagenda voor het Waddengebied”  een amendement ingediend. Ook CDA en VVD dienden over dit onderwerp een amendement in. Beide amendementen zijn met een grote raadsmeerderheid aangenomen. Alleen de fractie van SAM stemde tegen beide amendementen.

In eerste instantie was het College van B. en W. van mening dat de Ontwerpagenda voor het Waddengebied niet naar de raad hoefde. Echter op verzoek van GB en de VVD is dit onderwerp alsnog op de raadsagenda gekomen. GB is in haar amendement vooral ingegaan op, enerzijds, de mogelijke gevolgen van de plannen voor de inwoners langs de Waddenkust en anderzijds de kansen die deze plannen bieden. Het CDA en VVD gingen vooral in op de gevolgen van de toename van zoute kwel voor de pootaardappelteelt. De Ontwerpagenda voor het Waddengebied is een lange termijn visie voor het gehele Waddengebied. Daarnaast speelt op korte termijn het Dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer. Helaas heeft het College van B. en W. dit grote dijkversterkingsproject niet voor een zienswijze aan de Raad voorgelegd. Ook tijdens de behandeling van de ontwerpagenda is het College, en ook de andere partijen, niet op de suggestie van koppeling van beide zaken ingegaan. GB heeft daarom voor beide onderwerpen een eigen zienswijze bij het Rijk en provincie Fryslân ingediend.

GB was zeer onaangenaam verrast over de opmerking in de Ontwerpagenda voor het Waddengebied dat het noordelijk deel van Fryslân aangemerkt wordt als een krimpgebied met veel leegstand. Dit uitgangspunt is niet juist. Net als in veel andere gebieden is ook in Noord Fryslân veel behoefte aan woningen voor ouderen (liefst alles gelijkvloers) en jongeren. Vooral starters kunnen moeilijk aan een betaalbare woning komen. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen blijkt de Waddenkust juist erg in trek te zijn voor woningzoekenden van elders. Gelet op de woningbehoefte in een groot aantal dorpen en de stad Franeker liggen er volgens GB voldoende kansen om door middel van woningbouw de economie en de leefbaarheid in Waadhoeke te stimuleren.

GB heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor het landschap en de vogels als de bouw van nieuwe grote windmolens, middels de Ontwerpagenda voor het Waddengebied, mogelijk wordt gemaakt.

De wensen om meer natuur binnendijks aan te leggen deelt GB niet. Een lage dijk/golfbreker op enige afstand uit de zeedijk, biedt volop kansen voor nieuwe natuur, natuurversterking en natuurbeleving. Tevens biedt het een goede bescherming voor de achterliggende zeedijk. Samen met een aantal hoogwatervluchtplaatsen voor de vogels kan hier de beleving van het Wad op een eenvoudige wijze versterkt worden en daarmee een belangrijke rol als aanjager voor het natuurtoerisme gaan vervullen. Het project Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rijk en Wetterskip Fryslân. We blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Hieronder een fragment van de betreffende raadsvergadering over het punt. Aan het woord is onze fractievoorzitter, Douwe Kamstra. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

Meer informatie:

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpagenda_voor_het_waddengebied_2050

https://waddenzeekust.inbeeld.app/startdocument/digitaal-startdocument

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’