GBulletin ’12-5

Vandaag bieden we jullie bulletin ’21-5 aan, opnieuw met interessant nieuws. In het eerste artikel komen we als Gemeentebelangen met een nieuw initiatief. Kijk en lees snel verder; jullie kunnen ons er ook vast bij helpen!

 

FELICITATIEKAART

Samen met Susanne Zijlstra-Mol van “Penstreken” uit Franeker ontwikkelden we een felicitatiekaart. Een kaart, waarmee we inwoners, instellingen en/of (sport) verenigingen willen gelukwensen met een bijzondere gebeurtenis of prestatie. Best moeilijk om bij 40.000 inwoners en heel veel verenigingen altijd precies op de hoogte te zijn van een opvallende gebeurtenis. Jullie, als ontvanger van het bulletin, kunnen ons helpen door een “gegadigde” (met naam en adres) aan ons door te geven; dat kan op info@gemeentebelangen.frl.

Hiernaast biedt ontwerpster Susanne de eerste kaart aan aan Lute Pen (bestuursvoorzitter Gemeentebelangen). De, rijk geïllustreerde, kaart zelf is verderop in dit bulletin weergegeven met daarbij de antwoorden op gestelde vragen.

 

Antwoorden van Susanne Zijlstra op vragen van Lute Pen:

 • Ik ben een zakelijk tekenaar, een schots- en scheefdenker, maar ik vraag wel door wat je als product wilt;
 • de opdrachten moeten wel bij mij passen;
 • tekenen is een krachtige taal om mensen te helpen elkaar beter te begrijpen;
 • vanuit het handtekenen ben ik nu meer digitaal gaan werken;
 • een prachtige uitvinding!
 • mijn opdrachten komen uit mond-tot-mondreclame en via sociale media;
 • ik heb ruim overleg met mijn opdrachtgevers en houd niet van “afrafelen”.

 

LEDENBESTAND

Aangenaam verrast was ons fractielid Adrie Weiland toen twee jonge mannen bij haar op de stoep stonden en zich wilden aanmelden als lid van Gemeentebelangen. Zij vinden lokale politiek erg belangrijk en daarom willen ze zich inzetten voor onze partij. Bovendien hebben ze aangegeven ( als “jonge lijstduwers”) een plaats te willen innemen op de GB-verkiezingslijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!
In de laatste 6 maanden groeide ons bestand met 15%! Ben jij ook geïnteresseerd, laat het ons even weten op bovengenoemd mailadres. Wij nemen dan direct contact met je op! Voor € 30,- per jaar
maak je Gemeentebelangen en de lokale politiek in jouw dorp, stad en gemeente Waadhoeke sterk.

 

RAADSVERGADERING 29 APRIL 2021

THERESIA-COMPLEX FRANEKER

In deze raadsvergadering heeft de fractie van GB gevraagd waarom, na 2,5 jaar, nog niet met de nieuwbouw/uitbreiding van de 8 leegstaande appartementen van het Theresia-complex in Franeker is gestart. Deze appartementen zouden worden vervangen door 9 nieuwe. Kosten 1,65 miljoen, waarvan de eigenaar “Woonzorg Nederland” 1,3 miljoen voor haar rekening zou nemen. Op 13 september 2018 was daarvoor een raadsvoorstel aangenomen en was de resterende € 350.000,- uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds vrij gemaakt.

De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat ingediende bezwaren tot op heden de oorzaak waren geweest, dat er nog niet mee was begonnen.

PROJEKTPLAN SWARTE HAAN MET FERKEERSREGELS IN DE RAAD WAADHOEK

‘t Kollezyfoorstel waar dat de raad op donderdeg 29 april ‘n ferklaring fan gyn bedinkings ôfgeve sou foor nachtrekreasy op de Swarte Haan. ‘t Inisjatyf fan Keunstwurk foorsâg in de bou fan ‘n sterrekikersskuur met fijf trekkershutten en eksposisyrúmte, ‘n observatorium en ‘n nachtbelevingstún. Derfoor worre ok seuventyn parkeerplakken anlaid.
De beweuners fan de Swarte Haan, die’t al jaren overlast ônderfine fan ‘t toenimmende autoferkeer, hadden in de gesprekken met de gemeente al dúdlik angeven, dat d’r drekt al foor deur-de-dâg- besoekers feul meer parkeergelegenhyd komme most. En d’r mosten ferbeterings in de ferkeersôfwikkeling komme. De gemeente wou deuze niet al in ‘t projektplan fastlêge.
Op inisjatyf fan SAM worde met FNP, CU en VVD ‘n moasy ankondigd. ‘t Projektplan soa at ‘t nou foorlaai waar akkoord, maar de raad most dan fòòr oktober op ‘e hoogte weze fan de útkomsten fan ‘t deur ‘t kollezy ankondigde ferkeersôndersoek. En niet eerder mocht met de bou begonnen worre. Deuze moasy worde deur wethouwer De Pee in dúdlike bewoordings as niet útfoerber en onnorig fertragend foor ‘t projektplan kwalifiseerd.

Namens de fraksy fan Gemeentebelangen had Leendert Ferwerda in eerste termyn ‘t standpunt ferwoord dat de inweuners fan de Swarte Haan èn de raad eerst wete motte wèlke ferkeersferbeterings at dan èn toegelyk met ‘t útfoeren fan ‘t projektplan realiseerd worre sille. Niet eerder kin fan de Swarte Haan en de raad froegen worre om in te stimmen met ‘t projektplan met de derin opnommene ferkeersferbeterings. De moasy worde introkken en derna worde deur SAM ‘ n amendemint indiend dat ‘t standpunt fan Gemeentebelangen ônderskreef. ‘t Kollezy kreeg dermet de opdracht om ‘t projektplan fòòr 1 oktober opnij an de raad foor te lêgen, met de dan ok norige ferbeterings in de infrastruktuur. Dat amendement worde unanym annommen.

Bron: Leeuwarder Courant

 

IN MEMORIAM JACOB CATS

Op 27 april overleed onze oud fractievoorzitter en bestuursvoorzitter van de (voormalige) gemeente Menaldumadeel. Jacob heeft een moeilijke strijd moeten leveren en we wisten dat zijn gezondheid broos was. Een droevig en pijnlijk heengaan van een bevlogen vriend die veel verdiensten heeft gehad voor Gemeentebelangen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en hij zal voortleven in onze herinneringen. Een delegatie van GB-leden heeft hem op zaterdag 1 mei in Andringastate een laatste groet gebracht en de familie gecondoleerd. Jacob werd 67 jaar oud.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🚨 GBulletin ’21-4
🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-4

MEER DEELNEMERS VOOR BURGERNET

Als Burgernet-deelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er in uw buurt iets gebeurt. In het bericht krijgt u dan het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Heeft u iets gezien dan kunt u met de Meldkamer bellen via het gratis Burgernummer.

In onze gemeente maakt Burgernet ook gebruik van email om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie of om u te vragen of u iets verdachts heeft gezien in uw omgeving, bv naar aanleiding van een diefstal, inbraak, beroving, vermiste persoon.

De Vereniging van Groninger Gemeenten roept mensen in het Noorden op om deelnemer te worden van Burgernet. U vindt de aanmeldprocedure op de site van Burgernet.

Gemeentebelangen roept u ook op om, als inwoner van Waadhoeke, zich aan te melden als deelnemer. Samen kunnen we ook Waadhoeke weer een stukje veiliger maken.

 

WONINGBOUW IN WAADHOEKE

Gemeentebelangen wil graag uw woonwensen in Waadhoeke mogelijk maken en pleit voor een versnelde aanpak in het woningbouwprogramma

Met die opdracht is de werkgroep “Wonen” van Gemeentebelangen aan de slag gegaan. Voor de dorpen in de gemeente en de stad Franeker zijn mogelijk geschikte locaties voor woningbouw in beeld gebracht. Een brief met een uitgebreide begeleidende woningbouw-notitie is opgesteld en toegezonden aan verenigingen van dorpsbelang en aan de wijkraden. In de brief werd de mogelijkheid geboden om met de commissie contact op te nemen om het kaartmateriaal met de mogelijk geschikte locaties toegestuurd te krijgen. Van die mogelijkheid is inmiddels door 17 dorpsbelangen en door de Regiodienst gebruik gemaakt.

Een succes voor GB. In de contacten tussen de GB-commissie ”Wonen” en dorpsbelangen bleek de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken in een behoefte te voorzien. Een algemene conclusie uit de contacten is dat er grote behoefte is aan mogelijkheden voor woningbouw, en wel het liefst op korte termijn. Graag zien de dorpsbelangen een veel sneller tempo in het overleg en de plan voorbereiding door de gemeente. Immers: er is veel grond in eigendom bij de gemeente en bij ontwikkelaars en toch is vrijwel geen woning meer te koop. De actualiteit is er nu, en zo vinden de dorpsbelangen, moet die snel en voortvarend worden opgepakt. GB is dan ook van mening: “geen ellenlange voorbereidingen en procedures, maar actie!”. De GB-werkgroep is inmiddels met de uitkomsten uit de contacten aan de slag gegaan. Bekeken wordt wat de vervolgacties richting dorpen, stad en gemeente zouden kunnen zijn.

 

WIL JE OOK MEEDOEN MET GEMEENTEBELANGEN?

Met de verschijning van GBulletin ’21-3 zijn we een nieuwe weg ingeslagen! De informatie wordt nu via info@gemeentebelangen.frl verzonden aan leden en donateurs en ook naar meer dan 200, bij ons bekende, e-mailadressen en tenslotte naar alle dorpsbelangen. Alles onder bcc’s en met het aanklikken van een link, waardoor geïnteresseerden ook direct met de site van Gemeentebelangen zijn verbonden. Goed nieuws toch, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarbij onze partij hoge ogen wil scoren! Wij hebben nu een raadsfractie van 8 mensen. Een aantal nieuwe leden en donateurs hebben zich al bij ons aangesloten. Wil jij ook directer bij Gemeentebelangen betrokken zijn? Laat het ons dan even weten via bovengenoemd e-mailadres en wij nemen contact met je op. Met het concept verkiezingsprogramma 2022-2026 zijn we al druk bezig. Graag nodigen we je uit ons lokale onderwerpen aan te reiken die een plek zouden moeten krijgen in ons programma. Jij bent vaak nog beter op de hoogte wat er speelt in jouw buurt dan wij.

 

KORTE BERICHTEN

buslijnen

Vorig jaar uitte Gemeentebelangen in het bomvolle dorpshuis “Skerne Wibe” in Ingelum haar zorgen over het verdwijnen van de bus uit de dorpen. Het betreft dan vooral buslijn 71 (Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum) en lijn 35 (Tsjom). Onze fractie heeft samen met andere partijen opnieuw vragen aan het college gesteld. De opdracht is dat de verantwoordelijk wethouder de gedeputeerde (VVD) op andere gedachten brengt. Corona moet geen motief zijn om de plannen er alsnog door te drukken. Wij blijven het kritisch volgen! De bal ligt nu bij de provincie!

digitale raadsvergadering 8 april

 • bij het agendapunt “Mededelingen” werd aangegeven dat de eigenaar van Sânwei 17-a in Menaam verder kan procederen voor het omvormen van een schuur tot een woonhuis. Gemeentebelangen is content dat de eigenaar nu verder kan met zijn plannen.
 • op het moment dat de heer Piet Drost (namens dorpsbelang Menaam) zou inspreken over de woonvisie, bleek dat de raadsvergadering niet was te volgen via de website van de gemeente. Rond 20.30 uur is daarom besloten de vergadering te beëindigen en te verplaatsen naar donderdag 15 april. De fractie van Gemeentebelangen vond dat een juiste beslissing, omdat de vergadering te volgen moet zijn via de gemeentelijke website.
 • tijdens deze raadsvergadering had GB vragen willen stellen over:
  • Het bedrijventerrein Boskdykje fase 4 Minnertsga
  • Het verdwijnen van pinautomaten uit het centrum van Franeker
 • verder stonden/staan op de agenda:

 

Eerder verschenen GBulletins:

🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-3

LEENDERT FERWERDA STAPT DREKT OVER FAN FNP NAAR GEMEENTEBELANGEN

Soa’t in jannewary in de kranten te lezen waar, het Stannebuurtster Leendert Ferwerda na fertrek út de fraksy fan FNP Waadhoeke, him ansloaten bij de Gemeentebelangen. Ferwerda (1943) fertelt over syn politike ferleden en syn keuze om foor de raadsferkiezings in maart 2022 beskikber te wezen foor op de list fan Gemeentebelangen en om drekt na de fraksy fan Gemeentebelangen te gaan.

 

In 1974 waar ik mèt-oprichter fan Werkgroep ‘t Bildt (WhB), ‘n inisjatyf fan Henk Hornstra. Die nije gemeentlike pertij waar fral ok ingeven deur ‘t plan om fan de Swarte Haan ôf ‘n nije seedyk an te lêgen tot an ‘t eand fan de kwelder, de trasee A en D striid, want dat worde ‘t. Hornsta worde koazen. In 1986 deen ik ônder de pertijnaam Frije Bilkerts met an de raadsferkiezing, maar haalde de kiesdeler niet. Foor de raadsferkiezing in 2006 worde ik deur Anita Andriesen froegen foor op de list fan de PvdA. Der ston ok Stjabuurtster Sjoerd Simon Kuipers op. De PvdA worde de groatste pertij, formde ‘n koälisy met ‘t CDA en Hans Kaper worde wethouwer. Twee jaar later laidde de oplaide fraksydisipline tot ‘n aigen sit in de raad met de eerdere naam Frije Bilkerts. Frije Bilkerts kreeg bij de raadsferkiezings fan 2010 twee sitten. In 2014 speulde de mooglike herindeling fan gemeentes al. Frije Bilkerts koas út overtuging foor blivende gemeentlike selsstandigens, die’t ’t aigene fan taal, kultuur en landskap, dink an de Bildtdiken, de beste gerânsy gâf. Frije Bilkerts kreeg op ‘t in 1505 inpolderde Bildt de meeste stimmen, maar worde om ‘t herindelingsstandpunt, bútten ‘t kollezy houwen. En doe kwam eand 2017 de raadsferkiezing foor de per 1 jannewary 2018 ontstane nije gemeente Waadhoeke, in ‘t Bildts Waddenhoek.
 
‘t Bestuur fan Frije Bilkers het doe praat met Gemeentebelangen en met de FNP ‘t Adfys waar om an te slútten bij Gemeentebelangen. In 2010 waar ik persoanlik lid worren fan de FNP en koas foor op de list fan de FNP en kreeg meer dan fijfhondert foorkeursstimmen.
 
In 2022 wil ik, met fral opnij de stim fan de Bilkerts, graag raadslid blive. De fraag an mijsels waar: blyf ik derfoor dan bij de FNP of bin ik dan beskikber foor de list Gemeentebelangen, ferlaat fortfloeiend op ‘t eerdere adfys fan ‘t bestuur fan Frije Bilkerts. Na gesprekken èn met Gemeentebelangen èn met de FNP hew ik besloaten om in 2022 beskikber te wezen foor de list Gemeentebelangen. Fan dat beslút út fon ik, fral ok sien ‘t fait dat pertijen nou al doende binne met kandidaten en ‘t ferkiezingprogramma, om in de nag lopende raadsperioade al raadslid foor Gemeentebelangen te worren. Raadslid foor alle inweuners fan Waddenhoek.

 

Leendert Ferwereda (Foto: Leeuwarder Courant)

 

GRONDKWESTIE TZUMMARUM

In de raadsvergadering van 11 februari jl. heeft GB met een interpellatiedebat ruim de aandacht gevraagd voor een netelige grondkwestie die al tien jaar de gemoederen bezighoudt.  In Tzummarum en daarbuiten. Interpellatie is een zwaarwegend instrument om een politiek gevoelig onderwerp aan de orde te stellen. En daar was volgens ons alle reden voor.

Wij besparen jullie de juridische perikelen in dit erg dure hoofdpijndossier. De FNP-wethouder gaf in het debat aan: ‘yn sa’n langrinnend proses giet wolris wat mis’. Een eufemisme.
De provincie stelde zelfs een stevig Interbestuurlijk Toezicht onderzoek (IBT) in. Naar met name de VTH verantwoordelijkheden van de gemeente in dit dossier. VTH staat voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Uit het kritische IBT-rapport bleek dat vooral de handhavingstaak flink tekort heeft geschoten. Het college voelde echter niet de behoefte het IBT-rapport volledig te betrekken bij de aan en doorverkoop van bosgrond aan het bedrijf. Bosgrond van Staatsbosbeheer en waarvan de gemeente al jarenlang de erfpachter is. In het interpellatiedebat heeft GB de vinger op de zere plek weten te leggen. En daarmee voorkomen dat het IBT-rapport in de raad onbesproken bleef. Wij blijven dit dossier natuurlijk op de voet volgen. Zo ook de tien verbeterpunten die het college heeft aangegeven om de VTH-taken naar een hoger peil te brengen.

 

TE VEEL BETAALDE JEUGDZORG

Gemeentebelangen heeft schriftelijk vragen gesteld over het bedrag van 4,5 miljoen euro dat de Friese gemeenten niet terugvorderen aan te veel betaalde jeugdzorg. Gemeentebelangen wil weten wat dat betekent voor onze gemeente.

 

NIEUWTJES IN HET KORT…

Ontwikkeling bedrijventerrein de Kie 2 in Franeker

Het bedrijventerrein de Kie 1 in Franeker begint mooi vol te lopen met bedrijven. Het college reageert daar adequaat op door nu al een Voorbereidingskrediet van 80.000, — te vragen voor de ontwikkeling van de Kie 2 naar bedrijfsterrein. Hoeven we geen nee te verkopen zoals de gemeente momenteel wel doet voor bouwkavels voor woningbouw. Geen enkele kavel beschikbaar. In het huidige agrarische bestemmingsplan van Kie 2 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar bedrijven. Een langdurige procedure van wijziging van het bestemmingsplan kan dus achterwege blijven. Naast het restant bedrijventerrein de Kie 1 en straks de Kie 2 beschikt de gemeente ook nog over het nieuwe Bedrijventerrein Dronryp West waar Wonen en Werken is toegestaan. In Menaam Noord is, voor zo wij weten, ook nog één kavel beschikbaar. Kortom mooi dat er weer gemeentelijke grond beschikbaar komt voor het realiseren van nieuwbouw door bedrijven.

 

Gemeente Waadhoeke geeft geen steun aan haar eigen ondernemers

Gemeentebelangen wil graag dat u uw inkopen doet – en ook dat onze gemeente dat doet – bij de plaatselijke ondernemers in stad en dorp. Blijf die mensen steunen. Wij willen dat zij deze crisis overleven en on ook straks weer van dienst kunnen zijn. Doe dus anders dan het huidige gemeentebestuur van Waadhoeke. Zij lieten u al voor de tweede keer een brief bezorgen waarin zij u een energie-voordeel aanbieden en waarbij ze uitbundig een onderneming van buiten de Gemeente Waadhoeke bij u aanbevelen om dit te realiseren. Onze eigen ondernemers worden respectloos gepasseerd. Wij zouden dat anders doen!

 

“Praat jo eigen taal mar!”

Gemeentebelangen

 

Eerder verschenen GBulletins:

📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-2

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor een beknopte samenvatting onze inbreng in de raadsvergadering van 28 januari j.l. en de mobiliteitsvisie van onze gemeente.

 

RAADSVERGADERING 28 JANUARI 2021

Fractielid Anita Mast van Gemeentebelangen geeft hier de ingebrachte punten van GB weer.
Wij stelden vragen over:

 • Het ontbreken van de verordening bomenkap;
 • De grote zorgen die er zijn over het welzijn en veiligheid van de bewoners van het pension in Minnertsga;
 • De datum waarop de werkzaamheden voor de fietstunnel Marsum beginnen;
 • Reactie op brief Dorpsbelang Oosterbierum over de Mûntsewei;
 • De onrust in Wier en de omliggende dorpen over de nieuwe radarinstallatie in Wier; GB stelde in september al vragen; antwoord bleef uit!;
 • Het uitblijven van een reactie op de brief aan het college over het alternatieve plan fietspaden. Deze brief is mede op initiatief van Gemeentebelangen ingebracht;
 • De brief over het bouwen van een woning aan de Sânwei 17a in Menaam.

Verder:

 • Is er een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie Kleasterwei Tzummarum;
 • Was de fractie zeer kritisch over het negatieve resultaat van bijna 3 miljoen van Empatec (Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West) over 2019;
 • Hebben wij ingestemd met de extra kosten voor het fietspad langs het van Harinxmakanaal;
 • Hebben wij ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor de dorpsmolen Tzum;
 • Hebben wij de motie “Swarte Haan” mee ingediend (GB/FNP en SAM roepen de wethouder op om contact op te nemen met betrokken gedeputeerde om voor de Bildtse naam te pleiten op de treinen van Arriva);
 • Hebben wij de motie “Raden in verzet” mee ingediend.

Enige antwoorden College:

 • Het gaat bij het pension in Minnertsga om kamergewijze verhuur; brandveiligheid is nog getoetst;
 • Radarpost Wier; B&W schreven brief aan Defensie om meer in contact te treden met de bewoners. De wethouder: “Pas de laatste maand kregen we zorgelijke signalen!”;
 • Inzake de fietstunnel bij Marsum kon de wethouder melden dat de werkzaamheden na de zomer starten.

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

De fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen deden onderzoek naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en Menaam-Wier (Gernierswei) te bespoedigen. Onderstaand treft u de brief aan van 21 december, gericht aan het College van B & W-Waadhoeke.

Eerder verschenen GBulletins:

🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin ’21-1

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor het fietspad tussen Winsum en Hatsum, de mobiliteitsvisie van Waadhoeke en een update over nieuwbouwwoningen in Winsum.

 

FIETSPAD WINSUM-HATSUM

Inwoners uit Winsum en Baaium maken zich zorgen over het fietsverkeer van Winsum naar Hatsum. Het gaat daarbij om alle fietsverkeer (recreatief en werk), maar specifiek het verkeer van (schoolgaande) jeugd. Op veel plaatsen zorgt de smalle en ook drukke weg veelvuldig voor gevaarlijke situaties. Ook wordt er regelmatig door auto’s te hard gereden en moet zwaar en breed vrachtverkeer vaak uitwijken naar de bermen om aanrijdingen te voorkomen. In de bermkant ontstaan daardoor diepe sporen, waardoor modder en steenslag soms op aanliggende woningen spat. Door een aanliggend of vrij liggend fietspad zou deze gevaarlijke situatie kunnen worden opgelost.
Er moet op korte termijn iets gebeuren!

Gemeentebelangen heeft het college een financiële oplossing aangereikt voor de aanleg van een fietspad, in combinatie met een fietspad bij Berltsum. Zie verder “Mobiliteitsvisie”.

Links de situatie nu en rechts hoe het wordt. (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

In het op 12 januari jl. gehouden digitale Kernteam “Mobiliteitsvisie Waadhoeke” kwamen een aantal, door Gemeentebelangen aangekaarte, zaken aan de orde.

Ten eerste de twee zeer gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en het fietspad vanaf Berltsum langs de Gernierswei naar Wier scoorden in het uitgevoerde onderzoek bijzonder hoog. Met stip op 1 en 2!

Samen met Kees Arendz is er overleg geweest met de dorpsbelangen Wier, Minnertsga en Berltsum  over het alternatief voor het fietspad langs de Gernierswei. Dit alternatief levert voor het fietspad langs de Gernierswei een kostenbesparing van ca. € 600.000,– op. Mocht de voorgestelde aanpassing er komen dan kan de vrijval van de Gernierswei ingezet worden voor het fietspad Winsum-Hatsum.  Voor Wier, Minnertsga en Berltsum ontstaan er extra dorpsommetjes, voor Wier zelfs twee.

De door Gemeentebelangen voorgestelde aangepaste uitvoering is inmiddels aan de raad en het College van B. en W. aangeboden. Helaas hebben we tot nu toe van wethouder Baukje Tol geen enkele reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

 • fietstunnel bij Marsum en onderzoek naar twee transferia
  Herre Hof stelde namens Gemeentebelangen vragen over de voortgang en aanbesteding van de fietstunnel bij Marsum. De wethouder moest hierop het antwoord schuldig blijven en ze zou er schriftelijk op terugkomen; helaas: tot nu toe geen enkele reactie van de wethouder.
  Positief was de uitkomst van het onderzoek naar de komst van twee transferia: één bij de Werpsterhoek en één bij Marsum (nabij het crematorium). Een transferium bij het crematorium is een enorme stimulans om toch voor de bus te kiezen. Je kunt dan vanuit de richting St. Annapar. – Berltsum overstappen op lijn 97 naar Franeker of verder naar Harlingen. Voor de inwoners van Ritsumasyl ontstaat er een opstapplek naar Franeker, Leeuwarden of richting Sint Annaparochie – de Bjirmen. De bewoners langs de Trekwei bij Deinum krijgen, na het verdwijnen van de brug, eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Het weghalen van de brug betekende voor hen ook het verbreken van de verbinding met het treinstation in Deinum.

 

NIEUWE HUURWONINGEN IN WINSUM BEWOOND

In november jl. meldden we de komende oplevering van 6 nieuwe woningen in de Winsumer “Diehoek”; nu worden inmiddels al 5 woningen bewoond. Hoewel de omgeving nog verder moet worden ingericht, zijn de eerste bewoners enthousiast begonnen met de inrichting. De bouw van deze huurwoningen is, zo hopen wij, een stap in de goede richting om de “Driehoek” nu verder in te vullen. De entree van het dorp zou, samen met het bijzondere gebouw van de Coöp-winkel, een flinke positieve oppepper krijgen. GB is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen. Daarom juicht onze partij het initiatief toe van de Werkgroep Woningbouw Spannum om samen met de gemeente een nieuwbouwplan te realiseren aan de zuid- zuidkant van het dorp, grenzend aan de pastorietuin.

Nieuwe huurwoningen en de Coop in Winsum (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

KORT UITGELICHT

BASISSCHOOL DE PÔLLE IN MARSSUM WEER IN GROENE CATEGORIE

Mooi nieuws voor basisschool “de Pôlle” in Marsum. Na 2 jaar hard werken is deze school het predicaat “zeer zwakke school” weer kwijt en mag ze weer groene school heten. Gemeentebelangen vindt het een geweldig resultaat; wij feliciteren “de Pôlle” met dit resultaat.

RADARPOST WIER

In Bulletin-3 (oktober-2020) meldden we al de onrust bij bewoners in Wier inzake de nieuwe radarpost van Defensie. GB stelde toen in de raad vragen aan het College. Toen ging het nog over mogelijke schadelijke straling. Nu maakt deze post ’s nachts te veel lawaai met als gevolg: slecht slapen, storingen in elektrische apparaten (lampen/ TV/ Wifi). ’s Nachts staat de radar uit tussen 23 uur en 7 uur. Er is dan wel sprake van een verminderde bescherming. Wordt vervolgd!

KWIJTSCHELDING HUUR SPORTVELDEN

Buitensportverenigingen die een veld huren van de gemeente hoeven over 2020 geen huur te betalen i.v.m. coronaschade. Kosten € 63.000, betaald uit de cornonacompensatie van het Rijk.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-5

De fractie van Gemeentebelangen wenst de inwoners van Waadhoeke vooral een gezond

2021

 

2020: Covid-19 verhinderde ons om jullie op geplande inwonersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken te ontmoeten. We hopen op een beter en gezonder 2021.

GB is voortdurend bezig om jullie belangen te behartigen.

Ook 2021 is een belangrijk jaar! Samen met inwoners, leden, donateurs en schaduwfractie gaan we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

 

Wij gaan er voor!

 

 

Wil je contact met GB?

info@gemeentebelangen.frl

Je kunt ons ook vinden op:

www.gemeentebelangen.frl

facebook.com/GBWaadhoeke

twitter.com/GBWaadhoeke

instagram.com/GBWaadhoeke

LOKAAL

   KRACHTIG

      AMBITIEUS

 

 

 

Eerder verschenen GBulletins:

🏠 GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-4

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op de social media, nu al nr. 4.

Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een aantal nieuwe leden zich voor.

 

NIEUWBOUWWONINGEN IN WINSUM BIJNA GEREED

Na een lange periode van voorbereiding en erg veel overleg zijn binnenkort de eerste 6 nieuwe woningen in de zogenaamde “Driehoek” in Winsum gereed. Nog in de voormalige gemeente Littenseradeel waren de plannen al rond. Maar zowel de herindeling naar Waadhoeke en daarmee ook andere inzichten over de stedenbouwkundige kwaliteit zorgden voor een aanmerkelijke vertraging. Begin dit jaar is er gestart met de bouw en eind dit jaar worden de woningen, naar het zich laat aanzien, opgeleverd. Het gaat om 2 blokjes van drie aaneen gebouwde woningen, waarvan twee met een slaapkamer op de begane grond, zo genaamde seniorenwoningen.

Nieuwbouw in Winsum. (Foto: Bouwe van der Veer)

Gemeentebelangen is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen en is blij met de nu in gang gezette ontwikkeling van de “Driehoek” in Winsum.

 

GEMEENTEBELANGEN WIL EEN 100% DEKKEND AED-NETWERK

Een AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn, maar de AED’s, incl. de burgerhulpverleners, moeten dan wel aangemeld zijn bij en op de site van HartslagNu. De AED’s kwamen er in de Waadhoeke, maar de website noemde nog 14, niet aangemelde, plekken. Dat kwam aan het licht door vragen van Gemeentebelangen over dit onderwerp.

Volgens de gemeente zou de site van HartslagNu niet up-to-date zijn en zouden er nog slechts twee rode vlekken zijn. Gemeentebelangen zocht het uit en kreeg te horen dat de site wel degelijk up-to-date was, maar dat de nieuw geplaatste AED’s mogelijk niet aangemeld waren. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

Namens GB vroeg Adrie Weiland aan wethouder Boukje Tol of zij op de hoogte was van het feit dat AED’s en burgerhulpverleners aangemeld dienen te worden bij HartslagNu.  Dit bleek niet zo te zijn, waarna de wethouder vervolgens de toezegging deed hierop actie te zullen ondernemen.

Hieronder een fragment van Adrie Weiland over het onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

 

EMPATEC

In de raadsvergadering van 3 december 2020 was er het raadsvoorstel om de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) vanuit onze gemeente een extra bijdrage te geven van 1,1 miljoen. Dit bedrag moet betaald worden uit de algemene reserve. Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd om daarmee een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Lees ook: De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Hieronder Anita Mast afgelopen 3 december over dit onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten. 

HERINDELINGSVERKIEZINGEN NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA (GRONINGEN)

In een aantal gemeenten in Nederland hebben, net als eerder bij de Waadhoeke, herindelingsverkiezingen plaats gevonden. Interessante uitslagen in Groningen, waar Delfzijl, Appingedam en Loppersum een fusie zijn aangegaan naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. De uitslagen:

 • Lokaal Belang Eemsdelta (= Fractie 2014-Delfzijl, GB Appingedam en Loppersum): 11 zetels
 • Verdere zetelverdeling: P.v.d.A (5 zetels), CDA (3), VVD (3), CU (3), Gem.bel (2), GL (2)
 • Totaal : 29 zetels

Ook in het zuiden van het land waren herverdelingsverkiezingen: ook daar forse winst lokale partijen! WE HAVE DREAMS FOR 2022!!

 

WERVINGSCOMMISSIE GEMEENTEBELANGEN

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil GB nu al proberen om haar ledenbestand uit te breiden. Daarvoor heeft de “denktank” een aantal mensen op een lijst geplaatst, die door een “wervingscommissie” benaderd zullen worden.

Samenstelling “wervingscommissie”:

 • contactpersoon tussen groep/bestuur/denktank: Lute Pen, Dronryp
 • leden wervingsgroep: Anita Mast, Menaam, Adrie Weiland, Minnertsgea en Saskia Kuiper – Cats, Dronryp.

Uitgelicht: het werk van de commissie leidde al tot nieuwe leden; een aantal stelt zich voor!

Laura van Twillert, een actieve dame uit Franeker, bekend geworden vanwege de handtekeningenactie tegen de kap van het Dreeslaantje in Franeker. Dit heeft zij samen met andere deelnemers voor elkaar gekregen. Tevens is zij onlangs gestart met het project Minima Moestuintjes. Hierover heeft een leuk en informatief artikel in de Franeker Courant gestaan.

Inge ten Hoorn woont samen met meerdere Engelse Cocker Spaniels in het mooie plaatsje Nij Altoenae. Zij is een grote liefhebber van dit hondenras. Tevens werkt zij bij de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Tot voor kort was Inge secretaris van dorpsbelang Nij Altoenae.

Daarnaast heeft Geert Faber uit Minnertsga aangegeven zich te willen aansluiten bij Gemeentebelangen. Hij is voorzitter van stichting MFA ‘De Doarpsfinne’ en als coördinator nazorg / bestuurslid betrokken bij de Vogelwacht Franeker e.o. Ook is Geert actief in eigen dorp bij verschillende projecten vanuit de samenleving, zoals de realisatie van een huisartsenpraktijk en ‘Hiel Minnertsgea Aktyf’, een initiatief om een multifunctioneel  speel- en beweegveld te realiseren.

 

ZWEMVOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE WAADHOEKE

Bloemketerp in Franeker. (Foto: Herre Hof)

De gemeente Waadhoeke gaat onderzoek doen naar de overdekte zwembaden De Bildtse Slag  in St Annaparochie en “Zwembad Bloemketerp in Franeker.

Ook wordt onderzocht het openlucht zwemmen – op het resort Waadhoeke te Menaldum – en mogelijkheden om te kunnen zwemmen in de  natuur.

In de raadsvergadering van 3 december jl. zijn de  toekomst-scenario’s  besproken: beide overdekte zwembaden in stand houden en/of nieuwbouw van één duurzame overdekte zwemvoorziening en in de tussentijd beide overdekte zwembaden behouden.

Begin 2021 wordt er onder de inwoners van de gemeente een digitale enquête gehouden, waarbij ook de georganiseerde sporters bij het onderzoeksproces worden betrokken.

In mei/juni 2021 zijn de scenario’s uitgewerkt en wordt door de Raad een definitief besluit genomen. In december jl. heeft de Raad er mee ingestemd dat “Stichting Zwembad Bloemketerp” nog een extra financiële steun krijgt van bijna € 80.000; daarmee kan het bad tot september 2021 open blijven. Deze eenmalige subsidie was nodig om de inkomstenderving over 2020 als gevolg van Covid-19 en een exploitatietekort op de begroting op te vangen en mogelijke sluiting te voorkomen.

Over dit onderwerp Kees Arendz aan het woord: 

Eerder verschenen GBulletins:

🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij. Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

 

TURBOROTONDE EN FIETSTUNNEL BIJ MARSUM

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)

Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog € 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF 2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019 opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel begin 2021 met de aanleg worden begonnen.

Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31 oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in het 2e kwartaal van 2021.

 

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL DOMEIN

De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

 

ZWEMBADEN

De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie, Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie op de hoogte!

 

MFC BERLTSUM

Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met het besluit. Proficiat Berltsum.

 

MILITAIRE RADARPOST WIER

Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente. Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

 

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS

In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 – tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van € 54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund. Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het Rijk.

 

REGENBOOGGEMEENTE

Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld. Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

 

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP

Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark. Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het dorp een contingent van St. Jabik krijgt.

De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking voor woningbouw!

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

Hierbij het 2e bulletin van Gemeentebelangen, deze keer slechts één onderwerp. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede, veilige en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang  voor deze regio. Interessant voor u om de reacties van Gemeentebelangen te lezen.

 

Ontwerpagenda voor het waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer

GB heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. over het onderwerp “Ontwerpagenda voor het Waddengebied”  een amendement ingediend. Ook CDA en VVD dienden over dit onderwerp een amendement in. Beide amendementen zijn met een grote raadsmeerderheid aangenomen. Alleen de fractie van SAM stemde tegen beide amendementen.

In eerste instantie was het College van B. en W. van mening dat de Ontwerpagenda voor het Waddengebied niet naar de raad hoefde. Echter op verzoek van GB en de VVD is dit onderwerp alsnog op de raadsagenda gekomen. GB is in haar amendement vooral ingegaan op, enerzijds, de mogelijke gevolgen van de plannen voor de inwoners langs de Waddenkust en anderzijds de kansen die deze plannen bieden. Het CDA en VVD gingen vooral in op de gevolgen van de toename van zoute kwel voor de pootaardappelteelt. De Ontwerpagenda voor het Waddengebied is een lange termijn visie voor het gehele Waddengebied. Daarnaast speelt op korte termijn het Dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer. Helaas heeft het College van B. en W. dit grote dijkversterkingsproject niet voor een zienswijze aan de Raad voorgelegd. Ook tijdens de behandeling van de ontwerpagenda is het College, en ook de andere partijen, niet op de suggestie van koppeling van beide zaken ingegaan. GB heeft daarom voor beide onderwerpen een eigen zienswijze bij het Rijk en provincie Fryslân ingediend.

GB was zeer onaangenaam verrast over de opmerking in de Ontwerpagenda voor het Waddengebied dat het noordelijk deel van Fryslân aangemerkt wordt als een krimpgebied met veel leegstand. Dit uitgangspunt is niet juist. Net als in veel andere gebieden is ook in Noord Fryslân veel behoefte aan woningen voor ouderen (liefst alles gelijkvloers) en jongeren. Vooral starters kunnen moeilijk aan een betaalbare woning komen. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen blijkt de Waddenkust juist erg in trek te zijn voor woningzoekenden van elders. Gelet op de woningbehoefte in een groot aantal dorpen en de stad Franeker liggen er volgens GB voldoende kansen om door middel van woningbouw de economie en de leefbaarheid in Waadhoeke te stimuleren.

GB heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor het landschap en de vogels als de bouw van nieuwe grote windmolens, middels de Ontwerpagenda voor het Waddengebied, mogelijk wordt gemaakt.

De wensen om meer natuur binnendijks aan te leggen deelt GB niet. Een lage dijk/golfbreker op enige afstand uit de zeedijk, biedt volop kansen voor nieuwe natuur, natuurversterking en natuurbeleving. Tevens biedt het een goede bescherming voor de achterliggende zeedijk. Samen met een aantal hoogwatervluchtplaatsen voor de vogels kan hier de beleving van het Wad op een eenvoudige wijze versterkt worden en daarmee een belangrijke rol als aanjager voor het natuurtoerisme gaan vervullen. Het project Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rijk en Wetterskip Fryslân. We blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Hieronder een fragment van de betreffende raadsvergadering over het punt. Aan het woord is onze fractievoorzitter, Douwe Kamstra. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

Meer informatie:

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpagenda_voor_het_waddengebied_2050

https://waddenzeekust.inbeeld.app/startdocument/digitaal-startdocument

 

Eerder verschenen GBulletins:

📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’
Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’

Vanaf nu gaan we regelmatig zogenaamde ‘GBulletins’ op onze website publiceren, www.gemeentebelangen.frl. Deze bulletins verspreiden we ook via onze social media-kanalen, naast Twitter en Facebook tegenwoordig ook Instagram. Allemaal te vinden via @GBWaadhoeke.

Wil je liever op de hoogte gehouden worden via e-mail? Dat kan, stuur ons even een verzoek via info@gemeentebelangen.frl en we voegen u toe aan de verzendlijst.

 

Waarom de bulletins?

Douwe Kamstra (fractievoorzitter GB): “Wij willen u met het nieuwsbulletin iets breder informeren dan tot nu toe. Wij begrijpen dat u niet iedere keer naar de openbare fractie- of raadsvergadering kunt komen. U bent dan beperkt tot wat de reguliere pers van de Waadhoekster politiek vindt en de plek die Gemeentebelangen daar inneemt.
Kortom: wij willen u met enige regelmaat een nieuwsbulletin sturen met ervaringen en plannen vanuit het hart van Gemeentebelangen: lokaal, krachtig en ambitieus.

 

Lute Pen (voorzitter partijbestuur GB): “Gemeentebelangen komt naar u toe. Zo hebben we de afgelopen jaren inwoners van Winsum, Spannum, Wjelsryp en Baaium, van Ouwe Syl en van Minnertsga uitgenodigd op informatieavonden in hun dorpen. Ook zijn er door GB een flink aantal bedrijfsbezoeken afgelegd.
Voortzetting van deze activiteiten in 2020 lukte door corona helaas niet, maar zodra het weer kan, gaan onze fractieleden er weer op uit om uw wensen, ideeën en suggesties m.b.t. de gemeentelijke politiek te horen en hoe we u, uw dorp, uw onderneming of uw vereniging kunnen helpen.

Ondertussen zijn we weer bezig met de voorbereidingen van de gemeentelijke verkiezingen in 2022.
Bent u gemeentelijk politiek nog niet onderdak en denkt u zich bij Gemeentebelangen thuis te kunnen voelen? Dat kan als lid, donateur of sympathisant. Laat het ons even weten. We vertellen u graag waar wij voor staan: lokaal, krachtig en ambitieus.”

 

Gemeentebelangen: 50 jaar jong

Met gepaste trots noemen we in ons eerste bulletin het 50-jarig bestaan van onze partij. Geen uitbundig feest in deze coronatijd, maar wel waard om te vermelden.

Immers: GB is de lokale partij in Waadhoeke, ontstaan bij de gemeentelijke herindeling in 2017 en een voortzetting van Gemeentebelang Franekeradeel (opgericht in 1970) en Gemeentebelangen Menaldumadeel (1994).

 

Lokaal, krachtig en ambitieus is ons motto met 7 raadsleden. In 2017 een stemmenpercentage van 21 %; een waarborg voor de toekomst!

 

Folkert Kuperus (erelid GB): “Als oud-voorzitter van horeca Nederland-Franeker/Harlingen e.o. diende ik de belangen van die bedrijfstak en vanaf 1972 vond ik het belangrijk om mij ook politiek bezig te houden bij Gemeentebelangen. Gerard Buwalda, Saarloos, de Jong en Aukema waren mijn grote inspirators en met Atte Wiersma heb ik in die tijd een aantal GB-partijen opgericht met een sterke start, o.a. Leeuwarderadeel en Menameradiel. Direct werden zij de grootste partijen in hun gemeenten. Ook was ik betrokken bij de oprichting van de provinciale partij Federatie Gemeente- belangen Friesland. Nu kijk ik met plezier terug en hecht grote waarde aan lokale politiek. Die is bij Gemeentebelangen in goede handen: nu en in de toekomst!”

 

Douwe Kamstra: “De partij vond haar oorsprong in de gemeente Franeker. Zelf ben ik de helft van de periode actief voor Gemeentebelangen en zit daarvan bijna 22 jaar voor GB in de gemeenteraad. Inmiddels hebben alle inwoners van Waadhoeke in ieder geval de afgelopen twee jaar kennis kunnen maken met onze partij en kennis kunnen nemen van onze standpunten in de gemeenteraad.”

 

Douwe Kamstra, Lute Pen en andere fractie- en bestuursleden vind je op onze pagina wie-we-zijn.

Houd onze website in de gaten en volg ons via onze socials:

www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke
instagram.com/GBWaadhoeke