GBulletin ’21-1

image_pdfimage_print

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor het fietspad tussen Winsum en Hatsum, de mobiliteitsvisie van Waadhoeke en een update over nieuwbouwwoningen in Winsum.

 

FIETSPAD WINSUM-HATSUM

Inwoners uit Winsum en Baaium maken zich zorgen over het fietsverkeer van Winsum naar Hatsum. Het gaat daarbij om alle fietsverkeer (recreatief en werk), maar specifiek het verkeer van (schoolgaande) jeugd. Op veel plaatsen zorgt de smalle en ook drukke weg veelvuldig voor gevaarlijke situaties. Ook wordt er regelmatig door auto’s te hard gereden en moet zwaar en breed vrachtverkeer vaak uitwijken naar de bermen om aanrijdingen te voorkomen. In de bermkant ontstaan daardoor diepe sporen, waardoor modder en steenslag soms op aanliggende woningen spat. Door een aanliggend of vrij liggend fietspad zou deze gevaarlijke situatie kunnen worden opgelost. Er moet op korte termijn iets gebeuren!

Gemeentebelangen heeft het college een financiële oplossing aangereikt voor de aanleg van een fietspad, in combinatie met een fietspad bij Berltsum. Zie verder “Mobiliteitsvisie”.

Links de situatie nu en rechts hoe het wordt. (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

In het op 12 januari jl. gehouden digitale Kernteam “Mobiliteitsvisie Waadhoeke” kwamen een aantal, door Gemeentebelangen aangekaarte, zaken aan de orde.

Ten eerste de twee zeer gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en het fietspad vanaf Berltsum langs de Gernierswei naar Wier scoorden in het uitgevoerde onderzoek bijzonder hoog. Met stip op 1 en 2!

Samen met Kees Arendz is er overleg geweest met de dorpsbelangen Wier, Minnertsga en Berltsum  over het alternatief voor het fietspad langs de Gernierswei. Dit alternatief levert voor het fietspad langs de Gernierswei een kostenbesparing van ca. € 600.000,– op. Mocht de voorgestelde aanpassing er komen dan kan de vrijval van de Gernierswei ingezet worden voor het fietspad Winsum-Hatsum.  Voor Wier, Minnertsga en Berltsum ontstaan er extra dorpsommetjes, voor Wier zelfs twee.

De door Gemeentebelangen voorgestelde aangepaste uitvoering is inmiddels aan de raad en het College van B. en W. aangeboden. Helaas hebben we tot nu toe van wethouder Baukje Tol geen enkele reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

  • fietstunnel bij Marsum en onderzoek naar twee transferia
    Herre Hof stelde namens Gemeentebelangen vragen over de voortgang en aanbesteding van de fietstunnel bij Marsum. De wethouder moest hierop het antwoord schuldig blijven en ze zou er schriftelijk op terugkomen; helaas: tot nu toe geen enkele reactie van de wethouder.
    Positief was de uitkomst van het onderzoek naar de komst van twee transferia: één bij de Werpsterhoek en één bij Marsum (nabij het crematorium). Een transferium bij het crematorium is een enorme stimulans om toch voor de bus te kiezen. Je kunt dan vanuit de richting St. Annapar. – Berltsum overstappen op lijn 97 naar Franeker of verder naar Harlingen. Voor de inwoners van Ritsumasyl ontstaat er een opstapplek naar Franeker, Leeuwarden of richting Sint Annaparochie – de Bjirmen. De bewoners langs de Trekwei bij Deinum krijgen, na het verdwijnen van de brug, eindelijk weer een openbaar vervoerverbinding. Het weghalen van de brug betekende voor hen ook het verbreken van de verbinding met het treinstation in Deinum.

 

NIEUWE HUURWONINGEN IN WINSUM BEWOOND

In november jl. meldden we de komende oplevering van 6 nieuwe woningen in de Winsumer “Diehoek”; nu worden inmiddels al 5 woningen bewoond. Hoewel de omgeving nog verder moet worden ingericht, zijn de eerste bewoners enthousiast begonnen met de inrichting. De bouw van deze huurwoningen is, zo hopen wij, een stap in de goede richting om de “Driehoek” nu verder in te vullen. De entree van het dorp zou, samen met het bijzondere gebouw van de Coöp-winkel, een flinke positieve oppepper krijgen. GB is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen. Daarom juicht onze partij het initiatief toe van de Werkgroep Woningbouw Spannum om samen met de gemeente een nieuwbouwplan te realiseren aan de zuid- zuidkant van het dorp, grenzend aan de pastorietuin.

Nieuwe huurwoningen en de Coop in Winsum (Foto’s: Bouwe van der Veer)

 

KORT UITGELICHT

BASISSCHOOL DE PÔLLE IN MARSSUM WEER IN GROENE CATEGORIE

Mooi nieuws voor basisschool “de Pôlle” in Marsum. Na 2 jaar hard werken is deze school het predicaat “zeer zwakke school” weer kwijt en mag ze weer groene school heten. Gemeentebelangen vindt het een geweldig resultaat; wij feliciteren “de Pôlle” met dit resultaat.

RADARPOST WIER

In Bulletin-3 (oktober-2020) meldden we al de onrust bij bewoners in Wier inzake de nieuwe radarpost van Defensie. GB stelde toen in de raad vragen aan het College. Toen ging het nog over mogelijke schadelijke straling. Nu maakt deze post ’s nachts te veel lawaai met als gevolg: slecht slapen, storingen in elektrische apparaten (lampen/ TV/ Wifi). ’s Nachts staat de radar uit tussen 23 uur en 7 uur. Er is dan wel sprake van een verminderde bescherming. Wordt vervolgd!

KWIJTSCHELDING HUUR SPORTVELDEN

Buitensportverenigingen die een veld huren van de gemeente hoeven over 2020 geen huur te betalen i.v.m. coronaschade. Kosten € 63.000, betaald uit de cornonacompensatie van het Rijk.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’