1

GBulletin ’23-3

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN-WAADHOEKE
Deze keer met veel bijdragen van onze raadsleden over diverse openingen en bezochte jaarvergaderingen.

LINTJESREGEN

Opnieuw een GB’er in de schijnwerpers, deze keer HERRE HOF. Op de foto krijgt hij de erepenning opgespeld door burgemeester Marga Waanders. Adrie Weiland, Kees Arendz en Mathijs Kalma waren voor Gemeentebelangen bij deze plechtigheid en brachten de felicitaties over. Herre: “Toch nog een plaatsje in het bulletin”.

KLEIN WONEN BERLIKUM

Ons jongste raadslid EMMA ZUIDEMA hield in de raadvergadering van juni haar “maiden speech” over het projekt “Lyts Wenjen” aan de Kwekerijleane in Berltsum. Voor GB alom blijdschap omdat er eindelijk opnieuw een stap wordt gezet in de realisatie van dit projekt.

Ze deed haar speech in het Bildts en in dit bulletin een deel van haar bijdrage.

Belangrijk voor de fractie is het feit dat de adviesnota Kwekerijleane op de agenda staat.

Al in 2012 worde d’r deur middel fan ‘n werkgroep ‘n  eerste opset fan dut plan in gang set. Derna ontwikkelde ‘t plan him en worde in 2017 deur doe nag de raad fan Menameradiel ja said op ‘t inisjatyffoorstel om de behoeften fan hur  inweuners te ondersoeken op ‘t gebied fan doe nag Tiny Houses en hiermet werom te kommen bij de gemeenteraad. Deur de gemeentlike herindeling en alles wat derbij kiken komt, leken ‘t d’r op dat dut projekt deur alle fertraging ‘n lange-termynprojekt worre sou. 

Derom besloaten in maai 2019 de fraksys fan de VVD, de FNP  en, doe nag gemeenteraadslid namens Gemeentebelangen, Kees Arendz, in te gripen deur middel fan ‘n inisjatyffoorstel: d’r waren ferwachtings skept bij de inweuners fan Belkum en dut hoffy most toch reäliseerd worre kinne? Mominteel is alleen Kees Arendz nag ferbonnen an klain weunen Belkum, werbij at hij  mominteel ferbonnen is as wethouwer namens Gemeentebelangen. Hoe mooi is ‘t dat nou krekt hij as portefullyhouwer Wonen, deuze reälisasy bewerkstellige kin.

Wer’t in ‘t begin nag sproken worde over tiny houses, binne ‘t nou tien, wat groatere weunings worren die’t aansen in ‘n hoffy, omringd deur feul groen boud worre kinne op de lokasy fan de foormalige  basisskoal: Klainskalige, levensloopbestindige en duurseme weunings die’t anslútte bij de fraag fanút ‘t dorp en de nabije omgeving. Dat biedt niet alleen perspektyf foor senioren, maar ok rúmte en deurstroming foor jongeren út Belkum en omstreken op de mominteel krappe weuningmet.Ut de Zienswijzen die’t bij dut stik hore, kwam dúdlik  na forenen dat de skep nou maar gau de grônd in mot en bij die insteek slút de fraksy fan Gemeentebelangen him graag an. Wij spreke dernaast ôns waardering foor de werkgroep klain weunde út en hope dat dut projekt nou aansen gau reäliseerd worre kin. Derom stimt de fraksy fan Gemeentebelangen graag in met de foorlêgende adfysnota”.

Emma Zuidema

WERKBEZOEKEN

Fractieleden van Gemeentebelangen legden diverse werkbezoeken af:

 • Emma Zuidema en een SAM-fractielid waren bij een bijeenkomst van de lokale groencommissie in Froubuurt. Daar werd een stukje land ingezaaid met bio-diverse bloemenzaden.
 • Ook was een delegatie, op uitnodiging, aanwezig op Europark de Weide om inzicht te krijgen in wat er gebeurt met het Waadhoeke-afval.
 • Een groot aantal GB’ers ging op werkbezoek bij “Fijn Wonen” in Heerenveen.
 • Op vrijdag 30 juni gaan een aantal GB’ers op bedrijfsbezoek bij Motorexpert-Menaam.
Froubuurt

GEMEENTELIJK STEUNPUNT (SERVICELOKET)

GB-fractielid Emma schreef onlangs in Bildt.nu over een gemeentelijk steunpunt in de voormalige gemeente het Bildt. Zij had beloofd om hierop terug te komen als er nieuws over dit onderwerp was. En dat is er! De resultaten van de gehouden flitspeiling zijn inmiddels bekend en daaruit blijkt dat 52% van de mensen die deze peiling invulden, graag een extra serviceloket (of steunpunt) willen. Daarom gaf de gemeente op 23 mei aan om nu te gaan onderzoeken waar dit steunpunt in de gemeente zou moeten komen te staan en hoe dit eruit zou moeten komen te zien.

OPENING MFC-IT STEDHȖS-BERLTSUM

Na 10 jaar voorbereiding kon eindelijk het multifunctionele centrum op 3 juni worden geopend. Alles-onder-één-dak aan de Hôfsleane. Met de slogan: foar byntenis fan ús stêdse doarp en minske,

zet Berltsum een unieke stap voorwaarts. Hulde aan de inzet van de vele vrijwilligers,

Berltsum kan trots zijn op haar “stedhûs”. Voor GB waren bij de opening aanwezig: Emma Zuidema, Leendert Ferwerda en Anita Mast.

MFC It Stedhûs in Berltsum

NOG ENKELE NIEUWTJES………

Groenonderhoud. De fractiespecialisten spraken onlangs met de ambtenaren over het groenonderhoud. Van beide kanten werden informatie en ideeën uitgewisseld over o.m. maaibeleid, de zorgen over de iepenlaan tussen Bitgum en Bitgummole, de verwaarloosde gemeentetuin achter het gemeentehuis en het onderhoudsniveau. Nu de uitvoering nog!

In de raadsvergadering van 29 juni staan o.m. op de agenda:

 • theater de Koornbeurs;
 • supermarktbeleid/binnenstadsvisie FranekerGBulletin ’23-2

PROVINCIALE VERKIEZINGEN

Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN.

Op 15 maart jl. deed zij met lijst 15 mee aan de verkiezingen. Op de lijst stonden ook mensen uit Waadhoeke: Douwe Kamstra, Anita Mast, Kees Arendz, Leendert Ferwerda en Herre Hof. Lijsttrekker voor PBF was Sandra de Jong.

De stembusuitslag liet zien dat de onafhankelijke lokale politiek weer terug is in het Provinciaal bestuur met 1 zetel.

De uitslag toonde duidelijk aan dat Fryslan niet van de politiek is, maar van en voor haar inwoners. Ook BBB:  van harte gefeliciteerd met jullie historische overwinning!

BRUGJE VAN PARKEERTERREIN ZWARTE HAAN NAAR ZEEDIJK

Na vragen van Gemeentebelangen heeft B&W besloten het schelpenpad en brugje uit de nog te verlenen omgevingsvergunning voor de Starbarn te halen.

Voor het brugje was door de gemeente het Bildt een daarvoor gewaarmerkt bedrag aan de nieuwe gemeente Waadhoeke overgedragen.

Schelpenpad en loopbrugje naar de zeedijk worden nu na 1 mei tegelijk met de verbetering van de parkeervoorziening en de verkeersaanpassingen gerealiseerd.

GB-DUIF

We kregen van ons GB-bestuurslid Lize Baarda uit Franeker een aardige foto.

Al heel vroeg, in februari, zat op haar balkon een duivenpaar met een nestje en maar liefst 4 eieren.

DORPSBELANG HITZUM

Leendert Ferwerda en Anita Mast woonden, namens Gemeentebelangen Waadhoeke, de vergadering bij van dorpsbelang Hitzum. Behoorlijke opkomst met opvallend veel jongere inwoners. Er is net een nieuw bestuur gekomen en de agenda ging over de toekomst van dorpsbelang.

TREINEN IN DEINUM EN DRONRYP

We hadden zo gehoopt dat de treinen vanaf 10 april weer twee keer in plaats van één keer per uur zouden stoppen in Deinum en Dronryp.

Maar helaas…..

De reden waarom begrijpen we niet zo goed. Mede het gevolg van nog altijd een “schrikbarend hoog ziekteverzuim” aldus gedeputeerde Fokkens . Over het wel tweemaal stoppen in de ochtenduren praat ze niet.

Vraag: hoe is het mogelijk dat het dan wel kan en later niet meer. Beide keren zit er een machinist in de trein en ook een conducteur. Stoppen kost 5 minuten! Wat heeft het schrikbarend hoge ziekte verzuim daar mee te maken? Gemeentebelangen zegt: “Even doorvragen gedeputeerde! Niet alles voor zoete koek slikken!

AFSCHEID LUTE PEN

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 23 maart

hebben we afscheid genomen van onze bestuursvoorzitter Lute Pen. Als nieuwe voorzitter is benoemd Matthijs Kalma uit Berltsum.

Lute: Bedankt voor je jarenlange inzet voor GB. En Matthijs: Fijn dat je deze functie op je wilt nemen.

COLUMNIST EMMA ZUIDEMA

Ons nieuw en jongste raadslid Emma Zuidema, 28 jaar en St.Annabuurster, is columniste geworden bij Bildt.nu. Ze wil zo veel mogelijk mensen in Waadhoeke “meenemen” in het politieke bedrijf: hoe wordt er in de raad gedebatteerd, wat houdt raadsleden bezig en nog veel meer. Gewoon vertellen en in begrijpelijke taal. Het is Emma haar wens om meer mensen en vooral ook jongeren te interesseren voor de politiek. Blijf haar volgen in Bildt.nu.

NL-DOET

Nu we Emma toch een plaatsje geven in dit bulletin, op 11 maart jl. was zij ook actief in Froubuurt bij NL-Doet. Trouwens, meer mensen van Gemeentebelangen maakten zich op die dag verdienstelijk en waren actief als vrijwilliger bij sociaalmaatschappelijke organisaties. Zo je als vrijwilliger inzetten geeft bovendien een goed gevoel en geeft veel voldoening.
PBF-Bulletin

Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN

Daarom dit speciale bulletin dat onze leden, donateurs, sympathisanten en belangstellenden wil oproepen om 15 maart op Provinciaal Belang Fryslân testemmen bij de provinciale verkiezingen.

Ook in onze mooie Friese provincie moeten Friese belangen gehoord worden en een plaats krijgen.

Op de kandidatenlijst van Provinciaal Belang Fryslân staan ook een aantal mensen uit Waadhoeke:

Douwe Kamstra, Bitgum (nr.3), Anita Mast, Menaam (nr.15), Kees Arendz, Dronryp (nr.18), Leendert Ferwerda, Sint Annaparochie (nr. 22) en Herre Hof, Franeker (nr.32)
GBulletin ’22-3

Gemeentebelangen in een stevig college met een gezond akkoord!

Op dinsdag 24 mei besprak de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord dat door SAM, Gemeentebelangen en FNP is opgesteld. Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractie-voorzitters tot dit akkoord en volgde daarmee het advies van informateur Peter van der Voort: een sterke lokale en brede coalitie.

Het akkoord kreeg een passende ondertiteling: “SȖN WURKJE OAN ‘E TAKOMST” en de kernwoorden van de samenwerking zullen zijn: fijn wonen, duurzaamheid, meedoen, een mooi landschap en de gemeente als ondersteuner!

De bezetting van het nieuwe college zal bestaan uit burgemeester Waanders en 4 wethouders:

MARJA VAN DER MEER, Ingelum (SAM). Zij was al raadslid en wethouder in Menameradiel; griffier op Schiermonnikoog en werkte de laatste tijd als manager bij een zorginstelling.

RENÉ DE VRIES, Herbayum (SAM); werkte als teammanager in Súdwest Fryslân.

KEES ARENDZ, Dronryp (Gemeentebelangen); Kees was al raadslid voor Menameradiel en was 4 jaar raadslid voor de gemeente Waadhoeke; hij werkte bij de politie in Noord-Nederland.

JAN DIJKSTRA, Hitzum (FNP); 4 jaar wethouder voor Waadhoeke en daarvoor raadslid Franekeradeel; Eerder vrachtwagenchauffeur en later teammanager voor Verslavingszorg Noord-Nederland.

KEES ARENDZ (GB-wethouder) krijgt de volgende portefeuilles: WONEN, RECREATIE en TOERISME, VERKEER en VERVOER, STATUSHOUDERS/ARBEIDSMIGRANTEN (woondeel), GEMEENTELIJK VASTGOED (behalve sportaccommodaties), BEHEER OPENBARE RUIMTE, VERGUNNINGEN (toezicht/handhaving). Ook is Kees 1e locoburgemeester.

Wij allemaal wensen het team een fijne samenwerking toe en een succesvolle coalitieperiode.

BEËDIGING EMMA ZUIDEMA

Bij de beëdiging van onze raadsleden op 30 maart ontbrak ons raadslid EMMA ZUIDEMA (St.-Annaparochie). Zij werd beëdigd op 21 april.

We wensen Emma heel veel succes in de fractie van Gemeentebelangen en bij haar raadswerk voor de gemeente Waadhoeke.

Nu Kees Arendz voor Gemeentebelangen onze wethouder is geworden, bestaat de fractie uit Douwe Kamstra, Anita Mast, Adrie Weiland, Herre Hof, Leendert Ferwerda, Emma Zuidema en Haaye Hoekstra. Laatstgenoemde zal beëdigd worden in de raadsvergadering van 2 juni.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op 26 april kregen 12 mensen uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding. De “lintjes” werden opgespeld door burgemeester Waanders. Ook 2 leden van Gemeentebelangen werden in het zonnetje gezet: Joop Bekkema uit Schalsum en Theun Veenstra uit Franeker.

VERSLAG JAARVERGADERING DORPSBELANG ST.-ANNAPAROCHIE

Omdat er op dezelfde avond een raadsvergadering was en de fractie daarom verhinderd was, woonden Marcel van der Vaart en Lute Pen de algemene vergadering in St.-Anna bij.

Na de huishoudelijke zaken kwamen o.m. aan de orde:

Werkgroep Plantsoenen.

De gemeente Waadhoeke heeft een beperkt bedrag beschikbaar gesteld om nader onderzoek te doen naar de invulling van het dorpsplantsoen achter het Raadhuis, dat moet lijken op de indeling van 1937 van de heer Schipper. Een verdere invulling van het plan en de financiën volgen nog.

Woningbouw

Voor het  woningbouwplan Zuid-West is veel belangstelling. De bouw zal in fases verlopen (fase 1A omvat 35 woningen, fase 1B: 30). De bedoeling is dat na de zomervakantie het wijzigingsvoorstel van het bestemmingsplan in de Raad zal komen.

“Dorpskrant” Pot en Pan zal gaan verdwijnen. De voltallige redactie stopt ermee. (redenen: leeftijd, andere werkzaamheden en te weinig affectie met het dorp).

Picknicktafel nog “in de stalling”!

Dorpsbelang heeft een mooie picknicktafel aangeboden gekregen en heeft daarvoor ook wel een mooie plaats. Helaas: de gemeente vindt dat deze tafel niet past in het beeld van het straatmeubilair en de tafel is ook “klautergevoelig”.

Dorps- en wijkbelangen zijn de eerste vertegenwoordigers van het dorp cq de wijk naar de gemeentelijke overheid. De gemeente vraagt deze organisaties graag hun mening over dorps- en wijkzaken. Zij worden dan geacht een voor het dorp cq wijk representatief antwoord te geven. Wel is er draagvlak van bewoners bij o.a. plantsoen-plannen, zorgelijk is echter de opkomst bij bijeenkomsten, hoewel er een ledenbestand is van 400!

GEMEENTEBELANGEN BIJ SC. FRANEKER

Onze raadsleden Douwe Kamstra, Herre Hof en Anita Mast waren op bezoek bij de accommodatie-commissie van de sc. Franeker. Ze kregen een inkijkje in de huidige situatie (kantine, kleedkamers en dakterras) en werden bijgepraat over mogelijke nieuwe plannen.

JAARVERGADERING GEMEENTEBELANGEN

Op 20 mei jl. hield Gemeentebelangen haar Algemene Ledevergadering. Lute Pen en Tetman van der Meulen werden benoemd in het bestuur, resp. als voorzitter en als penningmeester. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er verslag gedaan van de coalitieonderhandelingen.
GBulletin ’22-2

De verkiezingen namen veel tijd in beslag. Gelukkig kunnen we jullie nu op passende tijden weer een bulletin sturen met informatie. Deze keer nog even op de verkiezingen terugblikken.

DE VERKIEZINGEN IN BEELD

VERKIEZINGSUITSLAGEN VOOR GEMEENTEBELANGEN

 • Gemeentebelangen kwam 78 stemmen tekort om de grootste partij in Waadhoeke te worden;
 • wel boekte GB de grootste verk.winst (van 3240 in 2017 naar nu 4329; een winst van 1089!);
 • interessant is het feit dat GB een brede vertegenwoordiging had die veel stemmen opleverde. (de eerste 13 kandidaten waren goed voor 3482 stemmen; Douwe Kamstra: 1197 stemmen; Anita Mast: 518; Kees Arendz: 413; Adrie Weiland: 223; Herre Hof: 191; Leendert Ferwerda: 223; Haaye   Hoekstra: 88; Mathijs Kalma: 144; Sebastiaan Douma: 38; Ludwig Seerden: 128; Emma Zuidema: 177; Bouwe van der Veer: 49 en Marcel v/d. Vaart: 94.
 • Emma Zuidema is met voorkeursstemmen in de raad gekozen;
 • het bestuur, de fractie en het campagneteam danken alle stemmers voor hun betrokkenheid

OVERZICHTJE STEMMEN-PERCENTAGES (globaal)

Partij / Cluster Franeker e.o. Menaam e.o. ’t Bildt
Gemeentebelangen 19,5 % 30 % 22,5 %
CDA 22,5 % 15 % 19,5 %
SAM 21,4 % 24,5 % 26,5 %
FNP 21,5 % 19,5 % 16,5 %
VVD 9,1 % 7,4 % 9,9 %
CU 5,8 % 5 % 5,5 %

ZETELVERDELING IN NIEUWE RAAD WAADHOEKE

SAM: 7 zetels; Gem.Belangen: 7; FNP: 6; CDA: 6; VVD; 4 en CU: 1

Onderstaande foto van de GB-raadsleden, gemaakt op 30 maart, na de installatie voor de nieuwe raadsperiode. Emma Zuidema uit St.-Annaparochie ontbreekt op de foto.

Van links naar recht: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof en Douwe Kamstra

FORMATIE VAN START GEGAAN

Op 1 april bood informateur Peter van der Voort zijn advies over een mogelijke coalitie aan aan zijn

opdrachtgever Hanna van der Werff (fractievoorzitter van SAM). Zij nam het advies over om een coalitie te verkennen in de formatie met SAM, Gemeentebelangen en de FNP.

Deze 3 partijen zijn enthousiast om samen aan een akkoord te gaan werken. Intussen zijn de verkennende gesprekken, om tot een coalitieprogramma te komen, begonnen, onder leiding van een formateur.

Gemeentebelangen is blij om weer “aan tafel” te zitten en klaar om met een sterk team bestuurs-

verantwoordelijkheid te dragen. We houden jullie op de hoogte!

JAARVERGADERING DORPSBELANG OOSTERBIERUM – KLOOSTER LIDLUM

Op 6 april 2022 hebben de fractieleden Weiland en Hof de jaarvergadering van dorpsbelang Oosterbierum-Klooster-Lidlum bijgewoond. Belangrijkste punten:

Nieuwbouw
De bouw van 25 woningen aan de Stajonsreed kan van start. De regie over de uitvoering daarvan blijft in handen van de bouwcommissie Oosterbierum. Tot 15 mei as. krijgen de inwoners van eigen dorp de tijd om in te schrijven; daarna kan de omgeving ook inschrijven.

Arbeidsmigranten
In een aantal huizen waren meer migranten ( single’s / short stayers) wat in strijd was met het gehanteerde beleid van de gemeente Waadhoeke.

“Sense of Place”
Aan het eind van de Slachtedijk nabij de Waddendijk zal in het kader van Sence of Place een kunstproject worden geplaatst. Dat is een project langs de Waddenkust , dat een mengvorm is van kunst en landschapsbeheer. Op de oude vuilstort zal een “Dijk van een Wijf”  herrijzen.

Laadpalen

Dorpsbelang wil graag een aantal laadpalen bij dorpshuis It Mienskar hebben.

Mûntsjewei
Dorpsbelang is blij dat er eindelijk “passeervakken” op de Mûntsjewei zullen worden aangelegd. Gemeentebelangen heeft daarvoor bij de behandeling van Mobiliteitsvisie middels een amendement gepleit.

Gebiedsontwikkeling
De gelden die daarin zijn overgebleven bedragen ca, 7 ton. Dat geld zou worden bestemd voor projecten in de dorpen Tzummarum/Firdgum, Sexbierum/Pietersbierum en Oosterbierum/Kloosterlidlum. De dorpen kiezen zelf voor een verdeling van 1/3 per dorp i.p.v. een verdeling op grond van het aantal inwoners.
GBulletin ’22-1

Gemeentebelangen: een flitsende campagnestart op 29 januari jl.

Op zaterdag 29 januari waren de 41 kandidaten van de GB-verkiezingslijst voor 16 maart en alle sponsoren van de actie “magneetsticker” uitgenodigd voor de campagnestart. Deze vond plaats bij het bedrijf D & O – Bouwglas B.V. in Franeker. Met koffie en koek opende lijsttrekker DOUWE KAMSTRA de bijeenkomst en gaf daarbij een overzicht van alle activiteiten die  vooraf zijn gegaan aan deze start.

VERKIEZINGSPROGRAMMA:

Een prachtig werkdocument, samengesteld door meerdere fractieleden en in de Nederlandse versie opgeleverd door Hedzer Terpstra en Lute Pen. Bijzonder is dat het programma ook is vertaald in het Fries, het Bildts en in het Franekers. Een groot compliment aan de “eigen” schrijvers: Adrie Weiland, Leendert Ferwerda en Liesbeth Terpstra. Het 4-talige verkiezingsprogramma is te vinden op onze website: www.gemeentebelangen.frl.

Op bijgaande foto deelt Douwe Kamstra de 1e exemplaren uit aan de schrijvers en vertalers.

Enkele opvallende hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma:

– versnelde aanpak in het woningbouwprogram;
– behoud van eigen taal en cultuur;
– een gemeentelijk loket in Sint Annaparochie;
– een rijk kunst- en cultuurbeleid;
– een betaalbaar en goed bereikbaar ov-netwerk;
– sport, bewegen, een gezonde leefstijl in een duurzame samenleving.

DRIELUIKFOLDER

Met een eigen redactie en vorm gegeven  in een uitnodigende opmaak zijn eveneens de 22.000 huis-aan-huis-folders getoond op de campagnedag. Kleurrijk met namen van de 41 kandidaten, foto’s, de speerpunten en een lijst met 90 sympathisanten, kiezers met een sterke lokale, politieke opstelling die, net als in 2017, bereid waren om hun sympathie te betuigen aan GB.

De folders worden in de aanloop van de verkiezingen op 16 maart a.s. huis-aan-huis bezorgd.

12 kandidaten op de campagnekar.

POSTERS/AANPLAKBILJETTEN

Het campagneteam kwam op het (ludieke) idee om de posters per cluster te produceren, zo ingedeeld dat per regio de “eigen kandidaten” getoond worden. Zo zullen de posters rond 20 februari op de gemeentelijke aanplakborden te zien zijn: één met Anita Mast, Herre Hof, Sebastiaan Douma, Ludwig Seerden en lijsttrekker Douwe Kamstra;  één met Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Emma Zuidema en opnieuw met de lijsttrekker en nog een poster met Anita Mast, Kees Arendz, Mathijs Kalma, Haaye Hoekstra, Bouwe van der Veer en Douwe Kamstra.

FOLDERMATERIAAL

Bij de campagnestart zijn aan de kandidaten speciale GB-tasjes uitgereikt met “strooimateriaal”: visitekaartjes om uit te delen en met een qr-code om direct op de GB-site te komen.

Ook notitieblokjes, sleutelhangers met het GB-logo, etc. Zodra het corona-beleid gelegenheid biedt om elkaar weer te ontmoeten, zullen plekken bezocht worden (o.a. sportwedstrijden/winkelcentra) voor reclame-uitingen.

ACTIE “MAGNEETSTICKERS” EN RONDRIT DOOR DE WAADHOEKE

Een bijzonder initiatief was de actie “magneetstickers”. Kandidaten en leden waren uitgenodigd om de campagne te sponsoren door een sticker in de partijkleur aan te schaffen met het verkiezingsmotto “INWONERS VOOROP!” of “INWEUNERS FOOROP!”. Verrassend was de belangstelling en betrokkenheid: maar liefst 36 magneetstickers werden besteld en deze werden uitgedeeld op de dag van de campagnestart. De stickers werden op de campagnedag op beide zijden van de auto’s bevestigd, waarna een grote reclamekaravaan van 25 voertuigen door de stad en de dorpen in Waadhoeke reed, vooraf gegaan door een reclamekar met een groot spandoek.

FILMPJES

In dit bulletin mag zeker de naam genoemd worden van onze Franeker kandidaat Laura van Twillert.

Zij maakte beelden van de reclamekaravaan op de campagnedag, zowel bij de start als op de gereden route. Eveneens werkt ze nu al, maar ook in de komende weken, aan korte filmpjes van de eerste 12 kandidaten van de GB-kieslijst. Steeds vanuit hun eigen omgeving en met onderwerpen die zij belangrijk vinden.

De beelden zijn heel binnenkort te zien op onze website en op de sociale media. Herkent u onze kandidaten? U zult hen in de komende periode vast vaker zien, spreken of ontmoeten. Zeker handig als u hen aan het jasje trekt!
GBulletin ’21-10

41 x Gemeentebelangen

Voor onze partij zijn alle 41 kernen in Waadhoeke even belangrijk. Er staan dan ook 41 enthousiaste kandidaten klaar om uw belangen te dienen.

Op de foto de eerste 12 kandidaten:

Voorste rij: Kees Arendz, Douwe Kamstra, Adrie Weiland;
2e rij: Emma Zuidema, Anita Mast, Herre Hof, Bouwe v/d Veer
3e rij: Mathijs Kalma, Sebastiaan Douma, Haaye Hoekstra, Ludwig Seerden en Leendert Ferwerda.

Op 26 nov. werd op de Algemene Vergadering door ruim 35 leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst unaniem vastgesteld. De totale lijst en het programma (in 4 talen!) verschijnen binnenkort. Het campagneteam vordert al heel snel met vele interessante en ook “ludieke” acties, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. We houden jullie op de hoogte!

 

GEMEENTEBELANGEN WAS OP BEZOEK BIJ: de inwoners uit de Franeker wijk “de Arkens”, bij de Akkerman Investgroup B.V., bij “Vrienden van Franeker” en de K.N.K.B. Helaas moest de bewonersbijeenkomst in St.Annaparochie door corona worden geannuleerd. Meerdere afspraken staan in de planning.

 

K.N.K.B.verslag. Na ontvangst op het bondsbureau werd stil gestaan bij de  functie en rol van de K.N.K.B en wat de betekenis van het gemeentebestuur zou moeten zijn en wat GB daarin nog meer kan betekenen. Op ons initiatief is immers in 2019 bij het vaststellen van de gemeentelijke sportnota unaniem het kaatsen in Waadhoeke als ‘unique selling point’ aangemerkt!

De K.N.K.B (109 verenigingen, 10.000 leden, 4,2 volledige banen) heeft een flinke achterban. Er wordt intensief samengewerkt met het Keatsmuseum, het PC-bestuur en de lokale kaatsvereniging Jan Bogtstra (het zgn. “Klavertje 4”) om Franeker als Kaatsstad herkenbaar te maken en uit te dragen. Een belangrijk punt voor de K.N.K.B. is dat de grote wedstrijden in Franeker worden gehouden. Eveneens werd duidelijk dat er ook zeker niet minder inzet zal zijn voor  de aangesloten verenigingen.

GB gaf aan het belangrijk te vinden dat er voortdurend aandacht wordt geschonken  aan “Franeker Kaatsstad”. In het komende verkiezingsprogramma van GB is sport en cultuur een van de speerpunten. GB vroeg de directeur Marco Hoekstra nog naar het Beweegteam van de gemeente dat activiteiten naar het onderwijs organiseert als het om bewegen gaat (ook kaatsen en wallball). De focus  op andere groepen in Waadhoeke moet vooral niet verwaarloosd worden. Hoekstra zegt daar vanuit het kaatsen volmondig “ja” tegen.

 

UIT DE RAADSVERGADERINGEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE

^ naamgeving viaducten
GB (bij monde van Kees Arendz) vroeg het college om maximale ondersteuning te verlenen aan het vernoemen van twee viaducten in de autosnelweg A31 naar de twee omgekomen militairen, te weten Martijn Rosier, St.Annaparochie (omgekomen in 2007 in Afghanistan) en Dave Steensma, Franeker (2004, missie in Irak). Het GB-verzoek sluit aan op idee van het Veteranen Platform om in de komende jaren zo’n 40 bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties

^ pinautomaat in Franeker
Gemeentebelangen had dit voorjaar in de raad al aangedrongen om niet zonder slag of stoot het verdwijnen van de pinautomaat in Franeker te accepteren. Onze kritische opstelling heeft succes gehad; begin december is de nieuwe automaat in gebruik genomen bij het Keatsmuseum (Voorstraat).
Nu de pinautomaat in Sint-Anne nog!

^ baggerplan 2022-2030
In het raadsvoorstel van 11 november stond dat geen uitvoering zou worden gegeven aan het uitdiepen van de Harnzertrekfeart (Dronryp), de Sexbierumerfeart en de Lange Daam (Spannum). De fractie van GB diende een amendement in: “het verdiepen van opfearten in het baggerplan mag niet worden uitgesloten. De wethouder zegde toe in deze raadsperiode alsnog te onderzoeken wat er nodig is om het baggeren toch mogelijk te maken.

^ mobiliteitsvisie
In de raadsvergadering van 9 december stond het vaststellen van het raadsvoorstel “Mobiliteits-visie” op de agenda. In de reactie uit Klooster-Lidlum van het College op de verkeerssituatie Mûntsewei (een veel gebruikte verbindingsweg en hoofdfietsroute) was niet als specifieke maatregel in de mobiliteitsvisie opgenomen. Gemeentebelangen diende een amendement in:
“de verkeerssituatie Mûntsewei als maatregel opnemen in de mobiliteitsvisie in de tabel van “Totaaloverzicht van de voorgestelde maatregelen” en de “Maatregelen verkeersveiligheid en infrastructuur”.”
Ons amendement is m.u.v. fractie SAM aangenomen.

Ook heeft de GB-fractie aangegeven:

 • zich zorgen te maken over de toekomst van het openbaar vervoer in de gemeente Waadhoeke;
 • zorgen te hebben over de stagnatie van het ombouwen van leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen tot woningen/wooncomplexen door het gevoerde parkeerbeleid, wat tot gevolg heeft verpaupering en verloedering.
 • aandacht te vragen voor verbreding van het “Laaisterpadsy” te Ouwe-Syl; verbreding van het fietspad- en de vaarweg naar Ouwe Syl terugbrengen op het onderhoudsniveau van de voormalige gemeente Het Bildt.

 

2021 gaf ons door corona weinig mogelijkheden tot live-contacten (vergaderingen, dorpsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken). Het bestuur, de fractie, schaduwfractie en het campagneteam van GB hopen op “andere tijden” en wensen iedereen fijne, prettige feestdagen en vooral…

BLIJF GEZOND IN
2022

Een belangrijk jaar voor de gemeentepolitiek in Waadhoeke! Het GB-team is er klaar voor!
GBulletin ’21-9

In het vorige bulletin berichtte Gemeentebelangen over de slechte voortekens betreffende de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Gemeentebelangen schreef een redactioneel artikel voor de media. De moeite waard om het ook te sturen naar de ontvangers van onze bulletins.

 

HOE HET OPENBAAR VERVOER IN NW FRYSLÂN BEHOUDEN EN VERSTERKT KAN WORDEN!

Sinds de provincie bezig is met het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer is er sprake van het strekken en opheffen van een aantal buslijnen. Vooral de kleinere dorpen zijn de klos. En dat terwijl de provincie en de gemeente Waadhoeke de Mienskip en de leefbaarheid van het platteland zo hoog in het vaandel hebben staan.

Het strekken van Lijn 71

Na het bekend worden van de plannen heeft Gemeentebelangen Waadhoeke in Ingelum een bewonersavond georganiseerd. Op deze drukbezochte informatieavond, waarbij ook Statenleden prominent aanwezig waren, hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over de afname van het openbaar vervoer en de afstand tot de nieuwe haltes. Vooral de studerende jeugd en ouderen uit Ingelum zullen bijna twee kilometer over een smalle en onverlichte landbouwweg moeten lopen of fietsen om bij een nieuw te realiseren bushalte aan de provinciale weg te komen. Daarbij zal de provinciale weg ook nog eens over moeten worden gestoken. Dit wordt een levensgevaarlijke situatie. En dat voor ongeveer 90 seconden tijdwinst! Thuis wonen en studeren in Leeuwarden of Groningen wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Een door de inwoners van Waadhoeke aan Gedeputeerde Staten aangeboden petitie heeft geen enkel effect gehad. Hier is vanuit de provincie zelfs niet op gereageerd. Wel bracht de provincie, nadat het transitieplan zonder noemenswaardige opmerkingen door Provinciale Staten was goedgekeurd, in de zomervakantie de definitieve plannen naar buiten. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook Provinciale Staten hebben blijkbaar niet naar alternatieven gekeken, maar zonder diepgaande discussie voor de goedkoopste oplossing gekozen. En dat is niet de Mienskip op 1!

Het alternatief voor lijn 71

Gelukkig is er voor Bitgummole en Ingelum een  mooi alternatief dat door de provincie zelf is bedacht en vervolgens helaas in de la is blijven liggen. In plaats van de provinciale weg te volgen en via de rondweg om Marsum te rijden kan er ook voor gekozen worden om via de Westergowei en Dyksterhûzen te rijden. Dat is 90 seconden langer dan de route over de provinciale weg, maar biedt wel de mogelijkheid voor een nieuwe- en veilige halte tussen Bitgummole en Ingelum. Centraal tussen beide dorpen gelegen en middels verlichte voetpaden goed bereikbaar. M.a.w. een uitstekend alternatief waar iedereen mee kan leven. Met deze variant blijven ook de haltes bij Dyksterhûzen, de weg naar Ingelum en bij het Franjebuorsterpaad behouden. Provincie: “Ga voor deze variant en het behoud van de leefbaarheid op het platteland”.

Transferium bij Marsum voor het Bildt e.o.

Bureau Goudappel heeft bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor Waadhoeke aangegeven dat er rond Leeuwarden twee transferia waren voorzien. Één bij Werpsterhoek en één bij Marsum, nabij het crematorium. In de verdere uitwerking en in de plannen rond de buslijnen ten westen van Leeuwarden vinden we helaas niets terug over deze zeer welkome aanvulling op het openbaar vervoer.

Niet alleen voor de inwoners van het Bildt en de dorpen ten westen van Leeuwarden zou het transferium een prima overstapplek richting Franeker zijn, maar ook voor de bezoekers van het crematorium zou er eindelijk de mogelijkheid zijn om met het openbaar vervoer het crematorium te kunnen bereiken. Daarnaast krijgen de  bewoners van de Trekwei bij Deinum en de inwoners van Ritsumasyl weer een openbaar vervoerverbinding richting Leeuwarden, het Bildt en Franeker. Wanneer wordt het transferium gerealiseerd?

In het maatwerkgesprek met de gemeente Waadhoeke heeft dorpsbelang St. Annaparochie nadrukkelijk gepleit voor een betere openbaar vervoerverbinding met Franeker. Het Transferium is hiervoor bij uitstek de meest voor de hand liggende oplossing.

Douwe Kamstra, fractievoorzitter Gemeentebelangen Waadhoeke

 
GBulletin ’21-8

De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer geregeld verschijnen.

 

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN

In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als lijsttrekker.

Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.

Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen!

Douwe Kamstra

Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

 

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG OOSTERBIERUM

Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van het dorp met woningbouw.

Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum

Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.

Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak succesvol te laten zijn.

 

BUSVERVOER

Vlak voor  het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en, volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

 

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE – DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz

Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in Waadhoeke om trots op te zijn!

Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

 

NOG ENKELE PUNTEN:

Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75 woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.

Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met 12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.

Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.
GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3 bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergadering-nieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie, ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.

 

RAADSVERGADERING 1 JULI

GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN:

Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in Franeker en gymnastiekvereniging Be Quick;
De uitvoering van de motie (11 juni 2020) “Meer ecologie in landschapselementen”

ZWEMBAD BLOEMKETERP

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is de fractie akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 60.000,- subsidie voor het openhouden van zwembad Bloemketerp. Dat de fractie hiermee akkoord is gegaan ligt mede aan het feit dat in oktober/november a.s. definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de zwembaden in de gemeente Waadhoeke. Om als openbaar zwembad tot de besluitvorming open te blijven, staat het bad “het water zodanig tot aan de lippen” dat het dan in september al dicht zou gaan. Met de € 60,000,- (nodig voor personeel – en energiekosten en noodzakelijk achterstallig onderhoud) blijft Bloemketerp in ieder geval open als openbaar zwembad tot 1 maart 2022.

WONINGBOUW WAADHOEKE

Onder andere in de Kadernota wordt aangegeven dat Waadhoeke jaarlijks met vijftig (50) wooneenheden wil groeien. Dat betekent een rem op de zo hoog nodige woningbouw. Op deze manier doet Waadhoeke er 12 jaar over om het haar, door Gedeputeerde Staten toegekende quotum, vol te bouwen en is er nog niets extra’s gedaan. Groeien betekent ook een toename van het totaal aantal woningen in Waadhoeke. In de nota is niet helder aangegeven wat er gedaan wordt met het aantal af te breken wooneenheden. Worden die gecompenseerd of gaat het alleen om het aantal van 50 te bouwen wooneenheden. In dat geval is er geen toename van 50 maar een aanmerkelijk kleiner aantal.

Dit moet in een volgende raadsperiode anders en Gemeentebelangen zal dan ook volop in blijven zetten op meer woningbouw. Waadhoeke heeft 40 mooie dorpen en een gezellige stad. Er is nog voldoende ruimte om te bouwen! “Net eamelje, mar dwaan!”

BODEMVISIE

Wat valt Gemeentebelangen op in de Bodemvisie? Gemeente Waadhoeke wil, zo staat in de visie, gas- en zoutwinning onder land blijven toestaan. Gemeentebelangen heeft de wethouder er tweemaal op gewezen dat de tekst in de Bodemvisie meerdere tegenstrijdigheden bevat en uitgaat van gas – en zout winning onder land. Een ander opvallend punt uit de Bodemvisie is de hoeveelheid zorg die men heeft voor het landschap, dat blijkt ook uit ”Bijlage 3”. Hier staat letterlijk: “Beperken plaatsing windmolens en zonnevelden (schade aan landschap).”

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er fouten/tegenstijdigheden staan in de bodemvisie. Helaas heeft de wethouder niets met de opmerkingen gedaan en deze is ter inzage gelegd. Wilt u meer weten over de bodemvisie:
Ga naar de iBabs-omgeving van Waadhoeke en typ ‘Bodemvisie’ in het zoekveld.

MOBILITEITSVISIE

De Ontwerp Mobiliteitsvisie is ter inzage gelegd. Tot en met 31 augustus 2021 kunt u met een zienswijze uw opmerkingen en wensen op deze visie kenbaar maken.
fietspaden
Gemeentebelangen heeft bij de behandeling om meer aandacht gevraagd voor de fietsroutes Hatzum – Baaium – Winsum, de Gernierswei en de Mûntsewei. Deze laatste hoofdfietsroute, die veel door schoolgaande jeugd gebruikt wordt, wordt niet in de Ontwerp Mobiliteitsvisie genoemd.
Openbaar vervoer, busverbinding Het Bildt – Franeker en het transferium bij Marsum
Gemeentebelangen is voor het in standhouden van de huidige buslijnen en routes. Het strekken van drukbezette lijnen met veel scholieren en ouderen is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar. Ook mist in het Ontwerp Mobiliteitsvisie het, in het rapport van Goudappel, genoemde Transferium voor de busverbindingen bij Marsum. Dit Transferium zou een prima overstapplek zijn voor de inwoners van het Bildt en de dorpen aan lijn 71 naar o.a. Franeker. Maar ook het crematorium, de bewoners van de Trekwei van Deinum en de inwoners van Ritsumasyl zouden hiermee weer aangesloten worden op het openbaar vervoer.
Harnzertrekfeart – Dronryp
In het kernteam van 23 maart jl. is de conceptmobiliteitsvisie behandeld. Op pagina 26 van dit stuk staat een kaartje met daarop de vaarwegen in Waadhoeke. De Harnzertrekfeart naar Dronryp is hier voor het traject van Harinxmakanaal – Dronryp centrum als vaarwegklasse CM (grote motorjachten) opgenomen. In de voorliggende “Ontwerp Mobiliteitsvisie” staat op pagina 26 (bijna) hetzelfde kaartje. Echter is hier de bovengenoemde vaarwegklasse vanaf de bocht bij de scheepswerf tot Dronryp centrum er helemaal uitgehaald. Gemeentebelangen heeft de Wethouder gevraagd bovengenoemde zaken alsnog in de Ontwerp Mobiliteitsvisie op te nemen c/q aan te passen. Helaas werd dat door de wethouder geweigerd.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van de gemeente Waadhoeke (link: Nieuwsbericht – Gemeente Waadhoeke)

 

INZAMELING OUD PAPIER

Het kan dus wel. De bestaande ophaalsystematiek van oud papier in Waadhoeke is nog gebaseerd op de periode van voor de herindeling. Zo kent bijna ieder dorp en wijk een andere inzameling. Het college wilde dit graag harmoniseren. Ook Omrin gaf als verwerker van al die tonnen oud papier aan, dat zij graag naar een of twee systemen wilde. Onze fractie heeft zich sterk gemaakt voor het handhaven van de huidige en beproefde verschillende ophaalsystemen. Want de input van de verenigingen, scholen en wijken gaf daar alle reden toe. Waarom iets veranderen als iedereen daar tevreden over is? Na raadsbesluit van 1 juli jl. blijft alles bij het oude en is zelfs de garantieprijs nog iets verhoogd.

Goed nieuws voor de penningmeesters! Het kan dus wel!

 

GB AANWEZIG BIJ JAARVERGADERING DORPSBELANG SPANNUM

Op 8 juni waren Lute Pen en Bouwe van der Veer van Gemeentebelangen (en daarmee de enige vertegenwoordigers van een politieke partij) aanwezig bij de jaarvergadering van dorpsbelang Spannum. Het mooie dorpshuis Ús Gebouw, prachtig opgeknapt met behulp ook van vrijwilligers, is een voorziening om trots op te zijn.

De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering. Er stonden veel punten op de agenda. In een ontspannen en plezierige sfeer werden die punten bekwaam en met kennis van zaken besproken. Er worden veel initiatieven ontwikkeld, achter subsidies aan gegaan en vooral wordt er heel veel zelf gedaan. Het motto “niet wachten op de gemeente of andere instanties maar vooral zelf actief zijn” is zeker van toepassing op de inwoners van Spannum. GB kreeg in de rondvraag de gelegenheid om dorpsbelang te bedanken voor de fijne avond en kon de inzet van het dorp en de positieve benadering van veel zaken erg waarderen.

 

Gemeentebelangen wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

En… hebt u ons nodig, er is altijd wel een raadslid beschikbaar voor u!

DE FRACTIE VAN GEMEENTEBELANGEN, van links naar rechts: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Haaye Hoekstra en fractievoorzitter Douwe Kamstra